"army" translation into Polish

EN

"army" in Polish

PL

"ar" in English

EN

EN army
volume_up
{noun}

army (also: host)
volume_up
zastęp {m} [poet.]
army (also: military)
The army of neighbouring Ethiopia has appointed itself their joint protector.
Armia sąsiadującej z Somalią Etiopii mianował siebie ich wspólnym obrońcą.
Shakashvili's army attacked and so triggered the global conflict.
To armia Saakaszwilego zaatakowała, rozpętując globalny konflikt.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Tej ludności cywilnej należy umożliwić ucieczkę, aby armia mogła dokończyć ofensywę.
army (also: military)
Outside was a contingent of the army, strike forces, police and civilian action forces.
Na zewnątrz zgromadziło się wojsko, oddziały specjalne, policja i cywilne bojówki.
Therefore the army is responsible for crimes against humanity.
Dlatego uważamy, że wojsko jest winne zbrodni przeciwko ludzkości.
And it came to pass that, when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army,
Gdy tedy odciągnęło wojsko Chaldejczyków od Jeruzalemu przed wojskiem Faraonowem,

Synonyms (English) for "army":

army

Context sentences for "army" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey have mobilised considerable army and police forces to deal with demonstrators.
Do ochrony przed demonstrantami zmobilizowano znaczne siły wojskowe i policyjne.
EnglishI have to ask: why are Russian army units still present in the village of Pereva?
Pytam się: dlaczego rosyjskie wojska w dalszym ciągu są w wiosce Perewi?
EnglishCivilians are constantly being killed or wounded in attacks by this army.
Ataki wojsk rządowych nieustannie powodują ofiary wśród ludności cywilnej.
EnglishThey are often held together by force, and the army's power is great.
Często są utrzymywane tylko dzięki użyciu siły, a władza armii jest ogromna.
EnglishI maintain this is code inside the Army for, "We don't want to do this."
Twierdzę, że to taki wewnętrzny szyfr w wojsku na "Nie chcemy tego robić.
EnglishNow, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
Byli zwiadowcami w rebelianckiej armii, znani byli wzdłuż i wszerz.
EnglishMilitary service as a tank commander for the NVA (National People’s Army)
służba wojskowa na stanowisku dowódcy czołgu w Narodowej Armii Ludowej
EnglishI like the sermonisers who say, with regard to the Russian army, what did you expect?
Lubię głosicieli, którzy w odniesieniu do wojska rosyjskiego mówią: czego żeście oczekiwali?
EnglishThis process, in particular the intervention of the army, has led to criticism.
Ten proces, a zwłaszcza interwencja wojskowa, wywołały krytykę.
EnglishAnd you wait a little bit longer, because this is the Air Force teaching the Army how to wait.
I czekasz trochę dłużej, ponieważ teraz siły powietrzne uczą wojska lądowe czekania.
EnglishAnd the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled to-day out of the army.
Tedy rzekł on mąż do Heliego: Ja idę z bitwy, jam zaiste z bitwy dziś uciekł.
EnglishPolitics and the army are being infiltrated by neo-Nazis and racists.
Gloryfikowani są politycy twierdzący, że Żydzi i Romowie stanowią "wrzody” społeczeństwa.
EnglishThe population of Burma is forced to work and even children are conscripted into the army.
Birmańczycy są zmuszani do pracy, nawet dzieci są wcielane do wojska.
EnglishThen on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
Następnie, 28 czerwca 1991 r., nastąpił brutalny atak ze strony Jugosłowiańskiej Armii Ludowej.
EnglishThis is especially true in the case of procurement for the army or defence forces.
W sposób szczególny odnosi się to do zamówień dla wojska i służb odpowiadających za bezpieczeństwo.
EnglishOn 21 August 20 years ago, a Soviet and Hungarian army invaded the former Czechoslovakia.
W dniu 21 sierpnia 20 lat temu wojska radzieckie i węgierskie napadły na byłą Czechosłowację.
EnglishI congratulate the army on its professionalism in protecting the Republic's institutions.
Gratuluję armii profesjonalizmu w chronieniu instytucji republiki.
EnglishAnd I worked with Mehta Vihar who creates virtual simulations for the army for tactical practice.
Pracowałam z Mehtą Vihar tworzącą wirtualne symulacje dla wojska do celów taktycznych.
EnglishWe are also following closely complaints from the opposition over 'forcible conscription' to the army.
Śledzimy z uwagą skargi opozycji dotyczące "przymusowego poboru” do wojska.
EnglishEurope has secured the withdrawal of an occupying army and Europe has sought international negotiations.
Zagwarantowała wycofanie wojsk okupacyjnych i prowadziła negocjacje międzynarodowe.