"to fail" translation into Norwegian

EN

"to fail" in Norwegian

EN to fail
volume_up
[failed|failed] {verb}

1. "be negligent"

to fail (also: to yield)

2. "be unsuccessful"

to fail (also: to fail)
Ad requests will fail without these parameters included and well-formed.
Annonseforespørsler som ikke inneholder disse parameterne i korrekt format, mislykkes.
Any attempts by the application to make in-app billing purchases will fail.
Ethvert forsøk fra programmet for å gjøre in-app fakturering kjøp vil mislykkes.
Ad requests will fail if these parameters are not included or they are not well-formed.
Hvis de ikke er tatt med eller ikke er korrekt utformet, mislykkes annonseforespørselen.

3. "not achieve a goal"

to fail (also: to fail)
Ad requests will fail without these parameters included and well-formed.
Annonseforespørsler som ikke inneholder disse parameterne i korrekt format, mislykkes.
Any attempts by the application to make in-app billing purchases will fail.
Ethvert forsøk fra programmet for å gjøre in-app fakturering kjøp vil mislykkes.
Ad requests will fail if these parameters are not included or they are not well-formed.
Hvis de ikke er tatt med eller ikke er korrekt utformet, mislykkes annonseforespørselen.

4. "make mistake"

to fail (also: to err, to error)
And in one sentence, he lifted me, put me back on my feet, and taught me that leaders can let you fail and yet not let you be a failure.
Og i én setning, hadde han løftet meg, og satt meg tilbake på beina, og lært meg at ledere kan la deg feile uten at det blir et nederlag.
We are obsessed with grades because we are obsessed with data, and yet grading takes away all the fun from failing, and a huge part of education is about failing.
Vi er besatte av karakterer fordi vi er besatte med data, og likevel tar karaktersetting vekk all moroa ved å feile, og en stor del av utdanning handler om å feile.

Context sentences for "to fail" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you fail to achieve a goal, what's the reason people say they fail to achieve?
Når du feiler å oppnå et mål, hva skylder folk på når de feiler å oppnå?
EnglishWe understand that due to postal service issues in your area your PIN can fail to reach you.
Vi forstår at problemer med postgangen kan føre til at PIN-koder ikke kommer frem.
EnglishThere are a number of reasons why your test deposit might fail.
Det kan være flere grunner til at testinnbetalingen mislyktes.
EnglishWe understand that your PIN can fail to reach you.
Vi har forståelse for at PIN-koden kanskje ikke kommer frem.
English0:11 Why do so many people reach success and then fail?
0:11 Hvorfor når så mange folk suksess, og så feiler?
EnglishHe uses the story of his business' rise and fall to illustrate a valuable lesson — when we stop trying, we fail.
Han bruker historien om sin bedrifts opptur og fall til å illustrere en verdifull lærdom — når vi stopper å prøve, feiler vi.
EnglishOr about the millions of other Nigerians who start businesses and sometimes fail, but continue to nurse ambition?
Eller om alle de millioner nigerianere som starter sine egne foretak og som noen ganger feiler men fortsetter å nære sine ambisjoner?
English3:37 ♫ It's a plan that can't fail
3:37 ♫ Det er en ufeilbarlig plan ♫
EnglishThirty percent is a fail.
EnglishThis could allow them to help maintain the quality of the site by deleting spammy content and banning users that fail to comply with the policies.
På denne måten kan de bidra til å opprettholde kvaliteten til nettstedet ved å slette uønsket innhold og stenge ute brukere som ikke overholder retningslinjene.
EnglishAnd it means that people like many of us, who have run organizations, and gone out of our way to try to find the very best people we can, mostly fail to get the best out of them.
Og det betyr at folk som mange av oss, som har ledet organisasjoner, og har prøvd veldig hardt å finne de beste folkene vi kan, for det meste har feilet i å få det beste ut av dem.

Other dictionary words