EN

aim {noun}

volume_up
This will be the aim of tomorrow's resolution, which will be put to the vote.
Taki będzie cel rezolucji, która jutro zostanie poddana pod głosowanie.
Such an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
Taki cel jest sprzeczny z rzeczywistym celem wsparcia rolnego.
This same aim - a reduction in emissions - may be achieved through various methods.
Ten sam cel - redukcje emisji - można osiągnąć różnymi metodami.

Context sentences for "aim" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.
EnglishThe new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Celem strategii dla regionu Morza Bałtyckiego nie jest tworzenie nowych instytucji.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Przedmiotowy wniosek ma na celu zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Tajwanu.
EnglishWe aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.
EnglishThis proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.
EnglishTherefore, retaining this value should become an aim of the common fisheries policy.
Zachowanie tej wartości powinno stać się więc celem wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishCombating terrorism is unquestionably the common, self-evident aim of us all.
Zwalczanie terroryzmu jest bezsprzecznie wspólnym, oczywistym celem nas wszystkich.
EnglishThe aim is also to increase the profitability of monopoly business groups.
Celem jest także zwiększenie rentowności grup monopolistycznych przedsiębiorstw.
EnglishThe aim of the European Union is 'the ever closer union between nations'.
Celem Unii Europejskiej jest "budowanie coraz ściślejszej unii między narodami”.
EnglishThe aim of this meeting will be to assess the situation and set out concrete measures.
Celem tego spotkania ma być ocena sytuacji oraz ustanowienie konkretnych środków.
EnglishThis is frankly a secondary issue, however, to the main aim shared by everyone.
Jest to jednak kwestia drugorzędna wobec głównego celu, z którym wszyscy się zgadzamy.
English The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.2.
    Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.2.
EnglishHowever, we consider that the aim must be for the whole agreement to be self-financed.
Niemniej jednak uważamy, że celem dla całości umowy powinno być samofinansowanie.
EnglishWe should aim to establish cooperation to prevent people drowning at sea.
Naszym celem powinno być ustanowienie współpracy, aby ludzie nie tonęli w morzu.
EnglishIt is of vital importance to support fora which aim to develop professional dialogue.
Duże znaczenie ma wspieranie forów mających na celu propagowanie fachowego dialogu.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
Zaproponowane skreślenie załącznika II oddali nas od osiągnięcia naszego celu.
EnglishIn the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.
W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
EnglishThe offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.