EN authorized
volume_up
{adjective}

1. American English

authorized (also: authorised, entitled, licenced)
authorized (also: authorised)
They offer the possibility for any authorized person to remotely access live images over the network, making it possible to:
Dzięki nim upoważniony personel może uzyskiwać zdalny dostęp do obrazów przekazywanych na żywo za pomocą sieci, umożliwiając:
authorized (also: authorised)

Synonyms (English) for "authorized":

authorized
author

Context sentences for "authorized" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis medicinal product has been authorized under “Exceptional Circumstances”.
Ten lek zostal dopuszczony do obrotu w „ wyjatkowych okolicznosciach ”.
EnglishAnd the fishermen were authorized to catch 30 percent of the entire spawning population every year.
Rybacy mieli pozwolenie na odłów 30 całej rozmnażającej się populacji rocznie.
EnglishThis medicinal product has been authorized under “Exceptional Circumstances”.
Ten produkt leczniczy zostal dopuszczony do obrotu zgodnie z procedura „ dopuszczenia w wyjatkowych okolicznosciach ”.
EnglishIt makes it possible for any authorized person to access relevant information from anywhere, at any time.
Dzięki nim upoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do przydatnych informacji w dowolnym miejscu i czasie.
EnglishDo I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
EnglishWe encourage you to add framed and cached URLs of sites you trust to your authorized sites list.
Zalecamy dodanie adresów URL w ramkach i znajdujących się w pamięci podręcznej witryn, którym ufasz, do listy autoryzowanych witryn.
EnglishThis medicinal product is authorized in the Member States of the EEA under the following names:
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami
EnglishData from clinical studies with Silapo are in line with the safety profile of other authorized erythropoietins.
Dane uzyskane w badaniach klinicznych nad Silapo są zgodne z profilem bezpieczeństwa innych erytropoetyn dopuszczonych do użytku.
EnglishData from clinical studies with Retacrit are in line with the safety profile of other authorized erythropoietins.
Dane uzyskane w badaniach klinicznych nad Retacrit są zgodne z profilem bezpieczeństwa innych erytropoetyn dopuszczonych do użytku.
EnglishData from clinical studies with Retacrit are in line with the safety profile of other authorized erythropoietins.
Dane uzyskane w badaniach klinicznych nad lekiem Retacrit są zgodne z profilem bezpieczeństwa innych erytropoetyn dopuszczonych do użytku.
EnglishData from clinical studies with Retacrit are in line with the safety profile of other authorized erythropoietins.
Dane uzyskane w badaniach klinicznych nad produktem Retacrit są zgodne z profilem bezpieczeństwa innych erytropoetyn dopuszczonych do użytku.
EnglishAny person intending to import, sell, supply and/ or use the veterinary medicinal product must be authorized by the competent authority of the Member State.
Każda osoba zamierzająca importować, wprowadzać do obrotu i/ lub stosować ten leczniczy produkt medyczny
EnglishDetails: When using the authorized sites feature, any sites that you haven't authorized will trigger an alert message on your home page.
Szczegóły: Podczas korzystania z funkcji autoryzowanych stron, każda nieautoryzowana witryna wywoła komunikat z alertem na stronie głównej.
EnglishHe recently authorized the creation of a Social Innovation Fund to focus on what works in this country, and look at how we can scale it.
Ostatnio zatwierdził utworzenie Społecznego Funduszu Innowacji, analizującego skuteczne rozwiązania wdrożone w kraju i sposoby ich rozprzestrzenienia.
EnglishBased on the results from clinical trials with other authorized erythropoietins approximately 8% of patients treated with erythropoietin are expected to experience adverse reactions.
Na podstawie wyników badań klinicznych nad innymi erytropoetynami dopuszczonymi do użytku, szacuje się, że u około 8 % pacjentów leczonych erytropoetyną wystąpią objawy niepożądane.
EnglishAnd the peacekeepers I've mentioned, the force has been authorized, but almost no country on Earth has stepped forward since the authorization to actually put its troops or its police in harm's way.
Oddziały pokojowe, o których wspominałam, mają zezwolenie na działanie, ale żaden z krajów na kuli ziemskiej nie odważył się wysłać swoje oddziały tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda.