"minimum" translation into Norwegian

EN

"minimum" in Norwegian

NO
NO

"minimum" in English

EN

EN minimum
volume_up
{noun}

minimum
And to participate, for a mutant, there is a minimum of exercise, a minimum of sport.
Og for å delta, for en mutant, er der et minimum av øvelse, en minimal idrett.
System Requirements 15MB of available disk space Windows XP Service Pack 2 or newer, Windows Vista, or Windows 7 1GHz processor 512MB RAM OS X 10.6.8 minimum Intel Core 2 Duo processor
SYSTEMKRAV 15 MB ledig diskplass Windows XP-servicepakke 2 eller senere, Windows Vista eller Windows 7 1 GHz prosessor 512 MB RAM OS X 10.6.8 minimum Intel Core 2 Duo-prosessor

Synonyms (English) for "minimum":

minimum

Context sentences for "minimum" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe following is a URL example containing the minimum required parameters.
Følgende er et eksempel på en nettadresse som inneholder det nødvendige antall parametere.
English(Integer) Specifies the minimum video length that must be returned in milliseconds.
(Heltall) Angir en minimumsgrense for videolengde i millisekunder.
EnglishBelow are the minimum age requirements to own a Google Account:
Nedenfor finner du lavest påkrevd aldersgrense for å opprette en Google-konto:
EnglishDoes an AdSense Direct campaign have to serve a minimum number of impressions?
Må AdSense Direct-kampanjer levere et minimumsantall visninger?
EnglishPayouts can only be issued if you've reached a minimum balance, which will vary by region.
Utbetalinger kan bare utstedes hvis du har nådd en minimumssaldo, som varierer fra land til land.
EnglishHere is a guide for the minimum and maximum bandwidth requirements and expectations:
Her er en veiledning til hva som kreves og hva som kan forventes når det gjelder minste og høyeste båndbredde:
EnglishIf your device's display doesn't meet the minimum requirements for HD, it will play the video in SD instead.
Hvis enhetens skjerm ikke oppfyller minstekravene for HD, spilles videoen av i SD i stedet.
EnglishTrial subscriptions last a minimum of seven days, and you will be notified of the trial period in the purchase flow.
Prøveabonnementer varer i minst sju dager, og du blir varslet om prøveperioden i kjøpsprosessen.
EnglishMake sure you meet the minimum system requirements.
Sørg for at PC-en din oppfyller følgende systemkrav:
EnglishTo make sure that you don’t underprice your ad inventory, we also calculate a minimum price for your campaign.
Vi regner også ut en minimumspris for kampanjen din for å sørge for at du ikke tar deg for lite betalt for annonsebeholdningen din.
EnglishProcessor Minimum Requirements:
Minstekrav for prosessoren: Det finnes noen spesifikasjoner og begrensninger for videosamtaler som du bør være oppmerksom på:
EnglishMinimum bandwidth required:
EnglishTo access Gmail with a browser installed on a mobile device, make sure your mobile browser meets these minimum requirements.
Hvis du vil gå til Gmail via en nettleser som er installert på en mobilenhet, må du sjekke at mobilnettleseren din overholder disse minimumskravene.
EnglishSame with API levels: if the application requires a minimum API level 7, it won’t appear for the devices that support only level 6 API or lower.
Det samme gjelder API-nivåer: Hvis appen krever et API-nivå på minst sju, vises den ikke på enheter som bare støtter nivå seks og lavere.
EnglishYour earned balance must meet the minimum payout amount of 100 USD in order for you to be eligible for a payout at the end of your payment cycle.
Den opptjente saldoen din må imøtekomme minimumsbeløpet for utbetalinger for at du skal kunne godkjennes for utbetalinger mot slutten av betalingssyklusen.
EnglishSystems that do not meet these minimum requirements will be limited to projecting web pages, images and slideshows, and will not work well for video content.
Systemer som ikke oppfyller disse minimumskravene begrenses til casting av nettsider, bilder og lysbildeshow, og fungerer ikke godt for videoinnhold.
EnglishTo ensure that ads continue to deliver a positive user experience, we’ve put a few restrictions in place around maximum and minimum pixels for ad sizes.
Vi ønsker å sørge for at annonsene fortsetter å skape positive brukeropplevelser, så vi har angitt noen begrensninger for høyeste og laveste antall piksler for annonsestørrelser.
EnglishAdditionally, because the service uses no dedicated framework APIs, you can add licensing to any legacy application that uses a minimum API level of 3 or higher.
Tjenesten bruker ingen dedikerte API-er for rammeverket, og derfor kan du i tillegg legge til lisensiering i alle eldre programmer som bruker et minste API-nivå på 3 eller høyere.
EnglishHexacopters and octocopters, with six and eight propellers, can provide redundancy, but quadrocopters are much more popular because they have the minimum number of fixed motor propeller pairs: four.
Hexakoptere og oktokoptere, med seks og åtte propeller kan tilby redundans, men kvadrakoptere er langt mer populære fordi de har det minste antallet påkrevde fastmonterte propellpar: fire.