EN to act out
volume_up
{verb}

to act out
volume_up
odgrywać {ipf. v.} (przedstawienie)
to act out
volume_up
źle się zachowywać {r. v. ipf.}
to act out

Similar translations for "to act out" in Polish

act noun
to act verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "to act out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA "directive" is a legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve.
Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE.
EnglishIt has always set out to act to promote transparency and accuracy.
Zawsze podejmuje ona działania promujące przejrzystość i dokładność.
EnglishAs with every other compromise, a serious balancing act was carried out.
Podobnie jak w przypadku każdego innego kompromisu, musieliśmy poświęcić wiele uwagi pogodzeniu interesów.
EnglishLet us take forceful and aggressive action, if that should be necessary, but we must not act out of panic.
Podejmujmy w razie konieczności silne i agresywne działania, ale nie wolno nam działać w panice.
EnglishLike economists, you know, their definition of rational, that we all act out of our own economic self-interest.
Ekonomiści, ich definicja racjonalności jes taka, że wszyscy działamy we własnym interesie.
EnglishBesides, there remains the moral responsibility on those who carry out this act, because the risk always exists of executing an innocent person.
Poza tym pozostaje odpowiedzialność moralna na wykonawcach tego czynu, ponieważ zawsze istnieje ryzyko egzekucji niewinnej osoby.
EnglishYou have to act it out.