"when compared to" translation into Hungarian

EN

"when compared to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when compared to" in context.

Similar translations for "when compared to" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
to compare verb
to preposition

Context sentences for "when compared to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe problems with Lake were small when compared to the urgency of national defense.
A Lake-kel kapcsolatos bajok eltörpültek az ország megvédésének sürgető gondjai mellett.
EnglishOur budget is very limited when compared to what it ought to be.
Költségvetésünk nagyon limitált, ha összevetjük azzal, milyennek kellene lennie.
EnglishStill - RAMJAC was enormous when compared with other conglomerates.
Hanem azért a PANAMORC bizony irgalmatlanul nagy, ha összehasonlítjuk a többi tömörüléssel.
EnglishThe track they took was a broader one and smooth as a highway when compared to their earlier trails.
Az út, amit választottak, szélesebb és simább volt, mint a korábbiak.
EnglishWhat I have to offer is little enough when measured by your ability, but when compared with Mawson's, it's light to dark.
A maga képességeihez mérten nem sok, amit adhatok, de Mawsonékhoz képest nagyon sok.
EnglishThe content is extremely weak when compared to the earlier communication from the Commission to the social partners.
A tartalma a Bizottság korábbi, szociális partnereknek szóló közleményéhez képest rendkívül gyenge.
EnglishIt is a fact that the global temperature has risen by around 0.7 °C when compared with the pre-industrial age.
Tény, hogy a globális hőmérséklet körülbelül 0,7 °C-kal emelkedett az iparosodást megelőző időszakhoz képest.
EnglishMy third comment concerns the IMF's attitude during the crisis, when compared to that of the European Union.
A harmadik észrevételem az Európai Unió hozzáállásához képest az IMF válság alatt tanúsított hozzáállásáról szól.
EnglishIn terms of scale, when compared to one of the larger GSVs containing billions of people, Tronze was barely a village.
Nagyságát tekintve, egy nagyobb RH-hoz képest, ahol emberek milliárdjai laktak, Tronze csak egy kis falu volt.
EnglishBut even he looks scrawny when compared to Hull.
De még ő is soványnak tűnik Hull mellett.
EnglishIt fosters Europe's development in a situation when, speaking very frankly, we are behind when compared to America and Asia.
Ez ösztönzi Európa fejlődését egy olyan helyzetben, amelyben - mondjuk ki őszintén - elmaradtunk Amerikától és Ázsiától.
EnglishFurthermore, I would also like to say that the proposals bring a certain added value when compared with the current mechanism.
Hozzátenném továbbá, hogy a javaslatok a jelenlegi mechanizmussal összehasonlítva tényleges hozzáadott értéket képviselnek.
EnglishThirdly, the resources are woefully inadequate, especially when compared with those deployed by the US government, for example.
Harmadszor, az erőforrások szánalmasan elégtelenek, különösen például az Egyesült Államok kormánya által felvonultatott erőforrásokkal összehasonlítva.
EnglishThe key achievements are something to be proud of, especially when compared to air passenger rights, another matter we consider important.
A legfontosabb eredményekre büszkék lehetünk, különösen, ha összevetjük őket a légi utasok jogaival, amelyet szintén nagyon fontosnak tartunk.
EnglishIt is always the farmers who suffer a disproportionate effect when compared to the consequences for the food processing industry.
A termelők mindig aránytalanul rosszabbul járnak ahhoz képest, hogy milyen következményekkel járnak az ilyen esetek az élelmiszer-feldolgozó iparra nézve.
EnglishMr President, Commissioner, you are right, the railway system is a very safe system when compared to other forms of transport.
a PPE képviselőcsoport nevében. - (DE) Elnök úr, biztos úr! Önöknek igazuk van, a vasúti rendszer rendkívül biztonságos a közlekedés más formáival összehasonlítva.
EnglishYet, in spite of these stale horrors, the sitting-room is as charming and as delicately perfumed as a boudoir, when compared with the adjoining dining-room.
No de akármilyen ronda és utálatos ez a szalon, a szomszédos ebédlőhöz képest még mindig elegánsnak és illatosnak mondható, akár egy budoár.
EnglishThe proposal to establish the European diplomatic service is a leap forward when compared with what is strictly provided for by the treaties.
Az európai diplomáciai szolgálat létrehozására irányuló javaslat nagy előreugrást jelent, ha összevetjük azzal, hogy a szerződések szigorúan véve miről is rendelkeznek.
EnglishI would remind you that the European Union has set itself the objective of halving the number of deaths on roads by 2010 when compared with the levels in 2000.
Emlékeztetném Önöket, hogy az Európai Unió célként tűzte ki maga elé, hogy 2010-re a 2000-es szint felére csökkenti a közúti balesetben elhunytak számát.
EnglishWhichever way you look at it, what was achieved in terms of the cut-off criteria is a watered-down result when compared to the EP's position at first reading.
Akárhogyan is nézzük, amit elértünk a határértékek tekintetében, felvizezett eredmény az Európai Parlament első olvasatban elfoglalt álláspontjához képest.

Other dictionary words

English
  • when compared to

More translations in the English-Finnish dictionary.