"authority" translation into Polish

EN

"authority" in Polish

EN authority
volume_up
{noun}

authority (also: force, might, potency, power)
and he gave him authority to execute judgment, because he is a son of man.
I dał mu moc i sąd czynić; bo jest Synem człowieczym.
and to have authority to cast out demons:
I żeby mieli moc uzdrawiać choroby i wyganiać dyjabły:
and they spake, saying unto him, Tell us: By what authority doest thou these things?
I rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą mocą to czynisz, albo kto jest ten, coć dał tę moc?
authority (also: power, lordship, dominion)
It must be under the authority of the commissioner who deals with these matters.
Powinien on pozostać pod władzą komisarza, który zajmuje się tymi sprawami.
However, the European Union has no direct authority in this area.
Unia Europejska nie dysponuje jednak bezpośrednią władzą w tej sferze.
The authority of its president depends on the will of Parliament.
Władza ich prezydenta zależy od woli parlamentu.
authority (also: father figure)
So we'll start with the absolute weakest form of evidence known to man, and that is authority.
. ~~~ Jest nią autorytet.
But we're also unimpressed by authority, because it's so easy to contrive.
Czyjś autorytet nas nie rusza, bo łatwo go sfabrykować.
The EU must exercise its authority to address first and foremost the roots of the conflict.
UE musi wykorzystać swój autorytet, aby zająć się w pierwszym rzędzie korzeniami konfliktu.
authority (also: dignity, gravitas, gravity, seriousness)
It is just this type of question which should be the subject of efforts to build an image of authority and importance for the European Union.
To właśnie tego rodzaju kwestie powinny być przedmiotem wizerunkowego budowania powagi i wagi Unii Europejskiej.
The authorities in Zimbabwe seem not to notice the seriousness of the situation and have taken no action.
Władze Zimbabwe zdają się nie dostrzegać powagi sytuacji i pozostają bierne.
The Taiwanese authorities did not have access to meteorological information indicating how serious the typhoon was.
Władze Tajwanu nie miały dostępu do informacji meteorologicznych określających powagę zagrożenia tajfunem.
authority
Then [cometh] the end, when he shall deliver up the kingdom to God, even the Father; when he shall have abolished all rule and all authority and power.
A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność, i moc.
authority (also: principal, paymaster)
authority (also: engineer, expert, pro, professional)

Context sentences for "authority" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAppointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) (
EnglishMr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
Poseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.
EnglishDigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.
DigiNotar jest organem wydającym certyfikaty z Holandii, a właściwie nim było.
EnglishThe question is, what is Europe doing to protect its authority, laws and citizens?
Pytanie brzmi: co Europa czyni w celu chronienia swojej władzy, prawa i obywateli?
EnglishBoth arms of the legislative authority have worked to achieve an important agreement.
Oba organy władz legislacyjnych współpracowały, aby osiągnąć ważne porozumienie.
EnglishFor this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.
EnglishWas the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
Czy organy regulacyjne były zbyt słabe, by podjąć działania na czas? I tak dalej.
EnglishYou should seek advice from the pension authority in the country where you work.
Porady możesz uzyskać w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym pracujesz.
EnglishAnd Jesus saith unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
Jezus też odpowiadając rzekł im: I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię.
EnglishHow will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?
EnglishThere is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.
Istnieje tylko jedno wyjaśnienie: Parlament jest słabym ogniwem władzy budżetowej.
EnglishThe Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Komisja uznaje akredytację za sprawę wchodzącą w zakres uprawnień krajowych.
EnglishThe authority of all the Member States' regulatory institutions should be coordinated.
Należy koordynować zakres władzy regulatorów z poszczególnych państw członkowskich.
EnglishIt has mainly been managed in the EU by GSA, the Galileo Supervisory Authority.
Projekt ten zarządzany był głownie w Unii Europejskiej przez GSA, Organ Nadzoru Galileo.
EnglishSubmit it to any health insurance authority in the country where you live.
Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.
EnglishI would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
Odradzałbym jednak tworzenie nowego organu, który miałby zajmować się tymi sprawami.
EnglishThat is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Organu Nadzoru Europejskiego GNSS.
EnglishSince January, I have been the head of a regional authority in my own country.
Od stycznia jestem szefem jednego z urzędów regionalnych w moim kraju.
EnglishThe European Securities and Markets Authority will be the supervisory body.
Organem nadzoru będzie Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi.
EnglishFor instance, by reviewing the monitoring authority, as I said before.
Przykładowo, poprzez przegląd organu monitorującego media, o czym już mówiłem.