"wheeled away" translation into Hungarian

EN

"wheeled away" in Hungarian

See the example sentences for the use of "wheeled away" in context.

Context sentences for "wheeled away" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe wheeled and dashed away in the moonlight, and his friends followed him.
- Megpördült, és elviharzott a holdfényben, barátai pedig a nyomában.
EnglishThe man cried out, pushed his wheeled chair away from the keyboard, and thrust to his feet.
A férfi rémülten ordított fel, ellökte székét az asztaltól, és felugrott.
EnglishShe wheeled and started away, only to stop again a dozen paces on.
Megpördült a sarkán, és elindult, de alig tíz lépés után megállt.
EnglishHe wheeled and walked away, calling loudly to his people to strike camp.
Sarkon fordult és otthagyta őket, harsány kurjantásokkal ugrasztva famíliáját, hogy szedjék a sátorfát.
EnglishHe wheeled away, but Tay grabbed his arm and brought him about.
Elfordult, ám Tay megragadta a karját és visszatartotta.
EnglishShe dashed toward a row of cabinets but suddenly wheeled away from them as though she'd seen something monstrous.
Elrohant a konyhaszekrény felé, de hirtelen megtorpant, mintha valami ijesztő dolgot látott volna.
EnglishThe Lyonesse cavalry wheeled away to avoid the arrows which were striking down at them from the parapets.
A Lyonesse-i lovasság gyorsan menekülni kezdett az erődtől, hogy elkerüljék a mellvédről rájuk zúduló nyílzáport.
EnglishA moment later, the intention craft began to move, and the hawk wheeled away to skim down to Lord Asriel's wrist.
A szándékjárgány egy szempillantás múlva nekirugaszkodott a sólyom visszafordult és lesuhant Lord Asriel kézfejére.
EnglishSkull Bearers wheeled sharply away as they were exposed, their wings spread wide as they disappeared back into the haze.
A Koponyahordozók megfordultak, amikor rájuk hullott a fény, szélesre tárták szárnyukat, és visszamerültek a ködbe.
EnglishThe Skull Bearer saw him approaching, and wheeled away, placing Jerle between them so that the Druid could not use his magic.
A Koponyahordozó látta, hogy közeledik, és megpördült, hogy Jerle kettejük közé kerüljön, és a druida ne használhassa varázserejét.
EnglishThen the horn sounded for the end of the evening's play, and two imperial guards came and wheeled the dying apex away.
Ebben a pillanatban megszólalt a harsona, jelezvén, hogy vége az aznap esti játéknak, mire jött két birodalmi őr, és kitolta a haldokló csúcsneműt a teremből.
EnglishSometimes she would slow down enough to let their horses catch her scent, and then watch as the beasts reared and wheeled and ran away with their terrified riders.
Néha lassított, éppen csak annyira, hogy a lovaik megérezzék az illatát, aztán nézte, mint ágaskodnak, táncolnak és vágtatnak el rémült lovasaikkal.

Other dictionary words

English
  • wheeled away

Moreover, bab.la provides the Spanish-English dictionary for more translations.