"amoxicillin" translation into Polish

EN

"amoxicillin" in Polish

EN amoxicillin
volume_up
{noun}

1. medicine

amoxicillin
Amoxicillin is active against susceptible Gram positive and Gram negative bacteria.
Amoksycylina działa na wrażliwe bakterie gramdodatnie i gramujemne.
After intramuscular administration amoxicillin is well absorbed and distributed in the tissues.
Amoksycylina podana domięśniowo jest dobrze wchłaniania i rozprowadzana w tkankach.
Amoxicillin belongs to β -lactams antibiotic family.
Amoksycylina należy do rodziny antybiotyków betalaktamowych.

Synonyms (English) for "amoxicillin":

amoxicillin

Context sentences for "amoxicillin" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInappropriate use of the product may increase the prevalence of bacteria resistant to amoxicillin.
Nieprawidłowe stosowanie produktu może zwiększyć występowanie bakterii opornych na amoksycylinę.
EnglishDo not use in case of known resistance to amoxicillin
Nie stosować w przypadku znanej oporności na amoksycylinę.
EnglishAvailable data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.
Dostępne dane stanowią poparcie dla podstawowego leczenia z podaniem lansoprazolu- amoksycykliny - klarytromycyny.
Englishmg amoxicillin/ kg bw (equivalent to 1ml/ 10 kg)
mg amoksycyliny/ kg masy ciała (równowartość 1ml/ 10 kg)
EnglishThe main elimination route of amoxicillin is via urine.
Główną drogą wydalania amoksycyliny jest mocz.
EnglishSuramox 15 % LA, suspension for injection Amoxicillin
Suramox 15 % LA, zawiesina do wstrzykiwań.
EnglishIntroduction Suramox 15 % LA contains amoxicillin which is a beta lactam antibiotic belonging to the group of penicillins.
Wprowadzenie Suramox 15 % LA zawiera amoksycylinę, która jest antybiotykiem beta- laktamowym z grupy penicylin.
EnglishBenefit/ Risk considerations Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.
Raportu Konsensusowego 3- 2005 z Maastricht, zalecana jest dawka 500 mg klarytromycyny dwa razy dziennie.
EnglishIn case of clarithromycin resistance, or treatment failure, the combination of lansoprazole-amoxicillin-
Jednakże, aby uniknąć niepowodzenia leczenia, należy wziąć pod uwagę lokalne wzorce odporności antybakteryjnej oraz lokalne wytyczne.
EnglishBenefit/ Risk considerations Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.
Dostępne dane stanowią poparcie dla podstawowego leczenia z podaniem lanzoprazolu - amoksycykliny- klarytromycyny.
EnglishDecelerates uptake of amoxicillin
Spowolnione wchłanianie amoksycyliny
EnglishAdminister 15 mg amoxicillin (as trihydrate) per kg bodyweight equivalent to 1 ml per 10 kg, twice at 48 hours interval.
Bydło i świnie: dwukrotnie w odstępnie 48 godzin podawać dawkę 15 mg amoksycyliny (jako trójwodzianu) na kilogram masy ciała, co odpowiada 1 ml na 10 kg.
EnglishStudies performed in laboratory animals (rat, rabbit), did not show a teratogenic, embryotoxic or maternotoxic effect of amoxicillin.
Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczurach, królikach) nie wykazały teratogennego, embriotoksycznego lub toksycznego dla matki działania amoksycyliny.
EnglishAll samples were analysed for amoxicillin concentrations using an HPLC-UV method with a claimed limit of quantification of 25µg/ kg for all tissues.
Wszystkie próbki analizowano pod kątem stężenia amoksycyliny przy użyciu metody HPLC- UV po przyjęciu granicy oznaczalności rzędu 25µg/ kg dla wszystkich tkanek.
EnglishAll samples were analysed for amoxicillin concentrations using a validated HPLC-MS/ MS method with a limit of quantification of 25µg/ kg for all tissues.
Stężenie amoksycyliny we wszystkich próbkach oznaczano z wykorzystaniem zwalidowanej metody HPLC- MS/ MS z limitem oznaczalności 25µg/ kg (wszystkie tkanki).
EnglishIn these studies, the effects of Ibaflin were compared with those of other antibiotics (marbofloxacin, enrofloxacin or amoxicillin/ clavulanic acid).
W badaniach tych porównywano efekt działania preparatu Ibaflin oraz innych antybiotyków (marbofloksacyny, enrofloksacyny lub amoksycyliny / kwasu klawulanowego).
EnglishThe use of a regimen including lansoprazole 30mg twice daily, amoxicillin 1g twice daily and metronidazole 400-500mg twice daily has also been examined.
Badano także stosowanie schematu obejmującego lanzoprazol w dawce 30 mg dwa razy na dobę, amoksycyliny w dawce 1 g dwa razy na dobę i metronidazolu w dawce 400- 500 mg dwa razy na dobę.
EnglishThe bactericidal effect of amoxicillin is neutralised by simultaneous use of bacteriostatic acting pharmaceuticals (macrolides, sulphonamides and tetracyclines).
Bakteriobójcze działanie amoksycyliny ulega neutralizacji przy jednoczesnym stosowaniu środków farmaceutycznych o działaniu bakteriostatycznym (makrolidów, sulfonamidów i tetracyklin).
EnglishIn both species the product is administered intramuscularly at a dose rate of 15 mg amoxicillin/ kg bw (equivalent to 1 ml of Suramox 15 % LA / 10 kg bw) twice at 48 hours interval.
U obu gatunków lek podaje się domięśniowo w dawce 15 mg amoksycyliny/ kg masy ciała (co odpowiada 1 ml preparatu Suramox 15 % LA/ 10 kg m. c.) dwukrotnie w odstępie 48 godzin.
EnglishAfter a single intramuscular administration of the product at 15 mg/ kg to pigs, mean amoxicillin plasma peak concentration of 3.78µg/ ml is reached 0.77 hours after dosing.
Maksymalne stężenie amoksycyliny w surowicy po pojedynczej aplikacji domięśniowej produktu świniom w dawce 15 mg/ kg, wyniosło 3, 78µg/ ml i wystąpiło w ciągu 0, 77 godz. po aplikacji.