"ammonia" translation into Polish

EN

"ammonia" in Polish

EN ammonia
volume_up
{noun}

2. chemistry

ammonia
The ammonia evaporates and it re-condenses in the other side.
Amoniak paruje i skrapla się z drugiej strony. ~~~ Schładza się wtedy do temp.
If the enzyme is not present, ammonia cannot be broken down and it builds up in the blood.
Gdy enzym ten nie występuje, amoniak nie ulega rozkładowi i gromadzi się we krwi.
One has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
Jedna zawiera wodę i amoniak--pod ciśnieniem, a druga jest kondensatorem.

Synonyms (English) for "ammonia":

ammonia

Context sentences for "ammonia" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAmmonaps is used to reduce levels of ammonia and glutamine in the blood.
Ammonaps stosuje się w celu zmniejszenia poziomów amoniaku i glutaminy we krwi.
EnglishIn most patients, ammonia levels were brought back to normal after Carbaglu treatment.
U większości pacjentów po leczeniu preparatem Carbaglu poziom amoniaku wracał do normy.
EnglishIn a comatose child, start with a dose of 100 to 250 mg/ kg/ day and measure ammonia plasma
u dzieci w stanie śpiączki należy rozpocząć od podawania dawki 100 do 250 mg/ kg mc. / dobę i
EnglishWe proved that most of the ammonia refrigeration tables are wrong.
Udowodniliśmy, że większość tabeli chłodzenia amoniaku jest błędna.
EnglishThe dose should be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels.
Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku w celu utrzymania normalnego stężenia amoniaku w osoczu.
EnglishMore frequent monitoring of plasma ammonia levels is advised when these medications have to be used.
W przypadku stosowania tych leków zaleca się częstsze monitorowanie stężenia amoniaku w osoczu krwi.
EnglishTherapeutic monitoring Plasma levels of ammonia and amino acids should be maintained within normal limits.
Monitorowanie leczenia Stężenia amoniaku i aminokwasów w osoczu powinny być utrzymywane w granicach normy.
EnglishCorticosteroids may cause the breakdown of body protein and thus increase plasma ammonia levels.
Kortykosteroidy mogą powodować rozkład białek strukturalnych, a tym samym zwiększenie stężenia amoniaku w osoczu krwi.
EnglishBecause using ammonia you get hugely high pressures if you heated them wrong.
urządzenie wybuchało, ponieważ przy pracy z amoniakiem osiąga się bardzo wysokie ciśnienie, jeśli jest on nieodpowiednio podgrzewany.
EnglishYour doctor will determine the dose suitable to you in order to maintain normal ammonia levels in your blood.
Lekarz prowadzący wyznaczy dawkę indywidualną odpowiednią do utrzymania normalnego stężenia amoniaku we krwi.
EnglishAmmonia phosphate, for instance, has increased from EUR 181 per tonne to EUR 800 per tonne in wholesale markets.
Na przykład cena fosforanu amonowego na rynkach hurtowych zwiększyła się z kwoty 181 EUR do 800 EUR za tonę.
EnglishPatients with severe complete NAGS deficiency rapidly develop high levels of ammonia in the blood soon after birth.
U pacjentów z ciężkim, całkowitym niedoborem NAGS wkrótce po urodzeniu szybko narasta poziom amoniaku we krwi.
EnglishThey are also organic compounds in which one or more of the hydrogens in ammonia is replaced with a more complex group.
To związki organiczne, w których jeden lub więcej wodorów w amoniaku zastąpionych jest przez bardziej złożony związek.
EnglishIt should then be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels (see section 4.4).
Następnie wielkość dawki powinna być dostosowana indywidualnie w celu utrzymania prawidłowego stężenia amoniaku w osoczu (patrz punkt 4. 4).
EnglishThe orally applied 13C-urea is metabolised to carbon dioxide and ammonia or is integrated into the body's own urea cycle.
Przyjęty doustnie mocznik 13C jest metabolizowany do dwutlenku węgla i amoniaku lub włączany we własny cykl mocznikowy organizmu.
EnglishThe orally applied 13C-urea is metabolised to carbon dioxide and ammonia or is integrated into the body’s own urea cycle.
Przyjęty doustnie mocznik 13C jest metabolizowany do dwutlenku węgla i amoniaku lub włączany we własny cykl mocznikowy organizmu.
EnglishThe dose should then be adjusted to maintain normal blood ammonia levels: the daily doses usually range from 10 to 100 mg/ kg.
Następnie należy dostosować dawkę w taki sposób, aby utrzymać prawidłowy poziom amoniaku we krwi: zakres dawek dobowych wynosi zazwyczaj 10- 100 mg/ kg.
EnglishOther things studied were the number of hyperammonaemic episodes, cognitive (intelligence) development, growth, and blood ammonia and glutamine levels.
Badano również liczbę epizodów hiperamonowych, rozwój kognitywny (inteligencję), wzrost oraz poziomy amoniaku i glutaminy we krwi.
EnglishNitrogen waste, in the form of ammonia, is especially toxic for the brain and leads, in severe cases, to reduced levels of consciousness and to coma.
Produkty przemiany azotu, w postaci amoniaku, są szczególnie toksyczne dla mózgu i powodują, w ciężkich przypadkach, zaburzenia świadomości i śpiączkę.
EnglishCarbaglu is used for the treatment of hyperammonaemia (high blood levels of ammonia) in patients who lack an enzyme called N-acetylglutamate synthase (NAGS).
Preparat Carbaglu stosuje się w leczeniu hiperamonemii (podwyższonego poziom amoniaku we krwi) u pacjentów z niedoborem enzymu zwanego syntazą N- acetyoglutaminianu (NAGS).