"autumn" translation into Polish

EN

"autumn" in Polish

PL

EN autumn
volume_up
{noun}

autumn (also: fall)
That proposal is supposed to come in the autumn, but I do not know in the autumn of which year.
Wniosek dotyczący tej sprawy ma być gotowy jesienią, ale nie wiem, w którym roku.
The plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.
Plan ten miał zostać przedłożony Radzie i Parlamentowi jesienią ubiegłego roku.
The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.

Synonyms (English) for "autumn":

autumn
English

Context sentences for "autumn" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Powinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
EnglishThe Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.
EnglishFunding will be allocated via this facility for the first time this autumn.
Po raz pierwszy do alokacji funduszy za pomocą tego instrumentu dojdzie jesienią.
EnglishAs you know, the Commission intends to table legal proposals in the autumn.
Jak Państwu wiadomo, jesienią Komisja zamierza przedłożyć wnioski ustawodawcze.
EnglishThe plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.
Plan ten miał zostać przedłożony Radzie i Parlamentowi jesienią ubiegłego roku.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Ta dyrektywa ramowa pojawi się gdzieś pomiędzy jesienią 2010 roku a wiosną 2011 roku.
EnglishThere are two other areas where we must make decisive progress this autumn.
Istnieją dwa dodatkowe obszary, w których musimy zrobić zdecydowany postęp tej jesieni.
EnglishI am sure that such a statement will, fortunately, be forthcoming later in the autumn.
Jestem pewien, że na szczęście takie stanowisko zostanie opracowane późniejszą jesienią.
EnglishWe will issue our study on Kosovo as part of our enlargement package in the autumn.
Jesienią opublikujemy opracowanie na temat Kosowa w ramach naszego pakietu rozszerzeniowego.
EnglishNo doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
Bez wątpienia powinniśmy odbyć ożywioną dyskusję okolicznościową tej jesieni.
EnglishA second referendum should be called during the autumn of next year, possibly in October.
Powtórne referendum winno odbyć się jesienią przyszłego roku, być może w październiku.
EnglishWe are preparing for a - hopefully successful - Milestone 2 test on SIS later this autumn.
Przygotowujemy się do przeprowadzenia jesienią - mam nadzieję udanego - testu etapu 2.
EnglishThat proposal is supposed to come in the autumn, but I do not know in the autumn of which year.
Wniosek dotyczący tej sprawy ma być gotowy jesienią, ale nie wiem, w którym roku.
EnglishI hope that we will cooperate closely and I hope to see you again in the autumn.
Mam nadzieję, że będziemy blisko współpracować i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie jesienią.
EnglishBy autumn, people thought the doctors should have solved this already.
Do jesieni ludzie myśleli, że lekarze powinni już rozwiązać ten problem.
EnglishThe Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.
EnglishExperience has taught us to expect the first outbreaks in late summer and autumn.
Doświadczenie nauczyło nas, że należy oczekiwać pierwszych wybuchów choroby późnym latem i jesienią.
EnglishThe Council is looking forward to the Commission producing its next assessment in autumn this year.
Rada oczekuje, że Komisja przedstawi swoją następną ocenę jesienią tego roku.
EnglishNow we need to devote the autumn to discussing continued measures to take us through the crisis.
Jesienią musimy omówić dalsze środki, które przeprowadzą nas przez kryzys.
EnglishI have probably spent more than a healthy amount of time with José Manuel this autumn.
Tej jesieni spędziłem z panem Josém Manuelem bardzo dużo czasu.