"acquisition" translation into Polish

EN

"acquisition" in Polish

EN

acquisition {noun}

volume_up
the need to introduce support for the joint acquisition of expensive machinery and equipment which is used infrequently by each individual farmer.
potrzeba wprowadzenia poparcia dla wspólnych zakupów drogich maszyn i wyposażenia, których jeden rolnik używa rzadko.
Acquisitions are the same thing as conversions: they're actions your customers take that you think are valuable, such as completing a purchase or signing up to receive more information.
Pozyskania są tym samym co konwersje: podejmowanymi przez klientów działaniami, które uznajesz za cenne, np. dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się w celu otrzymywania dodatkowych informacji.
acquisition (also: obtainment, obtention)
intra-community acquisition of goods
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
the Vysoké Pece Ostrava (VPO) plant shall be brought into the organisational framework of Nová Hut by acquisition of full ownership.
Zakład Vysoké Pece Ostrava zostanie włączony do struktury organizacyjnej Nová Huť poprzez nabycie pełnego prawa własności.
acquisition (also: purchase)
acquisition
Bing Capital's acquisition of Edcon, a large retailer, is testimony to the confidence they are starting to place in the economy.
Przejęcie Edcon, potężnego detalisty, przez Bing Capital jest dowodem pewności, jaką zaczynają przywiązywać do ekonomii.

Synonyms (English) for "acquisition":

acquisition

Context sentences for "acquisition" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLanguage acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Przyswojenie języka to podstawa logicznego myślenia i rozumowania kontekstualnego.
EnglishWe do not need additional European regulations governing product acquisition.
Nie potrzebujemy dodatkowych europejskich regulacji odnośnie do nabywania produktów.
EnglishWe should be supporting the acquisition of renewable energy and its production.
Powinniśmy wspierać pozyskiwanie i produkcję energii odnawialnej.
EnglishWe must aim to further diversify transport routes and acquisition sources.
Musimy dążyć do dalszej dywersyfikacji tras przesyłowych i źródeł, z których energię pozyskujemy.
EnglishDifferences exist in the acquisition of cancer data, too.
Różnice występują również w zakresie gromadzenia danych dotyczących nowotworów.
EnglishTherefore, appropriate interventions should be used to prevent neonatal acquisition of HBV infection.
Dlatego należy podjąć odpowiednie działania zapobiegające zakażeniu noworodka wirusem HBV.
EnglishThat builds their self-confidence and promotes language acquisition.
Umacnia to ich wiarę w siebie i wspomaga przyswajanie języka.
EnglishEuropean society appreciates the acquisition and generation of new knowledge, research and innovation.
Europejskie społeczeństwo ceni sobie przyjmowanie i tworzenie nowej wiedzy, badań i innowacji.
EnglishThe principle mechanism of resistance is the acquisition of substitutions in the target protein, CYP51.
Głównym mechanizmem oporności jest zmiana podstawników w cząsteczce białka docelowego - CYP51.
EnglishThe European Union is hungry and eager in its acquisition of all of the attributes and trappings of statehood.
Unia Europejska pragnie wszystkich atrybutów państwowości i żarliwie dąży do ich zdobycia.
EnglishFeelings get in the way of the mass acquisition of the Earth, and excavating the Earth, and destroying things.
Uczucia przeszkadzają w zawłaszczaniu Ziemi na masową skalę, wyzyskiwaniu Ziemi i niszczeniu.
EnglishTherefore, appropriate interventions should be used to prevent neonatal acquisition of HBV.
Dlatego też należy przestrzegać zalecanych procedur mających na celu zapobiegnięcie zakażeniu noworodka wirusem HBV.
EnglishData acquisition costs in Europe are much too high.
Koszty pozyskiwania danych w Europie są o wiele za wysokie.
EnglishLanguage acquisition often takes place only within the family and many do not fully master the language.
Poznanie języka często odbywa się w ramach rodziny, a wiele osób zna dany język nie w pełnym jego zakresie.
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (vote)
Kontrola nabywania i posiadania broni (głosowanie)
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (debate)
Kontrola nabywania i posiadania broni (debata)
EnglishIt is opening the window to the acquisition of European nationality to an indeterminate number of illegal immigrants.
Otwiera drogę do uzyskania europejskiego obywatelstwa nieokreślonej liczbie nielegalnych imigrantów.
EnglishIt was about more than language acquisition.
Chodziło tu o coś więcej niż tylko o naukę języka obcego.
English. - This report on the control of the acquisition and possession of weapons should be welcomed.
na piśmie. - Należy z zadowoleniem przyjąć niniejsze sprawozdanie dotyczące kontroli nabywania i posiadania broni.
EnglishAn acquisition can be achieved in several ways:
Istnieją liczne sposoby przejmowania przedsiębiorstw: