EN annex
volume_up
{noun}

Annex II for all food producing species Annex II for all food producing species
aneks II dla wszystkich gatunków produkujących żywność aneks II dla wszystkich gatunków produkujących żywność
Annex II for all food producing species Annex II for all food producing species
Aneks II dla wszystkich gatunków produkujących żywność
Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz aneks I:
Annex I - List referred to in Article III-226 of the Constitution
Załącznik I — Lista określona w artykule III-226 Konstytucji
Annex on the history of Economic and Monetary Union.
Załącznik: historia unii gospodarczej i walutowej.
There is an annex which gives some quantification and also the impact assessment on cohesion.
Przedstawiliśmy załącznik zawierający wybrane dane liczbowe oraz ocenę skutków dla spójności.

Synonyms (English) for "annex":

annex

Context sentences for "annex" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA complete set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.
Pełna instrukcja jest dołączona w formie aneksu do „ Ulotki dla Pacjenta ”.
EnglishThe method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.
Metoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
Zaproponowane skreślenie załącznika II oddali nas od osiągnięcia naszego celu.
EnglishIf they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
Skoro nie mogą połączyć się z Albanią, chcą uzyskać prawdziwą niepodległość.
EnglishAdvice on which areas to choose is given in the first part of this Annex.
Zalecenia dotyczące wyboru miejsc zostały podane w pierwszej części Aneksu.
EnglishHowever, the two products on list B of Annex II may be used under certain conditions.
Jednakże dwa produkty z listy B Załącznika II mogą być pod pewnymi warunkami stosowane.
EnglishRural development: adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania (vote)
Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (głosowanie)
EnglishConditions of the Marketing Authorisation are set out in Annex IV.
Warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zostały przedstawione w aneksie IV.
EnglishOVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF BELANETTE AND ASSOCIATED NAMES (see Annex I)
OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ PREPARATU BELANETTE POD RÓŻNYMI NAZWAMI (patrz:
English The products listed in Annex I shall be subject to Articles III-227 to III-232.4.
    Produkty wymienione w załączniku I podlegają postanowieniom artykułów III-227—III-232.4.
EnglishThe conditions of the Marketing Authorisation are listed in Annex IV.
Warunki udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawiono w Aneksie IV.
EnglishThe conditions of the Marketing Authorisation are set out in Annex IV.
Warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są przedstawione w Aneksie IV.
EnglishOVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF YASMINELLE AND ASSOCIATED NAMES (see Annex I)
OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ PREPARATU YASMINELLE POD RÓŻNYMI NAZWAMI (patrz:
EnglishOVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF CEFUROXIMAXETIL (see Annex I)
OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ PREPARATU CEFUROXIMAXETIL (zob.
English.” …. [ ]… ANNEX IV
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishCovered by Annex II entry for authorised food additives with an E number (E339)
objęty aneksem II, wpis dla dodatków żywnościowych z nr E (E339)
EnglishMember States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
Państwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.
EnglishMedicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (patrz:
EnglishOVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF LANSOPRAZOLE AND ASSOCIATED NAMES (see Annex I)
OGÓLNE PODSUMOWANIE NAUKOWEJ OCENY PREPARATU LANSOPRAZOLE POD RÓŻNYMI NAZWAMI (zob.
EnglishThe conditions of the Marketing Authorisation are set out in Annex IV.
Warunki udzielenia pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przedstawiono w aneksie IV.