EN

handle {noun}

volume_up
NO

handle {verb}

volume_up
handle
volume_up
to move {vb} (take action)
handle (also: kjøpe)
Hvis du har problemer med å handle på Google Play med et gavekort eller et forhåndsbetalt kort, må du kontakte kortutstederen for sikre at det kan brukes til å kjøpe digitale varer.
If you’re having trouble making a purchase on Google Play with a gift or prepaid card, contact your card issuer to make sure it can be used to purchase digital items.
handle (also: shoppe)
volume_up
to shop {vb} (to visit shops)
But also, don't shop.
They need to help us shop.
Her ser vi Pranav gå inn i supermarkedet for å handle tørkeruller.
So we see Pranav here going into the supermarket and he's shopping for some paper towels.

Context sentences for "handle" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishObjects can be resized to scale by holding the Shift key while dragging a corner resize handle.
Objects can be resized to scale by holding the Shift key while dragging a corner resize handle.
EnglishThis is a little hard for children, but I think you can handle it.
Dette er litt vanskelig for barn, men jeg tror dere klarer det.
EnglishBe sure that your integration is event-driven and does not rely on timers to handle ad rendering.
Kontrollér at integreringen din er aktivitetsdrevet og ikke bruker tidsutløsere for å håndtere annonsevisningen.
EnglishThey said, "There's no way you're going to handle a million pounds-worth of University money sitting in Delhi."
De sa, "Det kommer ikke på tale at du skal forvalte en million pund av Universitetsmidler fra Delhi."
EnglishPrivacy Please view our Privacy Policy for information about how we handle your personal information.
Personvern Se retningslinjene for personvern for informasjon om hvordan vi håndterer den personlige informasjonen din.
English15:58 Evolution in Middle World has not equipped us to handle very improbable events; we don't live long enough.
15:58 Utvikling i Midtverden har ikke utstyrt oss til å takle veldig usannsynlige hendelse; vi lever ikke lenge nok.
EnglishHere, I'm going to put it out there, later on tonight, and I want you to pick it up and handle it.
Her, jeg kommer til å -- jeg kommer til å vise den fram, senere i kveld og dere kan... Jeg vil at dere plukker den opp og kjenner på den.
EnglishThe first few years of the web were pretty much video-free, for this reason: video files are huge; the web couldn't handle them.
De første årene var internett stort sett uten video, fordi videofiler er enorme, og internett taklet dem ikke.
EnglishPublishers often use text and media-filtering solutions to handle the bulk of the user-generated content on their site.
Utgivere bruker ofte tekst- og mediefiltreringsløsninger for å håndtere det meste av brukergenerert innhold på nettstedet sitt.
EnglishAnd I kind of got a handle on it.
EnglishBecause each and every day at our recycling plants around the world we handle about one million pounds of people's discarded stuff.
Fordi hver eneste dag på våre resirkuleringsanlegg rundt i verden håndterer vi nesten 500 tonn av ting som folk kaster.
EnglishOn Android, you can build real-time multiplayer games using Google technology to handle networking, matchmaking and invitations.
På Android kan du lage sanntids-flerspillerspill med Google-teknologi som tar seg av nettverk, motspillerjakt og invitasjoner.
EnglishThat's the way to handle this.
EnglishThese graphs handle data differently and should be selected based on the type of information you are looking to learn from your report.
Disse diagrammene håndterer data på forskjellig måte, og du bør velge diagramtype etter hva slags informasjon du ønsker å hente ut av rapporten.
EnglishAnd what they taught us was that designing a checklist to help people handle complexity actually involves more difficulty than I had understood.
Og hva de lærte oss var at å designe en sjekkliste for å hjelpe folk håndtere kompleksitet faktisk involverer mer vanskeligheter enn jeg forsto.
EnglishOnce you feel like you have a handle on JavaScript, try either of these Apps Script quickstart tutorials: Macros, menus, and custom functions or Managing form responses.
Once you feel like you have a handle on JavaScript, try either of these Apps Script quickstart tutorials: Macros, menus, and custom functions or Managing form responses.
EnglishAs part of the DMARC initiative, Google allows domain owners to help define how we handle unauthenticated messages that falsely claim to be from your domain.
Som medlem av DMARC-initiativet lar Google domeneeiere være med på å definere hvordan vi skal håndtere ikke godkjente meldinger som ser ut til å være fra domenene deres, men som ikke er det.
EnglishOnce the ad request object is prepared, an ads loader is necessary to manage the ad request and to direct the ad response to a method to handle the callback.
Når annonseforespørselsobjektet er klargjort, trenger du en annonseinnlaster for å behandle annonseforespørselen og sende responsen på annonsen til en metode som kan håndtere tilbakekallingen.
EnglishIt comes from information that is freely available and out there, but that we are willfully blind to, because we can't handle, don't want to handle, the conflict that it provokes.
Det kommer fra informasjon som er åpent tilgjengelig og er der, men som vi frivillig er blinde overfor, fordi vi ikke kan håndtere, ikke vil håndtere, konflikten som det fremprovoserer.
EnglishThey communicate electronically constantly, and they have protocols and checklists for how they handle everything -- (Laughter) -- from bad weather to emergencies or inoculations for the cattle.
De kommuniserer elektronisk konstant og de har protokoller og sjekklister for hvordan de håndterer alt mulig, (Latter) fra dårlig vær til nødstilfeller eller vaksineringer for kyrne.

Synonyms (English) for "handle":

handle
handling
love handle
English