"to writhe" translation into Hungarian

EN

"to writhe" in Hungarian

EN to writhe
volume_up
[writhed|writhed] {verb}

to writhe (also: to squirm)
to writhe (also: to gyrate, to squirm)
Face twisted in pain, Elminster Aumar writhed on the ground, slapping at maggots.
Elminster Aumar gyötrelmes arccal vonaglik a sziklákon, és próbálja elhessegetni a férgeket.
The Consort writhes upon a tree and whispers with madness of the time of his release.
A Hitves egy fán vonaglik, és őrülten suttog az eljövendő szabadulásról.
To one side of the cavern, the massive form of the serpent was still visible, thrashing in agony against the broken wall, its great bulk a writhing mass of scales and blood.
A barlang egyik oldalán még mindig látni lehetett a kígyót, amint a hatalmas, pikkelyes, vérben ázó test kínjában vonaglik a megrepedezett fal mellett.

Context sentences for "to writhe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead, the surface of the road ahead of the VW's nose began to writhe and move.
Ehelyett azonban az út felszíne mozogni, vonaglani kezdett a VW orra előtt.
EnglishHe felt it coil and writhe inside him, filling his lungs, stealing into his blood.
Érezte, egyre gyűlik, bensőjében felkavarva, tüdejét megtöltve, vérébe beszivárogva.
EnglishGordon began to writhe in courageous fury, scratching again at Ash's fingers.
A vénember vonaglott a dühtől, és megint karmolni kezdte Ash ujjait.
EnglishOne of its claws seized Lori's breast as it began to writhe in her embrace.
Az egyik karma beleakadt Lori mellébe, ahogy fészkelődött a karjában.
EnglishAnyone feeling a chair writhe under their butt would look comical.
De hát bárki komikusan festene, ha hirtelen mozogni kezdene alatta a szék.
EnglishAs they were returning to the small table by the window, the girl began to writhe and moan again.
Amint visszaültek a kis asztalhoz, a kislány ismét mocorogni és nyöszörögni kezdett.
EnglishAll the General could do was moan and writhe on the ground ii pain.
A tábornok nem tehetett mást, nyögött és vonaglott a földön fájdalmában.
EnglishIs God giving you the power to writhe and spit with anger?
Isten hatalmazza föl rá, hogy itt tekergőzzön és köpködjön mérgében?
EnglishVangerdahast calmly watched the song dragon writhe and roll its way through the forest, toppling trees in all directions.
Vangerdahast nyugodtan nézte, miként tör át a sárkány az erdőn, és felkészülten várta.
EnglishShe managed to writhe away from the concealing hand.
Gwenhwyfarnak sikerült elhúzódnia a fojtogató kéz alól.
EnglishIt jerked convulsively as Tigra tore it apart, and the scattered parts continued to twitch and writhe upon the floor.
A tetem rángatózott, amint Tigra darabokra tépte, s a széttépett tagok tovább vonaglottak a földön.
EnglishShe began to moan and writhe under the loving lash.
Aztán nyöszörögni és vonaglani kezdett Tony alatt.
EnglishThe succubus began to writhe, screaming imprecations so vile that Sparhawk flinched back from them.
A succubus görcsösen vonaglani kezdett, de közben olyan ocsmányságokat üvöltözött, amelyektől még Sparhawk is hátrahőkölt.
EnglishBreathing heavily in the darkness, she sensed a kindred consciousness writhe in agony at the limit of her range.
Zihálva ült a sötétben, és hirtelen azt érezte, hogy egy rokontudat tekergőzik kínjában az érzékelése peremén.
EnglishMy body continued to writhe with the same rhythm, and then the feeling, the indescribable
Testem ugyanarra az ütemre vonaglott tovább, aztán lassan csillapodott, majd végül elhalt az érzés, a leírhatatlan, ismeretlen érzés.
EnglishAs El stared at the crawling runes on that page, they seemed to writhe and reform until she could suddenly read them.
Ahogy El az oldalon lévő rúnákat nézte, azok mintha újraformálták volna magukat, míg el nem tudta olvasni őket.
EnglishThen the muscles began to work, began to writhe under the skin, the mouth began to tremble infirmly, the Adam's apple began to rise and fall.
Aztán az izmok összerándultak a bőre alatt, a szája bizonytalanul megremegett, az ádámcsutkája emelkedni és süllyedni kezdett.
EnglishHe thrust out his arms, and by a trick of the light, the blue serpents dyed on his wrists seemed to writhe and thrust up their painted heads.
- Kinyújtotta két karját, és a fény furcsa játékától úgy tetszett, hogy két csuklóján tekeregnek, fejüket emelik a festett, kék kígyók.
EnglishBut I must have a certain small amount of fresh blood every night or I writhe in terrible pain, longer than that without it and I cannot live!
De éjszakáról éjszakára szükségem van egy kevés friss vérre, mert ha nem kapom meg, szörnyű kínokban fetrengek, a vér nélkül elpusztulok!
EnglishThe markings about her forearm and wrist seemed to writhe and surge, and the image of the snake's head hissed, its forked tongue flickering.
A csuklóján és az alkarján lévő rajzolatok mintha tekeregve életre keltek volna, és a kígyó fejéből vad sziszegéssel villás nyelv csapott elő.