"to aspire" translation into Polish

EN

"to aspire" in Polish

EN to aspire
volume_up
[aspired|aspired] {verb}

to aspire (also: to strive)
volume_up
sięgnąć {pf. v.} [fig.] (po coś)
to aspire (also: to strive)
volume_up
sięgać [sięgam|sięgałbym] {ipf. v.} [fig.] (po coś)
to aspire (also: to aspirate)
volume_up
aspirować {ipf. v.}
Unfortunately, history teaches us that the countries that aspire to democracy become centres of corruption and abuses.
Niestety historia uczy nas, że kraje aspirujące do demokracji stają się ośrodkami korupcji i nadużyć.
We are aspiring to be a political union, and we are still only an embryonic player on the international stage.
Aspirujemy do bycia unią polityczną, a wciąż jesteśmy na scenie międzynarodowej graczem w fazie embrionalnej.
Finally, ladies and gentlemen, we believe that this approach is more consistent with the European social model to which we aspire.
Wreszcie, panie i panowie, sądzimy, że takie podejście jest bardziej spójne z europejskim modelem społecznym, do którego aspirujemy.
to aspire

Context sentences for "to aspire" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn ASPIRE, more than 90 % of patients had at least two evaluable X-rays.
W badaniu ASPIRE ponad 90 % pacjentów miało wykonane dwa badania rentgenowskie.
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
Kraje wschodzące i rozwijające się słusznie pretendują do stosowniejszej reprezentacji.
EnglishI realize this is not the kind of relationship that we usually aspire to have with our food.
Wiem, że nie jest to związek z jedzeniem, jaki zwykle chcemy mieć.
EnglishWe must not aspire to have the world look at our great history, but at our open future.
Mamy dążyć do tego, aby świat spojrzał nie na naszą wspaniałą historię, ale na naszą otwartą przyszłość.
English. - Russia has to make up its mind: does it aspire to the EU's common values or not?
na piśmie. - Rosja musi podjąć decyzję: czy ma ambicje osiągnąć wspólne wartości z UE, czy też nie?
EnglishWithout this inviolability, the peace to which true patriots aspire could be seriously threatened.
Bez tej nienaruszalności pokój, do którego aspirują prawdziwi patrioci, może być poważnie zagrożony.
EnglishUnfortunately, history teaches us that the countries that aspire to democracy become centres of corruption and abuses.
Niestety historia uczy nas, że kraje aspirujące do demokracji stają się ośrodkami korupcji i nadużyć.
EnglishHow can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
Jak to możliwe, że ktoś, kto poniósł klęskę w swoim własnym kraju aspiruje teraz do stanowiska kierowniczego w Europie?
EnglishThese people aspire to safeguard their land and their affairs without the permanent uncertainty of 'what will happen tomorrow'.
Ludzie ci chcą chronić swojej ziemi i swoich spraw bez codziennego poczucia niepewności co do jutra.
EnglishHowever, Europe must stand shoulder to shoulder with those who aspire to political freedom and social justice.
Niemniej jednak Europa musi stać ramię w ramię z tymi, którzy dążą do wolności politycznej i sprawiedliwości społecznej.
EnglishWe must support neighbouring countries which subscribe to European values and aspire to become part of the European family.
Musimy wspierać sąsiednie kraje, które wyznają europejskie wartości i aspirują do członkostwa w europejskiej rodzinie.
EnglishNow the realisation has come over us almost like a thief in the night that people in the Arab world also aspire to and yearn for freedom.
Teraz nieomal znienacka uświadomiliśmy sobie, że ludność świata arabskiego również aspiruje do wolności i jej pożąda.
EnglishAlarming signs show that many of the protesters do not aspire at all to the Western model of democracy, quite the opposite.
Alarmujące sygnały dowodzą, że znaczna część manifestantów wcale nie aspiruje do zachodniego modelu demokracji, a wręcz przeciwnie.
EnglishGiven the fact that US is a difficult partner in negotiations we should aspire for progress in further negotiations in this direction.
Zważywszy że USA są trudnym partnerem negocjacyjnym, powinniśmy dążyć do postępów w dalszych negocjacjach w tym kierunku.
English. - (PT) It is perfectly understandable that the political, economic and cultural elites of Turkey aspire to EU membership.
na piśmie. - (PT) To całkowicie zrozumiałe, że polityczne, gospodarcze i kulturalne elity Turcji aspirują do członkostwa w UE.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, we believe that this approach is more consistent with the European social model to which we aspire.
Wreszcie, panie i panowie, sądzimy, że takie podejście jest bardziej spójne z europejskim modelem społecznym, do którego aspirujemy.
EnglishUniversity-business dialogue is essential for the high-quality training to which the EU's young people aspire.
Dialog środowisk akademickich z przedsiębiorcami ma zasadnicze znaczenie w zapewnieniu wysokiej jakości szkolnictwa, do jakiego dążą młodzi ludzie w UE.
EnglishBut that is not enough, because compassion, which activates the motor cortex, means that we aspire, we actually aspire to transform suffering.
Ale to nie wystarcza, ponieważ współczucie, które aktywuje korę ruchową, oznacza, że dążymy do przekształcania cierpienia.
EnglishAnd everyone's take-home lesson from that was that the way to get to make people happy is to give them something that is more expensive, something to aspire to. ~~~ Right?
Jaki z tego morał? ~~~ Żeby uszczęśliwić konsumentów, trzeba dać im coś droższego, aspiracje.
EnglishThe EU's relationship with Georgia does raise very far-reaching questions about what we are about, what the EU is, and what we aspire to be.
Temat stosunków UE z Gruzją stawia wiele daleko idących pytań o to, na czym to wszystko polega, czym jest UE i do czego dąży.