"art" translation into Polish

EN

"art" in Polish

volume_up
art {noun}

EN art
volume_up
{noun}

art (also: artistry, craft, item, piece)
It's highly recommended for anyone who's interested in the translator's art.
Szczerze polecam ją każdemu zainteresowanemu sztuką przekładu.
Rhetoric, the art of organizing the world of words to maximum effect.
Retoryka, sztuka organizowania świata słów dla maksymalnego efektu.
Culture, art and sport are of major importance if we want to build the whole personality.
Kultura, sztuka i sport są bardzo ważnymi składnikami ludzkiej osobowości.
art (also: craft)
art (also: visual arts)
(Laughter) I am not suggesting at all that my Vietnamese brothers and sisters could maybe use a little art class here and there.
(Śmiech) W żaden sposób nie sugeruję, że moim wietnamskim braciom i siostrom przydałaby się jedna czy dwie lekcje plastyki, ale...
I kept imagining all the walks I might not take with them, the art projects I might not mess up, the boyfriends I might not scowl at, the aisles I might not walk down.
Myślałem o spacerach, na które z nimi nie pójdę, projektach z plastyki, których nie spartaczę, chłopakach, którym nie rzucę groźnych spojrzeń, ołtarzach, do których ich nie zaprowadzę.

Context sentences for "art" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStaff Regulations of officials of the European Communities, and in particular Art.
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art.
EnglishWhat I want to talk about is, as background, is the idea that cars are art.
To o czym chciałbym opowiedzieć, jako tło, jest ideą o samochodach jako sztuce.
EnglishWith my new venture, Marilyn Monrobot, I would like to use art to create tech.
Moje przedsięwzięcie, Marlin Monrobot, ma tworzyć technikę za pomocą sztuki.
EnglishThou searchest out my path and my lying down, And art acquainted with all my ways.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
EnglishThe length of time that Porcilis AR-T DF is effective has also been studied.
Badano także czas, przez jaki utrzymuje się skuteczność preparatu Porcilis AR- T DF.
EnglishAnd they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are disciples of Moses.
Tedy mu złorzeczyli i rzekli: Ty bądź uczniem jego; aleśmy my uczniami Mojżeszowymi.
EnglishAbseamed has the highest possible purity according to the present state of the art.
Preparat Abseamed ma najwyższą czystość możliwą do uzyskania zgodnie z aktualną wiedzą.
EnglishI went to talk to them about certain of the great tragedies of Western art.
Poszedłem z nimi porozmawiać o kilku wielkich tragediach sztuki zachodniej.
EnglishAnd a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.
I stał się głos z nieba: Tyś jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.
EnglishAnd after a little while another saw him, and said, Thou also art [one] of them.
A po małej chwili ujrzawszy go drugi, rzekł: I tyś jest z nich; ale Piotr rzekł: Człowiecze
EnglishAnd he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?
Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?
EnglishSo, he saw this art not as hunting magic, but as postcards of nostalgia.
Postrzegał więc tę sztukę nie jako łowiecką magię, ale jako nostalgiczne pocztówki.
EnglishUniversity studies in philosophy, German literature and art history in Cologne
studia na wydziale filozofii, germanistyki i historii sztuki w Kolonii
EnglishDon't do music, you're not going to be a musician; don't do art, you won't be an artist.
Nie maluj, i tak nie będziesz artystą” "Życzliwa" rada, jednak wybitnie nietrafiona.
EnglishAnd the reason I think design matters isn't because I wanted to go to art school.
Podkreślam, że design jest istotny, nie dlatego, że chciałem rzeźbić.
EnglishAnd the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick?
I rzekł mi król: Czemuż twarz twoja tak smutna, gdyż nie chorujesz?
EnglishAnd I thought, "Wow, this is something that needs to be embraced into the cinematic art."
Pomyślałem sobie: "Wow, to jest coś co powinno być wykorzystywane w kinematografii."
EnglishThey recommended that Porcilis AR-T DF should be given a marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Porcilis AR- T DF do obrotu.
EnglishAnd now art thou anything better than Balak the son of Zippor, king of Moab?
Do tego czemżeś ty lepszy nad Balaka syna Seferowego, króla Moabskiego?
EnglishHowever, to this day she finds intellectual conceptual art unpleasant.
Intelektualną sztukę koncepcyjną do dziś traktuje Henkel z pewną niechęcią.