"which" translation into Hungarian

EN

"which" in Hungarian

EN which
volume_up
{pronoun}

which (also: what)
volume_up
amely {pron.}
We want an EU which is people-centred and which delivers that democracy.
Egy olyan EU-t szeretnénk, amely emberközpontú, és amely elhozza a demokráciát.
The problem is in the directive itself which repeats over and over again that 'Member States 'may'...'.
A problémát maga az irányelv idézi elő, amely újra és újra megismétli, hogy a "tagállamok” "...tehetik”.
A continent which does not invest is a continent which will decline.
Az a földrész, amely nem végez beruházásokat, hanyatlani fog.
which (also: what)
volume_up
amelyet {pron.}
First her story, I said, or that part of it which I know.
Előbb elmondom a történetét feleltem , legalábbis azt a részét, amelyet ismerek.
This she said to me, and there came a rush of knowledge into me which I couldn't deny.
Ezt mondta nekem, és rám zúdult a tudás, amelyet nem utasíthattam el.
For the nonce, I use the name my father gave me, which is Orlo.
Most az egyszer azt a nevet mondom, amelyet apám adott nekem.
which (also: what)
volume_up
ami {pron.}
Lestat, my sometime pupil, also loves it which annoys me mightily but I endure it.
Lestat, egykori tanítványom ugyancsak szereti, ami engem roppantul bosszant, de elviselem.
He began to glimpse the room, which was bad, and Annie, which was even worse.
Lassan ismét látta a szobát, ami nem szolgált örömére, és Annie-t, ami még lehangolóbb volt.
Nothing they do makes any sense, which is-- which is-- which is why we created the special needs class...
Semmit se tettek, ami jobban érdekelne, ami, ami minthogy miért csináltunk speciális osztályt...
which (also: what)
volume_up
amit {pron.}
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Megfelelő ütemben és csak olyan mértékben haladjunk előre, amit meg is engedhetünk magunknak.
Yes, yes, I know, which they'll get when Luther Crackenthorpe dies.
- Igen, igen, tudom, amit akkor kapnak meg, ha Luther Crackenthorpe meghal.
For the good which I will, I do not: but the evil which I will not, that I do.
Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok.
which
volume_up
amelyik {pron.}
No computer intelligences could be made which could guide humanity.
Nincs az a mesterséges intelligencia, amelyik irányítani tudná az emberiséget.
The first one is the issue of students, which is an extremely important matter.
Ez egyik a diákok kérdése, amelyik rendkívül fontos ügyet jelent.
I belong to a generation which experienced food rationing.
Egy olyan generációhoz tartozom, amelyik megtapasztalta az élelmiszerjegy-rendszert.
which
That which my son himself indicated--that of the cupboard of the lumber-room.
Azzal, amelyiket a fiam is említett, a lomkamra szekrényének a kulcsával.
Krokit, in which he says you're stupid, stupid, stupid.
Az, amelyiket Mr. Krokit írt, és azt mondja benne, hogy maga ostoba, ostoba, ostoba.
If you are suggesting that you have dominion over me, just remember this: Even the Party, which I have served loyally since 1922...
Ha úgy véli, hogy hatalma van felettem, emlékezzen csak a következőkre: Még a párt is, amelyiket 1922 óta hűen szolgálok...
which
volume_up
az {pron.}
Only the clothes seemed unusual, and not the style of them, which was ordinary enough.
Csak a ruhája látszott furcsának, nem a fazonja, az szabványos volt, hanem a felülete.
I was very thrilled to the heart by this and I told her I loved her too, which I did.
Repeső szívvel válaszoltam, hogy én is szeretem, mint ahogy ez volt az igazság.
He took that seed, that egg, that essence and He cast it in a form which became Matter!
- Fogta a magot, a petét, az eszenciát, és belevetette a formába, amelyből anyag lett!
which
volume_up
azt {pron.}
First her story, I said, or that part of it which I know.
Előbb elmondom a történetét feleltem , legalábbis azt a részét, amelyet ismerek.
For the nonce, I use the name my father gave me, which is Orlo.
Most az egyszer azt a nevet mondom, amelyet apám adott nekem.
'I think, nonetheless, that we no longer need any trail to tell us which way to go,' said Gimli.
- Mindegy, én azt hiszem, most már nem szorulunk nyomokra, hogy megállapítsuk, merre menjünk - mondta Gimli.
which
volume_up
mely {pron.}
Could you please tell us which Heads of Government of which Member States we are talking about?
Elmondaná nekünk, mely tagállamok mely kormányfőiről beszél?
He knew which doors stayed open, and which walls were thin, and which air vents carried sound.
Sarge tudta, mely ajtók maradnak nyitva, mely falak vékonyak és mely szellőzőnyílásokból szűrődnek fel hangok.
All the class-instincts which he believed himself not to possess rose in revolt.
Osztályöntudata, mely meggyőződése szerint hiányzott belőle, lázadozva ágaskodott.
which
volume_up
melyet {pron.}
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
Közösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz.
Belgium is famous for its chocolates, which are appreciated the world over.
Belgium híres csokoládéjáról, melyet messze földön ismernek és szeretnek.
. - I support this Report which was initiated by the Socialist Group.
. - Támogatom ezt a jelentést, melyet a Szocialista Képviselőcsoport kezdeményezett.
which
volume_up
melyik {pron.}
Which team in which hospital in which Member State has news to report?
Melyik tagállam melyik kórházának melyik csapata tud felmutatni új eredményeket?
It was almost impossible to tell on sight which was which, and which was more feeble.
Elsőre szinte meg se lehetett mondani, melyik melyik, és melyik a rozogább.
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Melyik tagállam támogatja a továbbfejlesztett Szerződést, és melyik utasítja el?
which
Of all the accidents, he said, which would you consider the most significant?
És valamennyi baleset közül melyiket ítélnéd a legjelentősebbnek?
But there was no way to tell which trail Allanon had chosen.
Azt viszont nem lehetett megállapítani, hogy Allanon melyiket választotta.
And which of these two remarkable choices do you suspect he made?
És szerinted a két figyelemre méltó lehetőség közül melyiket választotta?

