"at this moment" translation into Polish

EN

"at this moment" in Polish

EN at this moment
volume_up

at this moment (also: at present, now, nowadays, these days)
volume_up
teraz {adv.}
Unfortunately, this is not the case at the moment in Europe and the world.
Niestety, w Europie i na świecie sytuacja jest teraz inna.
It is not Article 69 that troubles Irish farmers at the moment, but the WTO.
To nie artykuł 69 niepokoi teraz irlandzkich rolników - ich niepokoi WTO.
At the moment we are constructing brand new ways of doing energy.
Teraz jesteśmy w trakcie tworzenia kompletnie nowych sposobów produkcji energii.
at this moment
But at the moment they are at great risk of being part of the problem.
Jednakże w tym momencie istnieje wielkie ryzyko, że są one częścią problemu.
The Commission is not at the moment submitting any proposals on this topic.
W tym momencie Komisja nie przedstawia żadnych wniosków w tym zakresie.
However, that does not give us the 100% clarity we need at this very moment.
Jednakże nie daje nam to stuprocentowej jasności, jakie w tym momencie potrzebujemy.

Similar translations for "at this moment" in Polish

at noun
Polish
at preposition
this pronoun
moment noun

Context sentences for "at this moment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishThis is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Dla Sudanu, a tym samym dla całego afrykańskiego kontynentu, to historyczna chwila.
EnglishThe moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
W chwili, gdy się zatrzymałem, kilka innych osób nagle otoczyło tego faceta.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
EnglishEveryone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
Każdy w tej chwili cierpi, a w szczególności najbardziej wrażliwi na zmiany cen.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishThe system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
System porównuje każdy moment jednego i drugiego by stwierdzić podobieństwo.
EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
W tej chwili naprawdę mamy pilniejsze i ważniejsze problemy do rozwiązania.
EnglishIt is a great moment which shows to citizens that MEPs are taking them seriously.
To wielka chwila, która pokazuje obywatelom, że posłowie do PE traktują ich poważnie.
EnglishI believe that this is a very important moment and that we are on the right path.
Sądzę, że jest to bardzo ważna chwila i znajdujemy się na właściwym kursie.
English(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
(NL) Pani Przewodnicząca! To ważny moment z punktu widzenia stabilności na Bałkanach.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
" Wtedy utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich.
EnglishI can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
Doskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
EnglishAnd instead, when the baby was placed in my hands, it was an extraordinary moment.
A zamiast tego, gdy dziecko znalazło się w moich rękach, była to nadzwyczajna chwila.
EnglishThe lip of truth shall be established for ever; But a lying tongue is but for a moment.
Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki; ale króciuchno trwa język kłamliwy.
EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Uważam, że wszyscy wiemy, że kwestia jądrowa stanowi obecnie główną przeszkodę.
EnglishA moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Chwilę temu krytykował pan brak preferencji wspólnotowej, i ma pan rację.
EnglishFor the moment, then, I think you know that this approach appears to be disputed.
Sądzę, że wiedzą państwo, iż obecnie wygląda na to, że podejście to jest kwestionowane.
EnglishThis is where we are at the moment, I told myself, but what do we still have to do?
Taka jest obecna sytuacja, ale zastanawiałem się, co jeszcze musimy zrobić?
EnglishDischarge to the European institutions comes at a difficult, but important moment.
Debata w sprawie absolutorium dla instytucji UE przypada w trudnej, acz ważnej chwili.