"appendix" translation into Polish

EN

"appendix" in Polish

EN appendix
volume_up
{noun}

1. general

Załącznik II niczego tu nie zmieni.
We are most definitely opposed to the downlisting of this animal from Appendix I to Appendix II.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wykreśleniu go z wykazu załącznika I i przeniesieniu do wykazu załącznika II.
For these reasons, we are against the inclusion of this species family in CITES Appendix II.
Z tych powodów jesteśmy przeciwko uwzględnieniu tej rodziny gatunku w wykazie załącznika II do konwencji CITES.
Thus, on the one hand, one should stop considering NATO as an adversary and, on the other, the EU as an appendix to NATO.
Dlatego też należy z jednej strony przestać uważać NATO za przeciwnika, a z drugiej UE za dodatek do NATO.
This process must not be seen as some sort of appendix to traditional education, but should become a full part of the education system.
Proces ten nie może być odbierany jako rodzaj dodatku do tradycyjnej edukacji, powinien stać się pełnoprawną częścią systemu kształcenia.
appendix
volume_up
ślepa kiszka {f} [coll.]

2. anatomy

3. law

appendix (also: schedule)
volume_up
załącznik do ustawy {m}

4. "book"

appendix
volume_up
dodatek do książki {m}

Synonyms (English) for "appendix":

appendix

Context sentences for "appendix" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn some ways, the same goes for the issue of coral and for its inclusion in Appendix II.
W pewnym sensie to samo dotyczy raf koralowych i wpisania ich do wykazu załącznika II.
EnglishIf you have appendicitis, they take your appendix out, and you're cured.
Jeśli masz zapalenia wyrostka, trzeba go usunąć i jesteś zdrowy.
EnglishThis cannot, however, be a reason for including bluefin tuna in Appendix I.
Ale nie mogą to być powody przemawiające za umieszczeniem tuńczyka błękitnopłetwego w wykazie załącznika I.
EnglishIn my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
Moim zdaniem najlepszym i najbardziej odpowiednim sposobem jest uwzględnienie tego gatunku w wykazie załącznika II.
EnglishFor these reasons, we are against the inclusion of this species family in CITES Appendix II.
Z tych powodów jesteśmy przeciwko uwzględnieniu tej rodziny gatunku w wykazie załącznika II do konwencji CITES.
EnglishWe are most definitely opposed to the downlisting of this animal from Appendix I to Appendix II.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wykreśleniu go z wykazu załącznika I i przeniesieniu do wykazu załącznika II.
EnglishTherefore, I will be voting for the amendment to include bluefin tuna under Appendix II.
Dlatego będę głosować za przyjęciem poprawki dotyczącej umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w wykazie załącznika II.
EnglishIt therefore meets the criteria for listing in CITES Appendix I.
W związku z tym spełnione zostały kryteria umieszczenia danego gatunku w wykazie załącznika I do konwencji CITES.
EnglishIf they are proven to be unsuccessful, then a total ban under Appendix I must be considered.
Jeżeli okażą się one nieskuteczne, wówczas trzeba się zastanowić nad wprowadzeniem całkowitego zakazu na mocy załącznika I.
EnglishHowever, in order to reach a compromise, we could also place it in Appendix II of the CITES Convention.
Niemniej jednak, aby osiągnąć kompromis, moglibyśmy również umieścić tuńczyka w wykazie załącznika II do konwencji CITES.
EnglishThat is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.
Dlatego też musimy myśleć o tych ewentualnych konsekwencjach umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w załączniku II.
EnglishPutting BFT on Appendix I of CITES would cost my country's economy close to 2% of GDP.
Wpisanie tuńczyka błękitnopłetwego do wykazu załącznika I do konwencji CITES wiązałoby się dla gospodarki mojego kraju z kosztami rzędu 2 % PKB.
EnglishWithout these assurances, a listing in Appendix II remains the least worst solution, if not, in fact, the best solution.
Bez takich gwarancji wykaz załącznika II pozostaje najmniej niekorzystnym rozwiązaniem, jeśli w istocie nie najlepszym.
EnglishWe are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.
EnglishClearly we support Mrs Fraga Estevéz's amendment and all that it entails as far as Appendix II is concerned.
Oczywiście popieramy poprawki zgłoszone przez panią poseł Fragę Estevez i wszystko to, co się z nimi wiąże, w kontekście załącznika II.
EnglishTherefore, I believe that placing tuna in Appendix I of the CITES Convention is an extreme measure that should be avoided.
Dlatego uważam, że umieszczenie tuńczyka w wykazie załącznika I do konwencji CITES jest środkiem skrajnym i należy go unikać.
EnglishOn the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.
Można oczywiście dopatrzeć się pewnej logiki w klasyfikacji podanej w załączniku I, ale są jeszcze zagadnienia społeczno-ekonomiczne.
EnglishThere would be a lot of legal and technical discussions on what such a listing in Appendix II would actually mean.
Powstałoby wiele dyskusji o charakterze prawnym i technicznym na temat tego, co w istocie oznacza uwzględnienie w wykazie załącznika II.
EnglishThe inclusion of Corallium spp in Appendix II indeed seems over-cautious and not properly corroborated by scientific data.
Umieszczenie Corallium spp w wykazie załącznika II stanowi w istocie nadmierną ostrożność i nie jest odpowiednio uzasadnione danymi naukowymi.
EnglishIn the appendix to the report I have listed some projects which I have been informed about as a result of the groundwork done in the regions.
W załączniku do sprawozdania zamieściłam listę niektórych projektów, o których dowiedziałam się w trakcie pracy w regionach.