EN to work in
volume_up
{verb}

to work in (also: to fit, to fit together)
to work in
to work in
to work in
to work in
He tells me he'll get into the walls of your house, work his way up to your bedroom, and croak so loudly every night that you won't be able to sleep until you give in.
Azt mondta, hogy beveszi magát a háza falába, felmegy a hálószobájába, és éjszakánként olyan hangos koncertet rendez magának, hogy nem fog tudni aludni, amíg el nem jön velem.

Context sentences for "to work in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Ez különösen igaz a nemzetközi szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően.
EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Mindenekelőtt hadd köszönjem meg az előadónak az alapos és komoly munkáját.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Üdvözlöm az e célkitűzés megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
EnglishI have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
A "felhasználók jogai” aspektusból kihoztam, amit lehetett, de van még dolgunk.
EnglishI work for a commercial business, but I perform other duties as well, he allowed.
Kereskedelmi területen működöm, de más kötelezettségeim is vannak - vallotta be.
EnglishWon't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
Nem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishI would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
Szeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
EnglishI am very grateful for the work Mr Buzek did for the seventh Framework Programme.
Nagyon hálás vagyok Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramban végzett munkájáért.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
A Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
És mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Keményen dolgoztunk, és szeretném azt gondolni, hogy a munkánk nem volt hiábavaló.
EnglishVaddo says they couldn't even be trained to do work around this Excursion Station.
- Vaddo szerint még egyszerűbb munkák elvégzésére sem lehetett beidomítani őket.
EnglishBut he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
Viszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
EnglishThis was the only room that had not been invaded by the clutter of the Great Work.
Ez volt az egyetlen hely, ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság.