"to attract" translation into Polish

EN

"to attract" in Polish

EN to attract
volume_up
[attracted|attracted] {verb}

Employers need to attract and retain women.
Pracodawcy powinni przyciągać i zatrzymywać kobiety.
Europe must once again attract investment and production, establishing itself as a worldwide model for innovation and growth.
Europa musi ponownie przyciągać inwestycje i produkcję, stając się ogólnoświatowym modelem innowacji i wzrostu.
(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
(Śmiech) Będąc szczęśliwym przyciągasz innych szczęśliwych ludzi.
to attract (also: to engage, to draw in)
You'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Musimy przyciągnąć firmy, które zatrudnią ludzi, którzy tu przybędą pierwsi.
It's a scream for help; it's meant to attract attention.
To wołanie o pomoc; ma za zadanie przyciągnąć uwagę.
And thirdly, what measures will you take to attract tourists from other countries outside the European Union?
I po trzecie, jakie działania podejmiecie państwo, aby przyciągnąć turystów spoza Unii Europejskiej?
to attract (also: to draw, to pull tug)
volume_up
pociągać {ipf. v.}
I'm not politically attracted to her, but through her life force, I'm attracted to her.
Nie pociąga mnie jej polityka, ale jej siła życiowa, Jestem pod jej urokiem.
Whatever it may be, you know the kind of thing I'm talking about -- people who are attracted to the ritualistic side, the moralistic, communal side of religion, but can't bear the doctrine.
Mam na myśli ludzi, których pociąga rytualna, moralizatorska, wspólnotowa strona religii, ale nie mogą zdzierżyć doktryny.
However, it is not only the correctness of this report, which places the consumer at the heart of the issue, that attracts me.
Jednak pociąga mnie nie tylko poprawny charakter tego sprawozdania, którego autorka uważa dobro odbiorców za najważniejszy aspekt tej sprawy.
to attract (also: to allure, to beckon, to decoy)

Context sentences for "to attract" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Niestety idea ta nie przyciągnęła poparcia większości w Izbie lub w Radzie.
EnglishWork placements must attract sufficient remuneration and social protection.
Staże zawodowe muszą wiązać się z wystarczającym wynagrodzeniem i ochroną socjalną.
EnglishIn addition, it will be possible to attract additional resources from the EIB and EBRD.
Ponadto będzie również możliwość pozyskania dodatkowych funduszy z EBI oraz EBOR.
EnglishSo babies have to attract our affection and our nurturing, and they do.
Tak więc, dzieci muszą wzbudzić w nas uczucia oraz chęć wychowania i to czynią.
EnglishWhat is chemistry..... but the ability to attract adoration in others?
Czymże jest chemia..... jeśli nie zdolnością do wzbudzania podziwu w innych?
EnglishIt will not attract price-conscious customers in the countries of the old Fifteen either.
Nie zdobędzie się promocją klienta, który patrzy na cenę także w krajach starej Unii.
EnglishThis will bring new jobs, create new services and attract new investment to Europe.
Przyniesie to nowe miejsca pracy, stworzy nowe usługi i przyciągnie do Europy nowe inwestycje.
EnglishThe countries that are successful will attract tourism and business.
Kraje, które osiągną sukces, przyciągną turystów i przedstawicieli biznesu.
EnglishWe are also going to have to find new ways to attract investment from businesses and banks.
Będziemy też musieli znaleźć nowe sposoby, aby firmy i banki inwestowały własne środki.
EnglishCommissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
Komisarz Frattini chce, aby Europa przyciągała wykwalifikowana siłę roboczą.
EnglishIt is necessary to create incentives to attract capital investment.
Konieczne jest tworzenie zachęt do przyciągnięcia inwestycji kapitałowych.
EnglishThe Commission further stresses the need to attract young people to choose these professions.
Komisja podkreśla też potrzebę nakłaniania młodych ludzi do wybierania tej grupy zawodów.
EnglishSo, trees: very boring flowers, not really trying to attract insects.
Kwiaty drzew są nudne, niezbyt starają się zainteresować owady.
EnglishAnd if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe.
I jeśli mówisz o tym, w co wierzysz, przyciągniesz do siebie tych, którzy wierzą w to, w co ty wierzysz.
EnglishThe terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
Terminale, gdyby zostały wybudowane, przyjmowałyby jeden zbiornikowiec na metan tygodniowo w każdej z instalacji.
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Musimy podjąć próbę skłonienia ich do powrotu, ponieważ 7 na 10 osób, które wyjeżdżają do USA, pozostaje tam.
EnglishWhen they got to a certain stage, Pratham got big enough to attract some pro bono support from McKinsey.
że postanowiła mu pomóc nieodpłatnie firma doradcza McKinsey.
EnglishAlso it will attract the local marine ecology, who will find their own ecological niches within this architecture.
Przyciągnie też morskie życie, które znajdzie swoje nisze ekologiczne w tej architekturze.
EnglishTable 3 Effects on ACR20, Structural Joint Damage and Physical Function at week 54, ATTRACT infliximabb
Wpływ na ACR 20, zniszczenie stawów i sprawność fizyczną po 54 tygodniach leczenia, ATTRACT Infliksymabb
EnglishQimonda's ability to attract much needed skilled workers to the region has now been compromised.
Obecnie Qimonda ma mniejsze możliwości pozyskiwania dla regionu bardzo potrzebnych wykwalifikowanych pracowników.