EN all
volume_up
{adjective}

all (also: complete, entire, full, whole)
volume_up
cały {adj. m}
All this demonstrates the level of interest in this subject among Members.
Cały ten proces obrazuje poziom zainteresowania tym tematem wśród posłów.
It is our humanity, and all the potential within it, that makes us beautiful.
To nasze człowieczeństwo i cały jego potencjał czynią nas pięknymi.
I am become a derision to all my people, and their song all the day.
Jestem pośmiewiskiem ze wszystkim ludem moim, pieśnią ich przez cały dzień.
all (also: every, every kind of)
volume_up
wszelki {adj. m}
And all winged creeping things are unclean unto you: they shall not be eaten.
Wszelki też płaz skrzydlasty nieczysty wam będzie, jeść go nie będziecie.
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Upon his ruin all the birds of the heavens shall dwell, and all the beasts of the field shall be upon his branches;
Na obaleniu jego mieszka wszelkie ptastwo niebieskie, a na gałęziach jego jest wszelki zwierz polny,
Who is this that cometh up from the wilderness Like pillars of smoke, Perfumed with myrrh and frankincense, With all powders of the merchant?
Któraż to jest, co występuje z puszczy jako słuoy dymu, okurzona będąc myrrą i kadzidłem droższem nad wszelaki proszek aptekarski?
And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:
A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,
Now as for these four youths, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams.
A onym czterem młodzieńcom dał Bóg umiejętność i rozum we wszelakiem piśmie i mądrości; nadto Danijelowi dał wyrozumienie wszelakiego widzenia i snów.

Synonyms (English) for "all":

all

Context sentences for "all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Dlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishEco-modernisation must be the guiding principle for all the EU's policy areas.
Wiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
EnglishEven during a crisis, Europe must continue to treat all its citizens equally.
Europa nawet w czasach kryzysu musi pozostać równą dla wszystkich jej obywateli.
EnglishAnd Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.
Zatem Saul zatrąbił w trąbę po wszystkiej ziemi, mówiąc: Niech usłyszą Hebrejczycy.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishHis report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
Stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.
EnglishThe cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.