EN all the
volume_up
{adjective}

all the (also: every, everybody, everyone, any)
volume_up
każdy {pron.}
Because we've all had them, haven't we? We've all had a heartache.
Bo każdy je przeżył, prawda? ~~~ Każdy z nas cierpiał.
And I think every human, we all have different genetic backgrounds, we all have lived separate lives.
Sądzę, że każdy człowiek, każdy z nas ma inne podłoże genetyczne, każdy z nas wiedzie inne życie.
We compare each upload against all of the reference files in our database.
Porównujemy każdy upload ze wszystkimi plikami w naszej bazie danych.

Synonyms (English) for "all":

all

Similar translations for "all the" in Polish

all adjective
all adverb
all pronoun
all-
Polish
the article
the conjunction
Polish

Context sentences for "all the" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Dlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishEco-modernisation must be the guiding principle for all the EU's policy areas.
Wiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
EnglishEven during a crisis, Europe must continue to treat all its citizens equally.
Europa nawet w czasach kryzysu musi pozostać równą dla wszystkich jej obywateli.
EnglishAnd Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.
Zatem Saul zatrąbił w trąbę po wszystkiej ziemi, mówiąc: Niech usłyszą Hebrejczycy.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishHis report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
Stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.
EnglishThe cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.