"always" translation into Polish

EN

"always" in Polish

EN always
volume_up
{adverb}

always (also: ever, forever)
volume_up
zawsze {adv.}
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Zawsze są i zawsze będą ograniczenia nakładane przez państwa członkowskie.
So, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
Więc, zawsze unikajcie wojny, one zawsze cofają ludzkość w tył.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
Proces ten zawsze był skomplikowany, lecz zawsze był konstruktywny i bardzo profesjonalny.
You are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Ciągle mówicie o demokracji, lecz nadal boicie się bezpośrednich wyborów.
He is always saying that he is more concerned about accuracy, preciseness and compulsoriness.
Ciągle tłumaczy, iż jemu chodzi o dokładność, trafność i zdyscyplinowanie.
We must continue to monitor this, as scientific discoveries will always continue.
Powinniśmy monitorować tę sprawę, ponieważ ciągle pojawiać się będą nowe odkrycia naukowe.
Liquid is always emptying out of the eye, and more liquid is always being produced.
Płyn ten stale wypływa z oka i jest uzupełniany płynem nowo wytwarzanym.
The Commission will ensure that passengers' rights are always respected.
Komisja zapewni stałe przestrzeganie praw pasażera.
That being the case, we should not always be arguing over the details.
W takim przypadku nie powinniśmy stale kłócić się o szczegóły.
always (also: continually, still)
It should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Wolno mi więc zapytać dlaczego wciąż rozmawiamy na ten temat?
So they are always trying to figure out, what's machine error?
Wobec czego oni wciąż próbują ustalić: co jest błędem maszyny?
The reason for this is always the same - translation of the trial dossiers into all the languages of the EU.
Powód to wciąż to samo - tłumaczenia dossier procesowych na wszystkie języki Unii.
always
volume_up
zawżdy {adv.} [oldfsh.]
Bread [grain] is ground; for he will not be always threshing it: and though the wheel of his cart and his horses scatter it, he doth not grind it.
Pszenica młócona bywa; wszakże i tej nie zawżdy młócić będzie, ani jej potrze kołem woza swego, ani jej zębami jego pokruszy.
a land which Jehovah thy God careth for: the eyes of Jehovah thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year.
Ziemia, o której Pan, Bóg twój, pieczą ma, i na którą zawżdy oczy Pana, Boga twego, patrzą od początku roku, i aż do skończenia jego.

Synonyms (English) for "always":

always

Context sentences for "always" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou should always check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
EnglishThis also depends on our actions, which are not always very coherent or prudent.
To także zależy od naszych, czasami niezbyt zbornych i rozważnych działań.
EnglishWe always used then the latest generation of technology to create the next generation.
Używając ówcześnie najnowszych osiągnięć technologicznych by rozpocząć nowy etap.
EnglishSo, I've always been Googling this word, "human," to find out how many hits I get.
Od dawna też wpisuję słowo „ludzki” w Google, żeby zobaczyć ile ma trafień.
EnglishDo you have the feeling that because you are young, you are not always taken seriously?
Czy czasami wydaje ci się, że ze względu na swój wiek, nie traktują cię poważnie?
EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
Na plus można panu zaliczyć to, że swoją rolę pełni pan jednocześnie skromnie i ambitnie.
EnglishThis helps ensure that your ads always run -- even if your electricity doesn't.
Zapewni to nieprzerwane wyświetlanie reklam – nawet gdy zabraknie prądu.
EnglishSo like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.
EnglishOtherwise, we have taken all measures to support agriculture as always.
A oprócz tego, jak zwykle, podjęliśmy wszelkie środki, żeby wesprzeć rolnictwo.
EnglishAlways keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly.
Cały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok.
EnglishFinally, on the question of climate change, once again we can always have more ambition.
Na koniec przejdę do kwestii zmiany klimatu. Tutaj też możemy mieć większe ambicje.
EnglishBut the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.
Problem jednak polega na tym, że te warunki oznaczają duże ofiary dla pracowników.
EnglishI am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter.
Cały czas podziwiam sposób, w jaki ujęła szczegóły tego bardzo złożonego zagadnienia.
EnglishThe second argument always used here is that we risk destroying the internal market.
Drugi, często podnoszony, argument brzmi, że ryzykujemy zniszczenie rynku wewnętrznego.
EnglishI myself am always in favour of zero tolerance when it comes to labelling.
Osobiście jestem za zerową tolerancją w przypadku etykietowania produktów.
EnglishSo, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.
Dlatego w trakcie tresury staramy się brać pod uwagę punkt widzenia psa.
EnglishInject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
Płyn wstrzykiwać wolno i równomiernie, cały czas utrzymując skórę pomiędzy palcami.
EnglishIn particular, boys are not always given the opportunity to develop in school.
Na przykład chłopcy często nie mają równych szans rozwoju w szkołach.
EnglishInject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
Utrzymując fałd skóry między palcami, powoli i równomiernie wstrzykiwać lek.
EnglishI have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.
Muszę powiedzieć, że cieszy mnie zgodność naszych stanowisk w tej sprawie.