"anarchy" translation into Polish

EN

"anarchy" in Polish

EN anarchy
volume_up
{noun}

anarchy (also: outlawry, license, licence)
That country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Ten kraj jest w tragicznej sytuacji, gdzie przeważa anarchia i "prawo dżungli”.
The internal situation is one of chaos and anarchy.
Sytuację wewnętrzną charakteryzują chaos i anarchia.
Wherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
Wszędzie, gdzie demokracja ma nie być anarchią, wyraźne zasady muszą mieć zastosowanie także do lobbingu.
anarchy
volume_up
nierząd {m} [obs.]

Synonyms (English) for "anarchy":

anarchy

Context sentences for "anarchy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.
Ofiarami tej europejskiej anarchii prawnej są często małe, niewinne dzieci.
EnglishWe need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Musimy przeciwstawić się anarchii i zapobiegać tworzeniu się monopoli.
EnglishIn a state of anarchy, there's a constant temptation to invade your neighbors preemptively, before they invade you.
W stanie anarchii, istnieje ciągła pokusa aby atakować swojego sąsiada, zanim on zaatakuje ciebie.
EnglishWe must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
Należy rozpoznawać, przewidywać i zapobiegać kryzysom, a swoboda gospodarcza nie może oznaczać anarchii gospodarczej.
EnglishAgriculture and planning should counteract the dangerous anarchy of production for a liberalised market.
Za sprawą rolnictwa i planowania należy zapobiegać niebezpiecznej anarchii produkcji na rzecz zliberalizowanego rynku.
EnglishThe whole country is suffering from a transitional regime which was installed illegally and which is leading that country into anarchy.
Cały ten kraj cierpi z powodu rządów tymczasowego reżimu, który został zaprowadzony nielegalnie i który prowadzi ten kraj do anarchii.
EnglishThe constant references to the lack of respect for human dignity under Soviet occupation are a futile attempt to cover up the current chaos and anarchy.
Ciągłe odniesienia do braku poszanowania godności ludzkiej za okupacji sowieckiej są jałową próbą ukrycia obecnego chaosu i anarchii.
English. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
autor. - Panie przewodniczący! Wybuch bomby w samobójczym zamachu w Karaczi przypomniał nam o tym, jak niebezpiecznie Pakistan zbliżył się do anarchii.
EnglishThe divided, poor, uneducated and easily manipulated Somali tribes are becoming an easy tool with which to continue anarchy and division.
Podzielone, biedne, niewykształcone i z łatwością manipulowane plemiona zamieszkujące ziemię somalijską stają się dobrym narzędziem do kontynuowania anarchii i podziału.