EN

appropriate {adjective}

volume_up
The rules have been extended, in an appropriate manner, to the new audiovisual services.
Przepisy zostały rozszerzone, w odpowiedni sposób, na nowe usługi audiowizualne.
It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
Nadszedł odpowiedni moment, by przeznaczyć na ten cel więcej zasobów.
Ask your doctor, hospital or pharmacist for an appropriate container.
Na prośbę pacjenta personel medyczny udostępni odpowiedni pojemnik.
appropriate (also: adequate, correct, exact, fit)
This is therefore a measure which, though temporary, is necessary and appropriate.
Jest to zatem środek, który, chociaż jest środkiem tymczasowym, jest konieczny i właściwy.
Lipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
Zaburzenia gospodarki lipidowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4. 8).
An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
18-miesięczny okres przetwarzania wniosków nie jest właściwy w XXI wieku.
We therefore agree with the proposal in this question, which seems to us highly appropriate.
Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.
It will be passed on to the other groups as appropriate and we will see how the matter can be resolved.
Zostanie on przekazany innym grupom jako stosowny i zastanowimy się, jak rozwiązać tę kwestię.
The moment for such an assessment is particularly appropriate as President Lula's term in office approaches its end.
Moment na przeprowadzenie oceny jest szczególnie stosowny, ponieważ kadencja prezydenta Luli zbliża się do końca.
appropriate (also: compatible, fitting, matching)

Synonyms (English) for "appropriate":

appropriate

Context sentences for "appropriate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
EnglishWe must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
Musimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.
EnglishAny other appropriate measures provided for in the Constitution may be adopted.
Mogą zostać przyjęte wszelkie inne stosowne środki przewidziane w Konstytucji.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
Englishori Not all dosage forms and strengths are appropriate for some indications.
rot Nie wszystkie postaci farmaceutyczne i moce są właściwe dla pewnych wskazań.
EnglishLipid disorders should be managed as clinically appropriate (see section 4.8).
Należy zastosować odpowiednie leczenie zaburzeń lipidowych (patrz punkt 4. 8).
Englishit is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
koordynowanie systemów emerytalnych i ich reformy na szczeblu UE nie jest właściwe;
EnglishThe following information should also be provided in the appropriate brochure:
Następujące informacje powinny być również dostarczone w stosownej broszurze:
EnglishThese patients should be monitored closely and appropriate precautions taken.
Pacjentów tych należy uważnie monitorować i podjąć odpowiednie środki ostrożności.
EnglishIf superinfection occurs during therapy, appropriate measures should be taken.
Jeśli w przebiegu leczenia wystąpi nadkażenie, należy podjąć odpowiednie działania.
EnglishWear waterproof gloves and soak up the liquid with an appropriate absorbent.
Należy stosować wodoodporne rękawice i zebrać płyn za pomocą odpowiedniej bibuły.
EnglishThe objective is to obtain reciprocity and one appropriate route is via the WTO.
Celem jest uzyskanie obopólności, a odpowiednia droga do tego celu wiedzie przez WTO.
EnglishFor such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Dla takich osób określenie "pozornie samozatrudniony” byłoby bardziej odpowiednie.
EnglishAlternatively, a starting dose of RISPERDAL CONSTA of 12.5 mg may be appropriate.
Alternatywnie właściwą dawką początkową produktu Rispolept Consta może być 12, 5 mg.
EnglishAn appropriate amount of solvent (see dilution table) is drawn up into a syringe.
Do strzykawki nabrać odpowiednią ilość rozpuszczalnika (patrz tabela rozcieńczania).
EnglishSteroids may be discontinued as appropriate, once dose escalation has been achieved.
Można zaprzestać przyjmowania steroidów po osiągnięciu największej dawki produktu.
EnglishAdminister the appropriate dose by subcutaneous injection using a sterile pen needle.
Podać odpowiednią dawkę, wstrzykując podskórnie za pomocą jałowej igły do pena.
EnglishIn my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.
Moim zdaniem ten dokument jest niezbędny i został odpowiednio szybko przygotowany.
EnglishI also think that a framework directive was perhaps not an appropriate solution.
Uważam też, że dyrektywa ramowa być może nie była najlepszym rozwiązaniem.
EnglishYour doctor or nurse will recommend a needle that is appropriate for you.
Lekarz lub pielęgniarka poinformują, jaka igła jest odpowiednia do podania leku.