EN

to add [added|added] {verb}

volume_up
1. general
However, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
These are the various points I wished to add in response to the issues raised.
Te właśnie spostrzeżenia chciałem dodać w odpowiedzi na poruszone tematy.
Mr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
You can easily add or remove cameras, change settings and add overlay text to video.
W prosty sposób można dodawać lub usuwać kamery, zmieniać ustawienia, a także dodawać tekst do nagrań.
Madam President, I do not need to add anything to what the Commissioner said.
Nie muszę nic dodawać do wypowiedzi komisarza.
You can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
(DE) Mr President, I would like to add my congratulations to our rapporteur.
Chciałabym się dołączyć do gratulacji w stronę naszego sprawozdawcy.
I have asked for the floor simply to add my voice to theirs before voting accordingly later.
Prosiłem o głos po prostu po to, aby dołączyć moje zdanie do ich opinii przed mającym nastąpić później głosowaniem.
(PL) Mr President, I would like to add my voice to that of Mr Juvin - the humanitarian aid is poorly coordinated.
Chcę się dołączyć do głosu pana Juvina - pomoc humanitarna jest słabo skoordynowana.
to add
volume_up
dorzucić {pf. v.} (dopowiedzieć)
I would like to add one suggestion though, but not within the CAP.
Chciałabym więc dorzucić jedną sugestię, niedotyczącą jednakże WPR.
I would like to add a political message, if I may.
Pozwolę sobie dorzucić przesłanie polityczne.
to add
volume_up
zaopatrzyć {pf. v.} [poet.] (dołączyć)
We should not add fuel to the fire. Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
Nie powinniśmy dolewać oliwy do ognia, ale raczej robić co w naszej mocy, by proces ten był pokojowy.
It is not that we take issue with the line pursued by the rapporteur, but on such a sensitive matter we do not want to add fuel to the fire.
Nie jest tak, że podejmujemy kwestię w sposób zgodny z postępowaniem sprawozdawcy, ale nie chcemy w tak wrażliwej kwestii dolewać oliwy do ognia.
This is adding insult to injury, as they say.
Jak to się mówi, jest to dolewanie oliwy do ognia.
Not one euro more should be added to ITER.
Do ITER nie powinno się dokładać ani jednego euro.
And that what we add on top is kind of false.
A to, co dokładamy do tego jest w pewnym sensie fałszywe.
Let us give them direction, but not another directive to add to the 18 that farmers already have to comply with.
Udzielmy im wskazówek, ale nie dokładajmy im kolejnej dyrektywy do tych 18, do których przestrzegania już są zobowiązane.
This does away with all the procedures currently in use that allow for children to be added to their parents' passports.
Zasada ta pozwala odejść od obecnie obowiązujących procedur, według których dzieci mogą być dopisywane do paszportów swoich rodziców.
I should add a tragic postscript to this -- she died two years ago in a bus accident.
Powinienem dopowiedzieć tutaj tragiczny epilog: kobieta ta zmarła dwa lata temu w wypadku autobusowym.
Doliczam to do mojego czasu.
to add (also: to throw in)
You add in flexibility, when this is merely Eurospeak for 'insecurity'.
"Dorzucacie” elastyczność, podczas gdy jest to tylko euromowa i oznacza "brak zabezpieczenia”.
How they got slowly richer and richer, and they add statistics.
Powoli się bogacą i dorzucają kolejne statystyki.
to add
to add (also: to pour, to put)
volume_up
nasypać {pf. v.} (wsypać)
to add (also: to pour, to put)
volume_up
nasypywać {ipf. v.} (wsypać)
Zonegran must be added to the patient 's existing treatment.
Preparat Zonegran należy dołączać do aktualnie stosowanego leczenia pacjentów.
Karvezide may be added to other treatments for hypertension.
Preparat Karvezide można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
Coaprovel may be added to other treatments for hypertension.
Preparat CoAprovel można dołączać do innych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym.
2. "more"
to add (also: to sprinkle)
to add (also: to sprinkle)
3. "another bookcase"
to add
volume_up
dostawić {pf. v.} (kolejny regał)
We will add: recent events illustrate the need for Europe to intensify its efforts with regard to the security of energy supplies.
Dodamy tutaj: ostatnie wydarzenia pokazują, że Europa powinna nasilić działania w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii.
That is about a quarter of its workforce, and to that will be added an as yet unknown number of jobs in its supply chain.
Liczba ta stanowi mniej więcej jedną czwartą jej ogólnej siły roboczej. Do tego dojdzie nieznana jeszcze liczba miejsc pracy w łańcuchu dostaw tego zakładu.
If the whole supply chain could agree on such a labelling system, it could add value to their products to provide consumers with extra information.
Jeżeli wszyscy w łańcuchu dostaw wyraziliby zgodę na taki system znakowania, mogłoby to stanowić wartość dodaną dla ich wyrobów dostarczającą konsumentom dodatkowych informacji.
to add
4. "to sth"
to add (also: to build on)
volume_up
dobudowywać [dobudowywuję|dobudowywałbym] {ipf. v.} (piętro, garaż, werandę)

