EN

talk {noun}

volume_up
1. "what is being said"
And yet we see very little talk about how the next form may be emerging.
Og likevel hører vi veldig lite snakk om hvordan den neste formen kan dukke opp.
16:11 There's been a lot of talk about dreams over the course of this few days.
16:11 Det har vært mye snakk om drømmer i løpet av de siste dagene.
(Laughter) But other than that, talk until they drag you off the stage.
Men ellers: snakk til de drar deg av scenen.
2. "talk to clarify emotions"
talk
If you're a Google Talk user, your Talk username will also appear on your Google Dashboard.
Hvis du bruker Google Talk, kommer også Talk-brukernavnet ditt til å vises på Google Oversikt.
Your Google Talk username can't be changed without creating a new Google Account.
Google Talk-brukernavnet ditt kan ikke endres uten å opprette en ny Google-konto.
For more information about TalkBack and Android accessibility features, visit TalkBack Help.
Du finner mer informasjon om TalkBack og Androids tilgjengelighetsfunksjoner i TalkBack-brukerstøtten.
3. "conversation"
We make a distinction between talking from a diplomatic level and talking at the political level.
Vi kan skille mellom å samtale på diplomatisk nivå og samtale på det politiske nivå.
One of the things I'd like to talk to you about is having a conversation about something that is difficult to talk about.
En av de tingene jeg vil prate med dere om er det å ha en samtale om noe som er vanskelig å prate om.
4. "lecture"
14:49 Okay, so that was my Talk delivered in the standard TED way.
14:49 Ok, så det var mitt foredrag presentert på standard TED-vis.
And I referenced that at the end of my last talk.
Han snakket om klimakrisen, og jeg refererte til det på slutten av mitt foredrag den gangen.
My Talk today is about self-transcendence.
Mitt foredrag i dag handler om egentranscendens.
NO

talk {masculine}

volume_up
1. slang
talk
volume_up
talk {noun} (talk to clarify emotions)
Hvis du bruker Google Talk, kommer også Talk-brukernavnet ditt til å vises på Google Oversikt.
If you're a Google Talk user, your Talk username will also appear on your Google Dashboard.
Google Talk-brukernavnet ditt kan ikke endres uten å opprette en ny Google-konto.
Your Google Talk username can't be changed without creating a new Google Account.
Du finner mer informasjon om TalkBack og Androids tilgjengelighetsfunksjoner i TalkBack-brukerstøtten.
For more information about TalkBack and Android accessibility features, visit TalkBack Help.

Context sentences for "talk" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYour Google Talk username can't be changed without creating a new Google Account.
Google Talk-brukernavnet ditt kan ikke endres uten å opprette en ny Google-konto.
EnglishNo one wants to talk about it, and the less you talk about it the more you have it.
Ingen vil snakke om det, og jo mindre du snakker om det, jo mer har du det i deg.
English4:13 Let me just talk about brands for a moment, because some of you run brands.
4:13 Jeg vil snakke om merker øyeblikkelig fordi noen av dere kjører merker.
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Man sier jo at Jesus snakket mye om å hjelpe de utstøtte, hjelpe de fattige.
English15:03 And I want to turn now, briefly, to talk about that book, which I've read.
15:03 Jeg vil endre tema nå, over til å snakke om boken, som jeg har lest.
EnglishAnd I don't have enough time to talk about all of them, but think about self-interest.
Og jeg har ikke nok tid til å snakke om alle sammen, men tenk på egeninteresse.
EnglishIn the book I talk about how you're wired to do certain things, you're shaped.
I boka snakker jeg om at du er skrudd sammen for å gjøre spesielle ting, du er formet.
EnglishAnd yet we see very little talk about how the next form may be emerging.
Og likevel hører vi veldig lite snakk om hvordan den neste formen kan dukke opp.
EnglishIn this talk she shows stunning, surreal photos of the heavens in tumult.
I denne forelesningen viser hun forbløffende, surreale bilder av himmelens tumult.
EnglishIn fact, I'm giving you three examples, six minutes each, during this talk.
Faktisk så kommer jeg til å gi tre eksempler, på seks minutter hver, i denne praten.
EnglishAnd I want to talk about what a Web based on that idea of relevance might look like.
Og jeg vil snakke om hvordan et Internett basert på den idéen om relevanse kan se ut.
EnglishIf you talk in the right way, you make it very clear that talking is not agreeing.
Hvis du snakker på den rette måten, gjør du det tydelig at å snakke ikke er å være enig.
EnglishGarrett Hardin used it to talk about overpopulation in the late 1960s.
Garrett Hardin brukte det for å snakke om overbefolkning på slutten av 60-tallet.
EnglishFind an artist or a writer -- or, heaven forbid, find a philosopher and talk to them.
Finn en artist eller en forfatter -- eller, Gud forby, finn en filosof og snakk med dem.
EnglishThe rules of engagement: how to talk, when to talk, and how to deal with them.
Reglene for et oppdrag: hvordan snakke, når en skal snakke, og hvordan forholde seg til dem.
English16:11 There's been a lot of talk about dreams over the course of this few days.
16:11 Det har vært mye snakk om drømmer i løpet av de siste dagene.
English9:37 It is impossible to talk about the single story without talking about power.
9:37 Det er umulig for meg når man snakker om den ensidige historie å unngå å snakke om makt.
EnglishIn this short and funny talk, Terry Moore gives the surprising answer.
I dette korte og morsomme fordraget, gir Terry Moore et overraskende svar.
EnglishAnd she said, "But the thing I liked about your talk is you're a storyteller.
Så fortsatte hun, "Men det jeg likte med forelesningen din var at du er en historieforteller.
EnglishWe talk about how another world isn't just possible; another world's here.
Vi snakker ikke bare om hvordan en annen verden er mulig, men om at en annen verden er her.
Other dictionary words