"almost" translation into Polish

EN

"almost" in Polish

EN almost
volume_up
{adverb}

almost (also: about, nearly, quasi, virtually)
volume_up
prawie {adv.}
At present, fossil fuels provide for almost 85% of the world's energy needs.
Obecnie paliwa kopalne zaspokajają prawie 85 % potrzeb energetycznych świata.
The NCBs perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
Krajowe banki centralne wykonują prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu.
And you tend to find topics that are almost entirely African-American conversations.
I ludzie znajdują tematy będące prawie wyłącznie rozmowami Afroamerykanów.
almost (also: about, fairly, nearly, practically)
volume_up
niemal {adv.}
They are the record unemployment of almost 20% and a public deficit of almost 11% in Spain.
Są to: rekordowe bezrobocie na poziomie niemal 20 % i deficyt publiczny sięgający niemal 11 % w Hiszpanii.
Disaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Pomoc w sytuacjach kryzysowych z definicji jest niemal zawsze krótkotrwała.
Now it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Dziś zapalenie papierosa podczas spotkania towarzyskiego jest niemal wyrazem agresji.
almost
Europe's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
Postęp Europy w kierunku osiągnięcia tych celów niemalże się zatrzymał.
Speculative behaviour accounts for almost 50% of recent price increases.
Zachowania spekulacyjne są przyczyną niemalże 50 % niedawnych wzrostów cen.
In Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
W Google, sposoby wyrażania współczucia są zawsze niemalże takie same.
almost (also: all but, nigh)
It is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Dlatego nieomal można zaobserwować ponowne zjednoczenie Europy wzdłuż Dunaju.
It is almost as if we are destroying the progress that we made in connection with the health check.
To nieomal oznacza likwidację postępu osiągniętego w związku z oceną funkcjonalności.
Therefore, using less and safer pesticides is in the interests of almost everyone.
Z tego względu stosowanie mniejszej ilości bezpieczniejszych pestycydów leży w interesie nieomal wszystkich.
almost
Are we almost looking at something and making it too simple for the complexity of the issue?
Czy o mało co nie patrzymy na coś, bagatelizując złożoność problemu?
You would almost forget that people consciously choose illegality and deliberately misuse social services in Europe.
O mało co zapomnieliście, że ludzie świadomie decydują się na postępowanie niezgodnie z prawem i celowo wykorzystują systemy usług socjalnych w Europie.
almost
volume_up
omal {adv.}
Omal nie zabił.
One of the largest political parties in Poland almost ceased to exist recently, threatened by the withdrawal of subsidies due to minor financial errors.
Ostatnio w Polsce omal nie doszło do unicestwienia jednej z największych partii politycznych, której groziło pozbawienie subwencji z uwagi na drobne błędy finansowe.
almost
Are we almost looking at something and making it too simple for the complexity of the issue?
Czy o mało co nie patrzymy na coś, bagatelizując złożoność problemu?
You would almost forget that people consciously choose illegality and deliberately misuse social services in Europe.
O mało co zapomnieliście, że ludzie świadomie decydują się na postępowanie niezgodnie z prawem i celowo wykorzystują systemy usług socjalnych w Europie.
almost
Are we almost looking at something and making it too simple for the complexity of the issue?
Czy o mało co nie patrzymy na coś, bagatelizując złożoność problemu?
You would almost forget that people consciously choose illegality and deliberately misuse social services in Europe.
O mało co zapomnieliście, że ludzie świadomie decydują się na postępowanie niezgodnie z prawem i celowo wykorzystują systemy usług socjalnych w Europie.

Synonyms (English) for "almost":

almost

Context sentences for "almost" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis means that almost 10 years of work are thus being crowned with success.
Oznacza to, że tym samym blisko dziesięć lat pracy zostało uwieńczone sukcesem.
EnglishSecondly, those asylum seekers were almost exclusively members of ethnic minorities.
Po drugie, wspomniani azylanci pochodzą głównie spośród mniejszości etnicznych.
EnglishIn some countries, unlawful employment accounts for almost 15% of all employment.
W niektórych krajach nieoficjalne zatrudnienie sięga 15% całego rynku pracy.
EnglishHowever, if it is almost time for your next dose, take your dose when it is due.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishThirdly, almost 80% of pollution of the marine environment originates from the land.
Po trzecie, blisko 80% zanieczyszczeń środowiska morskiego pochodzi z lądu.
EnglishI have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
Mam dalsze wyniki, które są wręcz niewiarygodne, z wynikami wzrastającymi z czasem.
EnglishIt is almost criminal that we are not investing more in energy research in this country.
To przestępstwo, że nie inwestujemy więcej na badania energetyczne w państwie.
EnglishShamsul Wares: It was almost impossible, building for a country like ours.
Shamsul Wares: Budowanie w takim kraju jak nasz graniczyło z niemożliwością.
EnglishIn Ireland, GDP is down 20% from its peak - an almost incredible figure.
W Irlandii PKB spadło o 20 % w porównaniu z najwyższym poziomem; to niewiarygodne.
EnglishShe makes a great personal effort to be present at almost all the Commission meetings.
Dokłada wszelkich starań, by być obecną na wszystkich posiedzeniach Komisji.
EnglishPersonally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.
Osobiście powiedziałbym, że jest to równe aneksji jednego kraju przez drugi.
EnglishThis method is, therefore, almost completely in the hands of Member States.
Metoda ta jest więc praktycznie całkowicie w rękach państw członkowskich.
EnglishThis one is almost certainly too limited -- perhaps even for the fish, certainly for us.
To tutaj jest pewnie zbyt ograniczające -- może nawet dla rybki, a na pewno dla nas.
EnglishOpen, fair and transparent debate is far too often almost impossible.
Otwarta, sprawiedliwa i przejrzysta debata zbyt często jest po prostu niemożliwa.
EnglishIf it is almost time for your next dose anyway, forget about the missed dose.
Jeżeli zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.
EnglishIt took us 50 years to reach annual savings ratings of almost 10 percent.
50 lat zajęło nam osiągnięcie rocznego pułapu oszczędności na poziomie 10.
EnglishIt includes almost nothing on the relief granted to the manufacturers of Euro VI vehicles.
Nie ma w nim nic na temat ulg przyznanych producentom pojazdów klasy Euro VI.
EnglishOutcome* Clear / almost clear Marked improvement Improved No improvement / worse
całkowity brak owłosienia wyra na poprawa poprawa brak poprawy lub
EnglishAlmost a third of the land area of the globe is at risk of desertification.
Blisko jednej trzeciej powierzchni lądowej planety grozi ryzyko wystąpienia pustynnienia.
Englishyou have almost normal or, at least, greatly improved blood sugar levels,
Wskazana jest umiejętność rozpoznawania pierwszych objawów hipoglikemii.