"all" translation into Polish

EN

"all" in Polish

volume_up
all {adj.}
volume_up
all {adv.}
volume_up
all {pron.}
PL

EN all
volume_up
{adjective}

all (also: complete, entire, full, whole)
volume_up
cały {adj. m}
All this demonstrates the level of interest in this subject among Members.
Cały ten proces obrazuje poziom zainteresowania tym tematem wśród posłów.
It is our humanity, and all the potential within it, that makes us beautiful.
To nasze człowieczeństwo i cały jego potencjał czynią nas pięknymi.
I am become a derision to all my people, and their song all the day.
Jestem pośmiewiskiem ze wszystkim ludem moim, pieśnią ich przez cały dzień.
all (also: every, every kind of)
volume_up
wszelki {adj. m}
And all winged creeping things are unclean unto you: they shall not be eaten.
Wszelki też płaz skrzydlasty nieczysty wam będzie, jeść go nie będziecie.
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Upon his ruin all the birds of the heavens shall dwell, and all the beasts of the field shall be upon his branches;
Na obaleniu jego mieszka wszelkie ptastwo niebieskie, a na gałęziach jego jest wszelki zwierz polny,
Who is this that cometh up from the wilderness Like pillars of smoke, Perfumed with myrrh and frankincense, With all powders of the merchant?
Któraż to jest, co występuje z puszczy jako słuoy dymu, okurzona będąc myrrą i kadzidłem droższem nad wszelaki proszek aptekarski?
And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:
A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,
Now as for these four youths, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams.
A onym czterem młodzieńcom dał Bóg umiejętność i rozum we wszelakiem piśmie i mądrości; nadto Danijelowi dał wyrozumienie wszelakiego widzenia i snów.

Synonyms (English) for "all":

all

Context sentences for "all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishHis report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
Stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.
EnglishAnd Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.
Zatem Saul zatrąbił w trąbę po wszystkiej ziemi, mówiąc: Niech usłyszą Hebrejczycy.
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
EnglishThe cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
EnglishImagine that when we got on this boat, we were all given two Styrofoam peanuts.
Wyobraźmy sobie, że wsiadając na łódkę każdy dostaje dwie styropianowe kulki.
EnglishThere should be common ownership of these projects, if they are to happen at all.
Projekty te, jeżeli w ogóle zostaną zrealizowane, powinny być własnością obu stron.
EnglishAgainst this background, I would like to look last of all at Mr Jadot's report.
W tym kontekście na koniec chciałabym przyjrzeć się sprawozdaniu pana posła Jadota.
EnglishThe crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future.
Kryzys dał nam bolesną, ale przez to jeszcze wartościowszą lekcję na przyszłość.
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Niektóre państwa posiadające takie fundusze bynajmniej nie są przyjazne Europie.
EnglishAfter all, in his opinion, what further action is needed in the way of prevention?
Ostatecznie jakie dalsze działania zapobiegawcza, jego zdaniem, należałoby podjąć?
EnglishWe must learn all the lessons from this action, which has been crowned with success.
Z tego działania, zakończonego sukcesem, musimy wyciągnąć nauczkę na przyszłość.
EnglishAll of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
Podejrzewam, że przechodzicie przez to przy każdym głosowaniu w tym Parlamencie.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wystarczy już tej politycznej hipokryzji.
EnglishWe are all shocked to see that a desperate situation has now turned to tragedy.
Z przerażeniem widzimy, jak dramatyczna sytuacja przerodziła się w tragedię.