"altogether" translation into Polish

EN

"altogether" in Polish

EN altogether
volume_up
{adverb}

volume_up
razem {adv.}
Altogether we find 24 frameworks for the European Union to follow in order to achieve successful implementation of its economic policy and strategy.
Razem mamy 24 ramy, w jakich Unia Europejska musi działać, aby osiągnąć pomyśle wdrożenie jej polityki i strategii gospodarczej.
altogether
A potem rzuć to wszystko.
We must not altogether ignore our own economic interests.
Nie możemy całkowicie lekceważyć własnych interesów gospodarczych.
However, that would be the wrong conclusion altogether.
Byłby to jednak całkowicie błędny wniosek.
They're both shrinking and retreating -- and some of them have disappeared altogether.
Zarówno kurczą się jak i ustępują, a niektóre zniknęły całkowicie.
altogether (also: at all, entirely, perfectly, quite)
We probably cannot stop it altogether.
Prawdopodobnie jednak nie możemy ich zupełnie zatrzymać.
And as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
Whether that was what was happening or not is another thing altogether.
A czy tak się faktycznie miały sprawy czy nie, to już zupełnie inna kwestia.
altogether (also: completely, entirely, fairly, pretty)
However, whilst I was saddened to see the deal voted down, I was not altogether surprised.
Choć jednak zmartwiłem się widząc, że wniosek nie został przegłosowany, nie byłem tym całkiem zaskoczony.
It is another thing altogether if this is accompanied by restrictions on freedom of expression and of the press and NGO activity or exceptions for certain parties.
Jest to jednak całkiem inna sprawa, jeżeli towarzyszą temu ograniczenia wolności wypowiedzi oraz działalności organizacji pozarządowych lub specjalne wyjątki dla określonych partii.
In Lithuania, the Law on Tobacco Control was accepted quite willingly and in truth, even smokers themselves admit that they are now smoking less or, in some cases, have even stopped altogether.
Ustawa o ograniczeniu użycia tytoniu została na Litwie przyjęta dość przychylnie i, prawdę mówiąc, nawet sami palacze przyznają, że palą teraz mniej, a niektórzy całkiem rzucili palenie.
altogether (also: in total, including, pickaback, piggyback)
Altogether, several hundred more workers have been made redundant.
Łącznie zwolnionych zostało wiele setek więcej pracowników.
Altogether, this means that the construction sector accounts for 10% of the European economy, as the rapporteur noted in her speech.
Łącznie sektor budownictwa stanowi 10 % gospodarki europejskiej, jak wspomniała pani sprawozdawczyni w swoim wystąpieniu.
Altogether, through the fifth, sixth and seventh framework programmes, the European Union is investing EUR 200 million in this field.
Łącznie w toku piątego, szóstego i siódmego programu ramowego Unia Europejska zainwestowała 200 milionów euro w tę dziedzinę.
altogether
Altogether ten different clinical studies have been conducted and the safety data are summarised below:
Ogółem przeprowadzono dziesięć różnych badań klinicznych, których dane dotyczące bezpieczeństwa podsumowano poniżej:
Altogether, 87 complete and partial responses were observed, with 13 of these occurring during cycles 5 and 6 and 3 occurring thereafter.
Ogółem obserwowano 87 całkowitych lub częściowych reakcji na leczenie, spośród których 13 wystąpiło podczas 5. i 6. kursu, a 3 wystąpiły później.

Context sentences for "altogether" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Stało się to przyczyną bankructwa wielu rolników z mojego okręgu wyborczego.
EnglishWill it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Czy w końcu nie będzie konieczne zablokowanie importu chińskich towarów?
EnglishI took thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast blessed them altogether.
Na przeklinanie nieprzyjaciół moich przyzwałem cię, a oto, błogosławiąc błogosławiłeś im.
EnglishTo tell you the truth, I am not altogether sure who you mean, who mentioned Czechoslovakia.
Prawdę mówiąc, nie wiem, kogo ma pani na myśli, kto wspomniał o Czechosłowacji.
EnglishThey answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us?
Odpowiedzieli i rzekli mu: Tyś się wszystek w grzechach narodził, a ty nas uczysz?
EnglishNay, already it is altogether a defect in you, that ye have lawsuits one with another.
Już tedy zapewne jest między wami niedostatek, że się z sobą prawujecie.
English. ~~~ It took about altogether just two hours, pretty much, to create the simulation.
Zrobiliśmy to w około dwie godziny, mniej więcej tylee zajęło tworzenie symulacji.
EnglishUndoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.
Bez wątpienia przedsiębiorcy będą zwalniali pracowników lub nawet zaprzestaną działalności.
EnglishBehold, all ye yourselves have seen it; Why then are ye become altogether vain?
Oto wy to wszyscy widzicie; przeczże wżdy próżność mówicie?
EnglishThe environment is altogether too important to be left to the Left.
Środowisko naturalne jest sprawą zbyt istotną, by można było ją zostawić wyłącznie w rękach lewicy.
EnglishThis could reduce undeclared work or even eliminate it altogether.
Kary te doprowadziłyby do ograniczenia pracy nierejestrowanej lub nawet jej całkowitej eliminacji.
EnglishAnd talking about employment: in 2006 altogether 3,5 million new jobs were created!
Jeśli natomiast chodzi o zatrudnienie, to tylko w 2006 roku utworzono tu w sumie 3,5 miliona nowych miejsc pracy!
EnglishAltogether, that means that EUR 4.3 billion was planned for...
Ogólnie oznacza to utratę zaplanowanych 4,3 miliarda euro...
EnglishI have heard here in this House several ideas that are altogether valid and respectable, which we must study.
Usłyszałem w tej Izbie kilka ważnych i zacnych pomysłów, nad którymi musimy się zastanowić.
EnglishFor there is not a word in my tongue, But, lo, O Jehovah, thou knowest it altogether.
Nim przyjdzie słowo na język mój, oto Panie
EnglishAltogether, more than 3 000 workers have been made redundant.
W sumie zostało zwolnionych ponad 3 tysiące pracowników.
EnglishDelaying payments or failing to make them altogether endangers the interests of companies and consumers alike.
Opóźnienia oraz nierealizowanie płatności zagrażają zarówno interesom firm, jak i konsumentów.
EnglishAltogether I think on both sides we welcome this agreement, and for this reason I voted in favour.
Podsumowując, myślę, że po obu stronach z zadowoleniem przyjmujemy to porozumienie i dlatego głosowałem za.
EnglishWhether or not it is efficient is another matter altogether.
Inną kwestią jest natomiast to, czy robi to efektywnie.
EnglishThe fear of Jehovah is clean, enduring for ever: The ordinances of Jehovah are true, [and] righteous altogether.
Przykazania Pańskie są prawe, uweselające serce; przykazanie Pańskie czyste, oświecające oczy.