"anchor" translation into Polish

EN

"anchor" in Polish

PL

"anchor" in English

volume_up
anchor {m}

EN anchor
volume_up
{noun}

anchor
And then the text functions as this cruel anchor that kind of nails it to the ground.
I wówczas tekst pełni funkcję tej okrutnej kotwicy, która poniekąd przygwożdża go do ziemi.
I needed an anchor, an image, a peg to peg this process on, so that I could go from there.
Potrzebowałam kotwicy, wzoru, uchwytu o który mogę się zaczepić abym mogła się wydostać.
The European Central Bank (ECB) has acted as an anchor in this situation, filling some of the gaps, particularly in terms of the vulnerability of sovereign debt.
Europejski Bank Centralny (EBC) jest w tej sytuacji kotwicą i wypełnia niektóre braki, szczególnie te dotyczące podatności długu państwowego na sytuację.
anchor (also: tie)

Context sentences for "anchor" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.
EnglishIn study FVF2587g (ANCHOR), patients with predominantly classic CNV lesions received either:
W badaniu FVF2587g (ANCHOR) pacjenci z dominująco klasyczną postacią CNV otrzymywali:
EnglishIceland's accession to the EU would further anchor the European presence in the Arctic Council.
Przystąpienie Islandii do UE w większym stopniu utwierdzi obecność UE w Radzie Arktycznej.
EnglishRobin got called up last-minute to anchor the 11: 00 news.
Robin została wezwana w ostatniej chwili, aby zapowiadać wiadomości o 11.
EnglishDo I want to walk in, because unless I have Ariadne's thread to anchor -- enough metaphors for you?
Bo jeśli nie wystarczy mi nici Ariadny, którą mogę zaczepić -- czy macie już dosyć metafor?
EnglishThe euro cannot simply act as a safety anchor, but must also be an engine that can drive growth.
Euro nie może działać po prostu jak wentyl bezpieczeństwa, lecz musi być również motorem wzrostu.
EnglishOutcomes at month 12 and month 24 in study FVF2587g (ANCHOR)
Wyniki po 12 miesiącach i 24 miesiącach w badaniu FVF2587g (ANCHOR)
EnglishI think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Uważam, że duże znaczenie ma zagwarantowanie w formalnym tekście obietnic z porozumienia z Kopenhagi.
EnglishStudy FVF2587g (ANCHOR) 15 Mean change in visual acuity± SE
Badanie FVF2587g (ANCHOR) Średnia zmiana ostrości wzroku±SE
EnglishWhy don't you ask the new substitute weekend anchor?
Dlaczego nie zapytasz o nową rezerwową prezenterkę weekendową?
EnglishSo China is becoming the anchor of the economy in the region.
Chiny stają się gwarantem gospodarczym w regionie.
EnglishEveryone wants to hear their news anchor say, "Mister Splashy Pants."
Chcemy słyszeć w dzienniku o "Pluszczku".
EnglishUnfortunately, neither do we see in today's debate the port where everybody can happily cast anchor.
Niestety podczas dzisiejszej debaty również my nie widzimy portu, do którego każdy mógłby szczęśliwie dotrzeć.
EnglishAnchor: He offers no hope of cleaning it up.
Prowadzący: I ponoć nie ma nadziei na poprawę sytuacji.
EnglishWe need to anchor the measures in economic policy.
Musimy powiązać działania z polityką gospodarczą.
EnglishNews Anchor: The clashes over the fence continue.
Wiadomości: Potyczki o mur nadal trwają.
EnglishThe Irish referendum was a sharp reminder of the need to anchor the case for Europe within the national debate.
Referendum w Irlandii było wyraźnym sygnałem przypominającym o potrzebie włączenia kwestii europejskich do debaty krajowej.
EnglishYou agree with us that peace-building is important, but will you anchor it in the External Action Service?
Zgadza się pani z nami, że budowanie pokoju jest ważne, ale czy potwierdzi to pani, budując struktury Służby Działań Zewnętrznych?
EnglishWe would anchor them more firmly into the rule-based system of global trade which is essential for the future.
Doprowadzilibyśmy do trwałego włączenia tych krajów do opartego na regułach, niezbędnego w przyszłości systemu handlu światowego.
EnglishNews Anchor: More violence in Iraq.
Anchor: Coraz więcej przemocy w Iraku.