EN attractiveness
volume_up
{noun}

attractiveness (also: desirability, glamour, catchiness)
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
Będzie on zwiększać atrakcyjność gospodarczą, szczególnie poprzez turystykę kulturalną.
To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
What would be the attractiveness of Ireland or other peripheral countries?
Jaka będzie atrakcyjność Irlandii i innych krajów peryferyjnych?
attractiveness (also: allure, charm, spell, enchantment)
attractiveness

Synonyms (English) for "attractiveness":

attractiveness
English

Context sentences for "attractiveness" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Theurer spoke of the pursuit of freedom on the one hand, and of attractiveness on the other.
Pan Theurer mówił o dążeniu do wolności po jednej stronie i atrakcyjności po drugiej.
EnglishThere would be not attractiveness, just high unemployment in the long...
Brak byłoby atrakcyjności, tylko wysokie bezrobocie w długim ....
EnglishThey are important to the attractiveness of a town.
Są one ważne dla atrakcyjności miasta.
EnglishThey went from attractiveness and happiness and wealth and self-control to generosity and forgiveness.
Pozostawiając za sobą kwestie atrakcyjności, szczęścia, bogactwa i bycia panią samej siebie, kobiety przykładały wagę do hojności i umiejętności przebaczenia.
EnglishIt is also intended to increase the attractiveness of the regions for investors and residents through sustainable regional development.
Ma ona również na celu zwiększenie atrakcyjności regionów dla inwestorów i mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój regionalny.
EnglishIt is not a luxury but a necessity to sustain and foster Europe's attractiveness in a globally connected and competitive environment.
Nie jest to luksus, ale konieczność utrzymania i wzmocnienia atrakcyjności Europy w globalnie powiązanym i konkurencyjnym otoczeniu.
EnglishEnhancing the attractiveness and the environment of these discriminated-against territories is to restore confidence among those living there.
Poprawa atrakcyjności i stanu środowiska naturalnego tych dyskryminowanych terytoriów pozwoli odzyskać zaufanie ich mieszkańców.
EnglishThe attractiveness of the European private company could be threatened by the threshold for employee participation being set too low.
Pewnym niebezpieczeństwem dla atrakcyjności europejskiej spółki prywatnej mogłaby się okazać zbyt nisko zawieszona granica partycypacji pracowników.
EnglishThose states have still not shown that they are capable of countering the lack of coordination and the loss of attractiveness for investment and innovation.
Państwa te wciąż nie pokazały, że są zdolne do walki z brakiem koordynacji i utratą atrakcyjności dla inwestycji i innowacji.
EnglishFaced with this inevitable catastrophe, the 2020 strategy had to aim at increasing the attractiveness of vocational education and training.
W obliczu tej nieuchronnej katastrofy strategię Europa 2020 trzeba ukierunkować na zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.
EnglishWhy is there a large discrepancy between the salaries here and those in the US and Canada, making the lack of attractiveness even more glaring?
Czemu istnieje ogromna rozbieżność w wysokości płac tu a Kanadą i USA, co sprawia, że ów brak atrakcyjności jest jeszcze bardziej uderzający?
EnglishThe second facet, however, is to implement the objectives of the Lisbon Strategy in terms of the European economy's competitiveness and attractiveness.
Drugim aspektem jest jednak wdrażanie celów strategii lizbońskiej w zakresie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarki europejskiej.
EnglishIs there a credible comparison between the attractiveness of the US Green Card and comparable systems, and what we want to do in Europe?
Czy istnieje wiarygodne porównanie atrakcyjności amerykańskiej zielonej karty z innymi tego rodzaju systemami oraz tym, który chcemy wprowadzić w Europie?
EnglishTherefore, it is necessary to ensure success in the functioning of regional airports as this will help to increase the attractiveness of the regions.
Skutkiem tego niezbędne jest zapewnienie sukcesu w funkcjonowaniu lotnisk regionalnych, ponieważ przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności regionów.
EnglishIt is vital for European partners to improve their commercial attractiveness and to make development aid less dependent on democratic reforms in Africa.
Konieczny jest wzrost atrakcyjności handlowej partnerów europejskich i mniejsze uzależnienie pomocy rozwojowej od reform demokratycznych na Czarnym Lądzie.
EnglishI therefore welcome the simplification proposals put forward in order to promote the attractiveness and accessibility of EU research funding.
Cieszę się zatem z przedłożonych propozycji uproszczeń, mających na celu promowanie atrakcyjności i dostępności unijnych środków finansowych przeznaczonych na badania.
EnglishThe honey processing and packing lines offer competitive advantages in terms of market access, quality and attractiveness of the products to consumers.
Przetwórstwo miodu i linie do pakowania zapewniają przewagę konkurencyjną pod względem dostępu do rynku, jakości i atrakcyjności produktów z punktu widzenia konsumentów.
EnglishIn this way, the European Union reconciles its wish to increase its attractiveness with its faithfulness to commitments to promote the development of the poorest countries.
W ten sposób Unia Europejska godzi chęć zwiększenia własnej atrakcyjności z poszanowaniem zobowiązań do propagowania rozwoju najbiedniejszych państw.
EnglishHere I must stress the importance of stimulating the attractiveness and competitiveness of rural areas as a tool to combat the mass exodus from the countryside.
Muszę w tym miejscu podkreślić znaczenie zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności obszarów wiejskich, jako narzędzia służącego do zwalczania masowego odpływu ludności ze wsi.
EnglishWe must use that money to take positive steps towards increasing the quality and attractiveness of our wines as well as for research and development of this sector.
Musimy wykorzystać te pieniądze do tego, aby podjąć kroki mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności naszych win, jak również wspieranie rozwoju i badań w tym zakresie.