"automotive" translation into Polish

EN

"automotive" in Polish

EN

automotive {adjective}

volume_up
automotive
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
The European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
Europejski przemysł motoryzacyjny jest światowym liderem sektora pod względem technologicznym.
In addition, the automotive sector must benefit from more research and development funding.
Ponadto, przemysł motoryzacyjny musi korzystać w większym stopniu z funduszy na badania i rozwój.
automotive
Europe's automotive sector can give a lead here, ladies and gentlemen.
Europejski sektor samochodowy może tutaj dać przykład.
The European automotive industry is a key industry.
Europejski przemysł samochodowy jest sektorem o kluczowym znaczeniu.
In some sectors, such as the important automotive industry, it exceeds even social costs.
W pewnych sektorach, takich jak ważny przemysł samochodowy, przekracza nawet koszty społeczne.

Synonyms (English) for "automotive":

automotive

Context sentences for "automotive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPersonally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.
EnglishThese targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Cele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishThey allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Pozwalają przemysłowi motoryzacyjnemu nie podejmować działań co najmniej do roku 2019.
EnglishThis concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Dotyczy to w szczególności kwestii zmniejszania emisji w przemyśle motoryzacyjnym.
EnglishIn my home country, we give top priority to foreign investment in the automotive sector.
W mojej ojczyźnie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym są priorytetowe.
EnglishFor the Japanese, there would be gains in the automotive and ICT sectors.
Japończycy odnieśliby korzyści w sektorze motoryzacyjnym i technologii TIK.
EnglishIn the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
Branża samochodowa ma ogromny potencjał w zakresie rozwiązań ekologicznych.
EnglishInnovation in the automotive industry does not just mean vehicle safety or the safety of people.
Nowoczesność w przemyśle samochodowym to nie tylko bezpieczeństwo pojazdów i ludzi.
EnglishWhy should we not demand as much of the automotive industry?
Dlaczego nie mielibyśmy żądać tego samego od przemysłu motoryzacyjnego?
EnglishI voted in favour of this joint resolution concerning the future of the automotive industry.
Głosowałem za przyjęciem wspólnego projektu rezolucji w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego.
EnglishI am thinking, for example, of the automotive, machinery, pharmaceutical and agro-chemical sectors.
Myślę na przykład o sektorach motoryzacyjnym, maszynowym, farmaceutycznym i rolno-chemicznym.
EnglishWe leverage a lot of technology from the state-of-the-art in general aviation and from automotive racing.
Wykorzystaliśmy technologię z dziedziny nowoczesnej awiacji oraz sportów samochodowych.
English(Laughter) Yesterday, the automotive guys gave us some new insights.
(Śmiech) Wczoraj ludzie od motoryzacji dali nam do myślenia.
EnglishAll the leading automotive markets in the world are being affected, but with differing levels of seriousness.
Kryzys objął wszystkie rynki motoryzacyjne na świecie, choć w różnym stopniu.
EnglishIt was a very good report, and also related to the automotive sector, but to heavy vehicles.
Było to bardzo dobre sprawozdanie, dotyczyło też sektora samochodowego, tylko samochodów użytkowych.
EnglishMany people have already spoken about the automotive sector.
Wiele osób wypowiedziało się już na temat sektora motoryzacyjnego.
EnglishOne of the most early work was done in automotive design -- some very exciting work was done there.
Jeden z pierwszych projektów dotyczył przemysłu samochodowego, gdzie działo się naprawdę wiele.
EnglishCARS 21: A Competitive Automotive Regulatory Framework (debate)
CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (debata)
EnglishSteiermark, unfortunately, is characterised by its large dependency on demand in the automotive industry.
Steiermark charakteryzuje się niestety dużą zależnością od popytu w przemyśle motoryzacyjnym.
EnglishLet me quote a simple example: since 2002, the price of automotive fuels in the Member States has risen by 35-50%.
Oto prosty przykład: od 2002 roku ceny paliw wzrosły w państwach członkowskich o 35-50%.