"to alleviate" translation into Polish

EN

"to alleviate" in Polish

EN to alleviate
volume_up
[alleviated|alleviated] {verb}

to alleviate
volume_up
ulżyć {pf. v.}
We are attempting to alleviate the suffering of people with Alzheimer's disease at an EU level.
Staramy się na szczeblu Unii Europejskiej ulżyć cierpieniom osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
To help alleviate the plight of these people, the security situation in the region must be improved so that they can return to their homes.
Aby ulżyć ciężkiej sytuacji tych ludzi, musi poprawić się bezpieczeństwo w regionie, tak aby mogli wrócić do swoich domów.
Rotigotine alleviates signs and symptoms of idiopathic Parkinson's disease.
Rotygotyna łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona.
In patients pramipexole alleviates signs and symptoms of idiopathic Parkinson 's disease.
U pacjentów pramipeksol łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona.
In patients SIFROL alleviates signs and symptoms of idiopathic Parkinson's disease.
U pacjentów preparat SIFROL łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona.
to alleviate (also: to ease, to tone, to attenuate)
Are there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
Jakie kroki, może poczynić Komisja, aby złagodzić taką niesprawiedliwość?
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Jednocześnie może to także złagodzić brak równowagi na rynku mleczarskim.
The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.
Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.

Context sentences for "to alleviate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Wsparcie finansowe UE złagodzi problemy, w obliczu których stoją litewscy pracownicy.
EnglishMany people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation.
Wiele osób nakłaniało Komisję do złagodzenia bardzo napiętej sytuacji w sektorze mleka.
EnglishThe Council has also repeatedly explained that it is necessary to alleviate women's poverty.
Rada wyjaśniała również wielokrotnie, że konieczne jest złagodzenie ubóstwa kobiet.
EnglishWe take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Zażywamy leki, aby uśmierzyć ból, zniwelować objawy choroby czy ratować życie.
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Istnieje obecnie potrzeba gruntownej odnowy w celu złagodzenia skutków tej fatalnej sytuacji.
EnglishAdditional action is required to alleviate this problem in the short term.
Konieczne są dodatkowe działania, aby rozwiązać ten problem szybko.
EnglishSupport to rural development will help to alleviate poverty and to improve infrastructure.
Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich pomoże ograniczyć ubóstwo i ulepszyć infrastrukturę.
EnglishThe Slovenian Presidency will devote all the necessary attention to alleviate the consequences of it.
Prezydencja słoweńska poświęci konieczną uwagę złagodzeniu konsekwencji tych wydarzeń.
EnglishMr President, if we are to alleviate poverty in the world, we have to increase global trade.
Panie przewodniczący! Jeżeli chcemy ograniczyć ubóstwo na świecie, musimy ożywić światowy handel.
EnglishThe EU Solidarity Fund allows us to act as a community to alleviate misery and suffering.
Fundusz Solidarności UE pozwala nam, jako wspólnocie, działać na rzecz likwidacji ubóstwa i cierpienia.
EnglishI said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Powiedziałem Parlamentowi, że rozdawnictwo zasiłków nie doprowadzi po prostu do zmniejszenia ubóstwa.
EnglishSuch proposals will help to alleviate the energy dependency of numerous EU countries, including Spain.
Propozycje te pomogą ograniczyć zależność energetyczną wielu unijnych państw, w tym Hiszpanii.
English(HU) I obviously voted in favour of the proposal intended to alleviate the crisis in the dairy sector.
(HU) Oczywiście głosowałam za przyjęciem wniosku, który służy złagodzeniu kryzysu w sektorze mleka.
EnglishThe sums are not big for the EU but they will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Wnioskowane kwoty są niewielkie w skali UE, lecz złagodzą one trudną sytuację litewskich pracowników.
EnglishTwelve tonnes of goods have already been dropped from the air to alleviate the difficulties in the affected area.
Zrzucono już z powietrza 12 ton ładunku, który ma pomóc mieszkańcom w dotkniętym rejonie.
EnglishThat will create a situation of resettlement which may at least alleviate some of the burden.
Pozwoli nam to stworzyć warunki dla przesiedlenia, co da możliwość złagodzenia przynajmniej niektórych obciążeń.
EnglishAccordingly UNICEF needs to be allowed in, to alleviate the threat of disease and malnutrition.
Dlatego przedstawiciele UNICEF muszą zostać wpuszczeni, by przeciwdziałać szerzeniu się chorób i niedożywienia.
EnglishCould any measures be taken to alleviate this problem?
Czy można podjąć jakieś kroki, aby załagodzić ten problem?
EnglishThis action must be taken sooner rather than later to alleviate the pressure that has been put on ordinary people.
Działania te muszą być podjęte jak najszybciej, by zmniejszyć presję, jaką odczuwają zwykli ludzie.
EnglishThat is the only way that we will manage to alleviate the tragic health situation that several developing countries are experiencing.
To jedyny sposób, by poprawić tragiczną sytuację zdrowotną w kilku krajach rozwijających się.