"to accelerate" translation into Polish

EN

"to accelerate" in Polish

EN to accelerate
volume_up
[accelerated|accelerated] {verb}

to accelerate (also: to bring forward, to prepone)
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
(NL) Prezydencja pragnie przyspieszyć negocjacje akcesyjne, w tym z Islandią.
We also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Musimy również przyspieszyć nasze prace nad stworzeniem wspólnego systemu azylowego.
Thirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.
Po trzecie musimy przyspieszyć odnowienie floty pojazdów poruszających się po drogach.
We need change that's going to accelerate.
Potrzebujemy zmian, których tępo będzie przyspieszać.
It's the activity that seems to accelerate people's treatment the most and it also brings the entire hospital together as a kind of musical community.
To właśnie aktywne zajęcia wydają się najlepiej przyspieszać leczenie.
These substances are included in Fendrix to accelerate, improve and prolong the protective effect of the vaccine.
Substancje te przyspieszają, wzmacniają i przedłużają ochronne działanie szczepionki.
to accelerate (also: to rev up, to speed up)
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
(NL) Prezydencja pragnie przyspieszyć negocjacje akcesyjne, w tym z Islandią.
We also need to accelerate our work to establish a common asylum system.
Musimy również przyspieszyć nasze prace nad stworzeniem wspólnego systemu azylowego.
Thirdly, accelerate the renewal of the vehicles on the road.
Po trzecie musimy przyspieszyć odnowienie floty pojazdów poruszających się po drogach.

Context sentences for "to accelerate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI call on the European Commission to accelerate the codification of European law.
Wzywam Komisję Europejską do przyspieszenia kodyfikacji prawa europejskiego.
EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
W planie EPSTE dąży się do przyspieszenia rozwoju technologii niskoemisyjnych.
EnglishI know that the European Parliament would like the Commission to accelerate the process.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby Komisja przyspieszyła ten proces.
EnglishDoes the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
Czy Komisja uważa, że konwencja bazylejska ΙΙΙ spowoduje przyspieszenie fuzji między bankami?
EnglishThe third-mentioned binding target unfortunately threatens to accelerate climate change.
Trzeci z wymienionych wiążących celów zagraża niestety przyspieszeniu zmian klimatycznych.
EnglishThat would accelerate the development of alternative safer materials.
Przyśpieszyłoby to rozwój alternatywnych bezpieczniejszych materiałów.
EnglishThe common overall objective of this initiative is to accelerate the implementation of the programmes.
Wspólnym, ogólnym celem tej inicjatywy jest przyspieszenie realizacji programów.
EnglishThe rate of loss is projected to accelerate tenfold by 2050.
Przewiduje się, że do 2050 roku tempo utraty zwiększy się dziesięciokrotnie.
EnglishWhat we do is we accelerate protons -- so, hydrogen nuclei -- around 99.999999 percent the speed of light.
To co robimy to przyspieszanie protonów, a więc, jąder atomów do około 99.999999
EnglishYes, I am afraid you did have a slight tendency to accelerate.
Tak, obawiam się, że przejawiał pan lekką skłonność do przyspieszania.
EnglishOur proposals are on the table to accelerate the use of Structural Funds for these purposes.
Przedstawiliśmy propozycję przyśpieszenia tempa wykorzystania funduszy strukturalnych na te cele.
EnglishIn the event of an overdose or toxicity, colestyramine or charcoal is recommended to accelerate elimination.
Trzem zdrowym ochotnikom podawano doustnie cholestyraminę w dawce 8 g trzy razy na dobę.
EnglishThese substances are included in Fendrix to accelerate, improve and prolong the protective effect of the vaccine.
Substancje te przyspieszają, wzmacniają i przedłużają ochronne działanie szczepionki.
EnglishI hope that adoption of today's resolution will accelerate work on bringing these ideas into being.
Mam nadzieję, że przyjęcie dzisiejszej rezolucji przyśpieszy pracę nad realizacją tych postanowień.
EnglishI hope that today's decision will accelerate these processes.
Mam nadzieję, że dzisiejsza decyzja przyspieszy te procesy.
EnglishAll of this will accelerate the search for alternatives.
Wszystko to przyspieszy poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.
EnglishHowever, we all know that it will not be sufficient to accelerate concrete and sustainable progress on the spot.
Wiemy jednak wszyscy, że nie wystarczy przyspieszenie konkretnych i zrównoważonych postępów.
EnglishWe are therefore endeavouring to accelerate the legislative work.
Dążymy zatem do przyspieszenia prac legislacyjnych.
EnglishI hope that the report we have adopted will further accelerate the implementation of the Europeana project.
Mam nadzieję, że przyjęte przez nas sprawozdanie przyśpieszy dodatkowo realizację projektu Europeana.
EnglishWe further accelerate the process of negotiating this accession.
Przyśpieszamy proces negocjowania przystąpienia.