Synonyms (English) for "add":

add

Context sentences for "to add" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIncidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
Nawiasem mówiąc dodam, że nowe państwa członkowskie mogą jedynie na tym stracić.
EnglishI have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
Nie mam nic do dodania w tej kwestii, tak więc nie przedstawiłem żadnych poprawek.
EnglishI still believe that the directive is superfluous and is unlikely to add any value.
W dalszym ciągu uważam, że dyrektywa jest zbędna i nie wnosi żadnej wartości.
EnglishI would like to add a number of other reasons why they are being discussed.
Chciałabym podać jeszcze kilka powodów, dlaczego prowadzimy dyskusję na ich temat.
EnglishI would add that there were still many more ideas in Mario Monti's report.
Ponadto w sprawozdaniu profesora Montiego da się znaleźć jeszcze wiele koncepcji.
EnglishThe exchanging of information will definitely add value to the work of both parties.
Wymiana informacji zdecydowanie wniesie wartość dodaną do prac obu podmiotów.
EnglishIf you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.
Jeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.
English(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
(DA) Panie Przewodniczący! Chciałbym jedynie krótko uzupełnić moją pierwszą wypowiedź.
EnglishMr President, can I just add that to err is human; to persist is of the devil.
Dodam tylko, że błądzenie jest rzeczą ludzką; trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
EnglishIn regard to additional substances, Parliament had hoped to add a consistent number.
Jeżeli chodzi o substancje dodatkowe, Parlament liczył na dodanie konkretnej liczby.
EnglishI would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
Przyłączam się do opinii tych, którzy uważają tę dziedzinę za bardzo ważną.
EnglishI would add that its adoption is the result of an entirely new and special procedure.
Dodam jeszcze, iż ich przyjęcie jest wynikiem zupełnie nowej i specjalnej procedury.
EnglishTo this we can also add the national interests of individual Member States.
Do tego możemy dołożyć krajowe interesy poszczególnych państw członkowskich.
EnglishThe medicines were used as an add-on to ciclosporin and corticosteroids.
Leki były stosowane jako dodatek do leczenia cyklosporyną i kortykosteroidami.
EnglishHowever, I do think that we need to add some intelligence to all modes of transport.
Jednak uważam, że powinniśmy przydać nieco inteligencji wszystkim rodzajom transportu.
EnglishAdd all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
Dodam te wszystkie liczby do siebie i przy odrobinie szczęścia otrzymam wynik.
EnglishThis shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
To pokazuje, że wspólne zespoły dochodzeniowe stanowią wartość dodaną walki z terroryzmem.
EnglishAdd the 6 from the dosage indicator to the 20 on the push-button scale.
Nale y doda 6 z wska nika wyboru dawki do 20 ze skali przycisku podania dawki.
EnglishMadam President, I would add my words of congratulations to the rapporteur for her work.
Pani przewodnicząca! Dodaję moje gratulacje dla sprawozdawczyni za jej pracę.
EnglishI would add that, with your plan, we will have a milk shortage in the future.
Dodam też, że państwa plan doprowadzi do niedoboru mleka w przyszłości.