Context sentences for "which" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aim is to build a robust body of evidence on which to base future decisions.
Célunk a jövőbeni határozatok alapjául szolgáló szilárd bizonyíték biztosítása.
EnglishMadagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagaszkáron illegitim, nem a lakosság által megválasztott kormány van hatalmon.
EnglishThis is the clear success of the accession process, which we should not forget.
Ez a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk.
EnglishIt was then that the times, which had got strange of late, got stranger still.
Noha eddig is különös dolgok történtek, a legfurcsább még csak most következett.
EnglishWell, Julie said, this is the easiest place from which to coordinate the search.
- Nos - mondta Julie -, innét tudjuk a legkönnyebben összehangolni a keresést.
EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
English(e) the date of manufacture or some marking by which the batch can be identified.
e) a gyártás időpontját vagy olyan jelölést, amellyel a tételt azonosítani lehet.
EnglishAll my toilet articles had been laid out on tables which held burnished mirrors.
A szépségápoló szereimet kirakták asztalokra, amelyeken csiszolt fémtükrök álltak.
EnglishShe did give me something which belonged to him, and I've always been grateful.'
Azért Mary Beth adott valamit Julien holmijából, és én máig hálás vagyok érte.
EnglishTheir only world was that cheerless, hateful gray land through which they walked.
Számukra ez volt a világ, ez a komor, gyűlöletes szürkeség, amelyben vándoroltak.
EnglishGrillo, about which we know next to nothing.
- Egy egész világ van odalenn, Mr. Grillo, amelyről mi szinte semmit sem tudunk.
EnglishGlyneth shrank back, appalled by the frightful sounds which rose from the combat.
Glyneth hátrált néhány lépést, halálra rémülve a szörnyű látványtól és hangoktól.
EnglishAlso, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
Jogi szempontból pedig szembe kell néznünk a jogi dokumentumok különbözőségével.
EnglishExcluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
A rendkívül kis területen működő legkisebb vállalkozások kihagyása nem elegendő.
EnglishThese are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Ezek teljesen egyértelmű akadályok, amelyeket következetesen le kell bontani ..
EnglishNo, I was simply blank, which I came to realize was what Fred Jones used to be.
Nem, csak egyszerűen üres, és rájöttem, hogy éppen így volt egykor Fred Jones is.
EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
A titkárság, amelynek székhelye Barcelonában lesz, végzi a projektek támogatását.
EnglishIt was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.
Épp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
EnglishMr Van Hecke has prepared an excellent report for which he deserves our thanks.
Van Hecke úr egy kiváló jelentést készített, amelyért megérdemli a köszönetünket.
EnglishThe Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.
A megállapodás érvényesüléséért felelős vegyes bizottság már júniusban összeült.

Other dictionary words