EN abstract
volume_up
{noun}

1. general

wyciąg z księgi wieczystej
wyciąg z ksiąg wieczystych
abstract
volume_up
streszczenie pracy {n} (naukowej)
abstract
., 3rd ICI San Diego, US, 2004; Abstract 22).
., 3- ci ICI San Diego, USA, 2004; Abstrakt 22).

2. art

abstract
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
To nie jest abstrakcja wyrwana z kontekstu prawa; to prawdziwy argument.
Climate change is a really abstract thing in most of the world.
Dla większości ludzi na świecie zmiany klimatu to abstrakcja.
Let's remind ourselves that cells are not an abstract concept.
Przypomnijmy sobie, że komórki nie są abstrakcją.

Synonyms (English) for "abstract":

abstract

Context sentences for "abstract" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mentioned earlier the fact that music is a different capacity because it's abstract.
Wspominałem wcześniej, że muzyka jest inną zdolnością, bo jest abstrakcyjna.
EnglishNo longer are we talking about abstract messages - this must be a practical guide.
Nie będziemy już dyskutować o abstrakcyjnych przesłaniach - to muszą być wskazówki praktyczne.
English(ES) Mr President, when we talk about transparency, we cannot talk in the abstract.
(ES) Panie przewodniczący! Jeżeli już mówimy o przejrzystości, to nie możemy mówić abstrakcyjnie.
EnglishAnd one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract.
Martwi mnie, że obecnie w polityce, w różnych rozwiązaniach jest za dużo abstrakcji.
EnglishAnd this project here, I was working with the great abstract vocalist, Jaap Blonk.
Nad następnym projektem pracowałem wspólnie ze wspaniałym “abstrakcyjnym” wokalistą, Jaapem Blonk.
EnglishThe development of EU policies should not be purely based on abstract statistics.
Polityki UE nie powinny być opracowywane jedynie na podstawie abstrakcyjnych danych statystycznych.
EnglishWe reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Odrzucamy ten pakiet, gdyż prezentuje zbyt abstrakcyjne i niewłaściwie ukierunkowane podejście.
EnglishNow, I've talked about the patient as if the patient is, somehow, someone abstract outside this room.
Mówiłam o pacjencie w taki sposób, jakby był kimś abstrakcyjnym, poza tą salą.
EnglishAbstract discussion on the risk of climate change is not enough.
Nie wystarczy abstrakcyjna dyskusja na temat zagrożeń płynących ze zmian klimatycznych.
EnglishThis ageing of Europe's population is no longer an abstract scenario for a distant future.
To starzenie się ludności Europy nie jest już abstrakcyjnym scenariuszem na odległą przyszłość.
EnglishIt's an objective truth about the form of two, the abstract form.
To obiektywna prawda o naturze dwójki, jej abstrakcyjnej formie.
EnglishHowever, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Sama koncepcja jest jednak tak szeroka i abstrakcyjna, że pewne wyjaśnienia byłyby pożądane.
EnglishWe are speaking now about privacy in the era of the Internet and not privacy as an abstract notion.
Mówimy tutaj o prywatności w dobie Internetu, a nie o prywatności jako o abstrakcyjnym pojęciu.
EnglishThere was a new, almost abstract set and artistically stylised costumes with fabrics from India.
Zaprojektowano nową, prawie abstrakcyjną scenografię i stylizowane kostiumy z indyjskich materiałów.
EnglishDemocracy and freedom are not simply abstract concepts.
Demokracja i wolność nie są tylko abstrakcyjnymi pojęciami.
EnglishEuropean institutions, including Parliament, are far too abstract for the Community's citizens at the current moment.
Instytucje europejskie, w tym Parlament, są dziś zbyt abstrakcyjne dla obywateli Wspólnoty.
EnglishThis Parliament is not the guardian of abstract rules.
Ten Parlament nie jest strażnikiem abstrakcyjnych reguł.
EnglishAnd I don't mean that in an abstract sense; I mean it rather literally.
Nie w przenośni, ale całkiem dosłownie.
EnglishIt's not like its relation to some abstract form.
Nie odnosi się wyłącznie do jakiejś abstrakcyjnej formy.
EnglishThese doctrines seemed unproven, abstract.
Te doktryny zdawały się nie do udowodnienia, zbyt abstrakcyjne.