"to accuse" translation into Polish

EN

"to accuse" in Polish

EN

to accuse [accused|accused] {verb}

volume_up
1. general
Therefore, you cannot accuse me of not calling anyone.
A zatem nie mogą państwo mnie oskarżać o to, że nikogo nie wezwałem.
It is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
To absurd oskarżać rząd Sri Lanki o ludobójstwo.
I am not trying to accuse anyone ahead of time.
Nie jest moim zamiarem kogokolwiek z góry oskarżać.
The international community can hardly be accused of not trying, as negotiations were headed by the distinguished peacemaker Martti Ahtisaari.
Trudno też winić wspólnotę międzynarodową o niepodejmowanie starań w tym względzie, jako że negocjacjom przewodził szanowany arbiter Martti Ahtisaari.
So, you know we said -- we looked at this, and what I love also is that people always accuse these Internet sites of promoting bad medicine and having people do things irresponsibly.
Wiecie, że mówiliśmy -- spojrzeliśmy na to i co w tym uwielbiam to że ludzie zawsze winią strony internetowe za promowanie złej medycyny i nieodpowiedzialne zachowanie.
2. "sb of sth"
to accuse
volume_up
zarzucić {pf. v.} (coś komuś)
There are two things of which Parliament and the Committee on International Trade cannot be accused.
Dwóch rzeczy Parlamentowi i Komisji Handlu Międzynarodowego nie można zarzucić.
Those who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
Nie sposób zarzucić przesady tym, którzy nazywają go mianem "współczesnej formy niewolnictwa”.
One might accuse Mr Cappato, as Mr Herrero-Tejedor and Mr Cashman have done, of going beyond the remit.
Można by zarzucić panu posłowi Cappato, jak uczynili to panowie posłowie Herrero-Tejedor i Cashman, że przekroczył swoje kompetencje.
to accuse
I hereby accuse you of incompetence and...
Zarzucam Wam niekompetencję i ...
The court accuses him of authorising genocide, murder and displacements, as well as tolerating torture and rape.
Zarzuca mu kierowanie eksterminacją, morderstwami, wysiedleniami, tolerowanie tortur i gwałtów.
However, the Council can often be accused of a lack of political rigour, proactive measures and rapid response.
Jednakże często zarzuca się Radzie brak dyscypliny politycznej, aktywnych działań i szybkiego reagowania.
3. "sb of sth/doing sth"
to accuse
volume_up
oskarżyć {pf. v.} (kogoś o coś/zrobienie czegoś)
And this they said, trying him, that they might have [whereof] to accuse him.
A to mówili kusząc go, aby go mogli oskarżyć.
The Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
Do not let us be accused of cheap populism and xenophobia.
Nie dajmy się oskarżyć o tani populizm i ksenofobię.

Context sentences for "to accuse" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.
I podstrzegali go, jeźliby go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli.
EnglishWe cannot accuse you of being responsible for this, after all you are no longer the party leader.
Nie możemy obarczać za to Pana odpowiedzialnością, skoro nie przewodniczy Pan już tej partii.
EnglishWe can accuse Mr McCreevy of many things, but being overhasty is not one of them.
Panu komisarzowi McCreevy'emu możemy niejedno zarzuć, ale żadnym z tych zarzutów nie byłoby działanie pochopne.
EnglishToday we should accuse the four presidencies for this sluggishness in reforming the Solidarity Fund.
Dziś należałoby obwiniać cztery prezydencje za tę opieszałość nad reformą Funduszu Solidarności.
EnglishNeither can they prove to thee the things whereof they now accuse me.
Ani tego mogą dowieść, co tu teraz na mię skarżą.
English(PL) Mr President, nobody can accuse us of not being consistent.
Chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo konsekwentni.
EnglishThey accuse you. ~~~ They seduce you.
Omamy psychotyczne, wizualne czy dźwiękowe, zwracają się do nas, oskarżają.
EnglishHowever, even if I were in favour of it, I would accuse its masters of betraying the economic interests of its peoples.
Jednak gdyby tak było, oskarżyłbym osoby nią kierujące o zdradę interesów gospodarczych swoich obywateli.
EnglishNeither would I accuse or condemn climate change sceptics and critics, as is the case in point 10.
Nie oskarżam ani też nie potępiam osób wyrażających sceptycyzm odnośnie do zmiany klimatu, co ma miejsce w przypadku punktu 10.
EnglishAnd he said unto them, Extort from no man by violence, neither accuse [any one] wrongfully; and be content with your wages.
I rzekł do nich: Nikomu gwałtu nie czyńcie, i nikogo nie potwarzajcie, a przestawajcie na żołdzie waszym.
Englishbehold how many things they accuse thee of.
Oto jako wiele rzeczy świadczą przeciwko tobie.
EnglishWe accuse the Swedish Presidency openly.
To nasz otwarty zarzut do prezydencji szwedzkiej.
EnglishAnd the scribes and the Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath; that they might find how to accuse him.
I podstrzegli go nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, jeźliby w sabat uzdrawiał, aby znaleźli, o coby nań skarżyli.
EnglishTherefore, if we do not want anyone to accuse us of those double standards, we should treat everyone equally.
Jeżeli więc chcemy, aby nikt nie narzucił nam tych double standards, podwójnych standardów, w takim razie traktujmy wszystkich równo.
EnglishLet them therefore, saith he, that are of power among you go down with me, and if there is anything amiss in the man, let them accuse him.
Którzy tedy, mówi, z was mogą, niechże z nami jadą; a jeźli jest jaka wina w tym mężu, niechże nań skarżą.
EnglishI hereby accuse you of incompetence and...
EnglishTo accuse such a person of treason is, I believe, to say the least, unparliamentary language, and he should be ashamed of himself.
Oskarżanie takiej osoby o zdradę stanu jest, mówiąc oględnie, językiem nieparlamentarnym i powinien się tego wstydzić.
EnglishConsumers, entrepreneurs and businessmen all accuse us of imposing barriers that impede things from functioning smoothly.
Konsumenci, przedsiębiorcy i biznesmeni - wszyscy oskarżają nas o stawianie barier, które przeszkadzają w sprawnym funkcjonowaniu.
EnglishTo sum up, if you really wish to accuse someone, use Rule 122 of the Rules of Procedure and Article 7 of the Treaties and have the courage to follow it through to the end.
122 Regulaminu oraz art. 7 traktatów i miejcie odwagę przeczytać je do końca.
EnglishIt is colonialism at its most vicious, and I accuse these institutions of racism and exploitation of vulnerable societies.
To kolonializm w najbardziej nikczemnym wydaniu; oskarżam wymienione instytucje o rasizm oraz wykorzystywanie bezbronnych społeczeństw.