"authoritarian" translation into Polish

EN

"authoritarian" in Polish

EN authoritarian
volume_up
{adjective}

authoritarian (also: heavy-handed)
In this way, an authoritarian federalism is established.
W ten sposób narzuca się autorytarny federalizm.
Dynamically, it has changed over time to become less authoritarian and more democratic.
Z punktu widzenia dynamiki, system ten zmienił się z czasem na mniej autorytarny, a bardziej demokratyczny.
We do not want it to descend into an authoritarian regime that makes it impossible to achieve this goal.
Nie chcemy, aby został on owładnięty przez autorytarny reżym, który uniemożliwi osiągniecie tego celu.

Synonyms (English) for "authoritarian":

authoritarian

Context sentences for "authoritarian" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope needs to revise its current policy on authoritarian regimes and dictatorships.
Europa musi zmienić swoją obecną politykę wobec despotycznych reżimów i dyktatur.
EnglishNow that is pretty authoritarian, and that's something I'm very much critical of.
Jest to bardzo dyktatorskie, i jest to coś, na co jestem nastawiony bardzo krytycznie.
EnglishWe accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Akceptowaliśmy despotyczne reżimy, a ich zasadniczym celem było potwierdzanie naszych lęków.
EnglishThe EU should take advantage of that and help the country to shake off this authoritarian regime.
UE powinna to wykorzystać i pomóc temu krajowi w usunięciu autorytarnego reżimu.
English'Economic prosperity through authoritarian rule' is a Chinese approach, not a European one.
"Dobrobyt gospodarczy poprzez rządy autorytarne” to podejście chińskie, ale nie europejskie.
EnglishSupport for authoritarian regimes, as history shows, does not pay.
Jak pokazuje historia, nie opłaca się popieranie reżimów autorytarnych.
EnglishIt has been revealed for what it is, which is an authoritarian conspiracy against the people.
Został ujawniony ze względu na to, czym jest Unia - autorytatywną zmową przeciwko obywatelom.
EnglishSecondly, we should be on the side of the people, not of authoritarian or dictatorial regimes.
Po drugie, powinniśmy być po stronie narodów, a nie autorytarnych lub dyktatorskich reżimów.
EnglishNo dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
Żadna dyktatura i żaden despotyczny reżim nie są same w sobie stabilne.
EnglishWe are witnesses of the enforced departure of authoritarian rulers.
Jesteśmy świadkami wymuszonego odchodzenia autorytarnych władców.
EnglishSome of these economies were ruled by authoritarian governments in the 60s and 70s and 1980s.
Na czele niektórych z tych gospodarek stały rządy autorytarne w latach 60-tych, 70-tych 80-tych.
EnglishA regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
Regres w kierunku praktyk autorytarnych ogarnia cały kraj.
EnglishI'll just give you a very short list of reasons why authoritarian deliberation may actually help the dictators.
Podam wam kilka powodów, dla których autorytarna dyskusja może sprzyjać dyktatorom.
EnglishThat shows that Europe still lacks self-respect in the face of Russia's authoritarian ideology.
Pokazuje to, że Europa wciąż nie ma szacunku dla samej siebie w obliczu autorytarnej ideologii Rosji.
EnglishFurthermore, after his initial democratic undertakings Bakiyev's rule turned authoritarian.
Ponadto rządy Bakijewa, po pierwszych przedsięwzięciach demokratycznych, przeistoczyły się w rządy autorytarne.
EnglishFor decades, we have lived under authoritarian regimes -- in the Arab world, in the Middle East.
Przez dziesiątki lat żyliśmy pod rządami autorytarnych reżimów - w świecie arabskim, na Bliskim Wschodzie.
EnglishI shall be voting against this latest authoritarian move.
Głosuję przeciwko temu najnowszemu autorytarnemu posunięciu.
EnglishThat is why we must also strengthen non-governmental institutions in countries with authoritarian governments.
Dlatego też należałoby umacniać instytucje pozarządowe w krajach, gdzie panują rządy autorytarne.
EnglishThe political background in Syria and Yemen has been, for a long time, authoritarian or outright dictatorial.
Podłoże polityczne w Syrii i Jemenie jest od długiego czasu autorytarne lub całkowicie dyktatorskie.
EnglishWe are concerned about authoritarian tendencies in Russia.
Martwią nas autorytarne tendencje w Rosji.