EN awkward
volume_up
{adjective}

awkward (also: difficult, hard, inconvenient, tough)
volume_up
trudny {adj. m}
You have grabbed this awkward subject by the horns and taken a first step.
Chwycili Państwo byka za rogi i podjęli pierwsze kroki, by uporać się z tą trudną sprawą.
It is becoming an awkward process drafting the budget.
Przygotowanie projektu budżetu staje trudnym procesem.
If the two aspects are separated, it becomes rather awkward to find a credible stance and a lasting solution.
Jeśli oddzielimy od siebie te dwa aspekty, zajęcie wiarygodnego stanowiska i znalezienie trwałego rozwiązania będzie dość trudne.
The negotiating situation is thus awkward, but then also is the practice.
Sytuacja negocjacyjna jest więc skomplikowana, a do tego dochodzi problem stosowania się do ustaleń w praktyce.
This budget is therefore awkward in two respects.
W związku z tym jest to budżet pod dwoma względami kłopotliwy.
To może być kłopotliwe.
Our children will ask us awkward questions, Commissioner, Mr President, if we do not adopt a bolder approach.
Panie komisarzu, panie przewodniczący! Nasze dzieci będą nam zadawać kłopotliwe pytanie, jeśli nie przyjmiemy bardziej śmiałego podejścia.
awkward (also: butterfingered, clunky, gawky, hulking)
volume_up
niezdarny {adj. m}
But the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.
Ale kończył się dzień zdjęciowy i musiałam wrócić do swego niezdarnego 'ja'.
awkward (also: bothersome, stifling, troublesome)
I'm like a junior varsity cheerleader sometimes -- for swearing, awkward silences, and very simple rhyme schemes.
Czasami, jestem jak młoda cheerleaderka -- przeklinam, znoszę krępującą ciszę i powtarzam proste schematy.
awkward (also: botched, clumsy, feeble, ineffectual)
volume_up
nieudolny {adj. m}
awkward (also: cumbersome, fiddly, unwieldy)
It's so awkward to work up there that sometimes I even gave the injections right through their clothes.
Praca tam była tak niewygodna i niezręczna, że czasem dawałem im zastrzyki przez ubrania.
CP: At first, very kind of pained, awkward conversations.
CP: Na początku to były bolesne, bardzo niezręczne rozmowy.
The provision of appropriate funds for the EIT's operation has been an awkward sticking point in previous negotiations.
Zapewnienie odpowiednich funduszy na działanie EIT było niezręczną kwestia sporną w poprzednich negocjacjach.
awkward (also: aberrant, freakish, odd, out of kilter)
volume_up
dziwny {adj. m}
You can see him walk barefoot on an awkward land, sometimes in a marshy land, and so on and so forth.
Możecie zobaczyć go na boso na dziwnej ziemi, czasami na błotnistej ziemi, itd, itp.
awkward (also: aberrant, eccentric, eerie, eery)
volume_up
dziwaczny {adj. m}

Context sentences for "awkward" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.
Ale kończył się dzień zdjęciowy i musiałam wrócić do swego niezdarnego 'ja'.
EnglishYou have grabbed this awkward subject by the horns and taken a first step.
Chwycili Państwo byka za rogi i podjęli pierwsze kroki, by uporać się z tą trudną sprawą.
EnglishThe teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
Nauczyciele ocenili go jako ucznia głupiego, niezręcznego, przeszkadzającego i nadpobudliwego.
EnglishYou can see him walk barefoot on an awkward land, sometimes in a marshy land, and so on and so forth.
Możecie zobaczyć go na boso na dziwnej ziemi, czasami na błotnistej ziemi, itd, itp.
EnglishIt's so awkward to work up there that sometimes I even gave the injections right through their clothes.
Praca tam była tak niewygodna i niezręczna, że czasem dawałem im zastrzyki przez ubrania.
EnglishThe negotiating situation is thus awkward, but then also is the practice.
Sytuacja negocjacyjna jest więc skomplikowana, a do tego dochodzi problem stosowania się do ustaleń w praktyce.
EnglishCP: At first, very kind of pained, awkward conversations.
CP: Na początku to były bolesne, bardzo niezręczne rozmowy.
EnglishIt is becoming an awkward process drafting the budget.
Przygotowanie projektu budżetu staje trudnym procesem.
EnglishI'm like a junior varsity cheerleader sometimes -- for swearing, awkward silences, and very simple rhyme schemes.
Czasami, jestem jak młoda cheerleaderka -- przeklinam, znoszę krępującą ciszę i powtarzam proste schematy.
EnglishThat came from a 1960 paper on space travel, because, if you think about it, space is pretty awkward.
To z eseju z 1960 o podróżach kosmicznych.
EnglishBy recognising Kosovo, we have placed the pro-European section of public opinion in Serbia in a very awkward position.
Uznając Kosowo, postawiliśmy proeuropejską część opinii publicznej w Serbii w bardzo trudnym położeniu.
EnglishThe provision of appropriate funds for the EIT's operation has been an awkward sticking point in previous negotiations.
Zapewnienie odpowiednich funduszy na działanie EIT było niezręczną kwestia sporną w poprzednich negocjacjach.
EnglishOur treatment of the situation is awkward.
Nasz stosunek do tej sytuacji jest niefortunny.
EnglishAnd anybody coming in new to technology is an adolescent online right now, and so it's very awkward, and it's very difficult for them to do those things.
Podstawowy, wystarczająco nieprzyjemny, oraz przez dorastanie drugiego "ja".
EnglishIf the two aspects are separated, it becomes rather awkward to find a credible stance and a lasting solution.
Jeśli oddzielimy od siebie te dwa aspekty, zajęcie wiarygodnego stanowiska i znalezienie trwałego rozwiązania będzie dość trudne.
EnglishOtherwise, I am apprehensive that we will find ourselves in a rather awkward position, and that would be in no one's interest.
Obawiam się, że w przeciwnym razie znajdziemy się w dość niezręcznym położeniu, a to nie byłoby w naszym interesie.
EnglishOur children will ask us awkward questions, Commissioner, Mr President, if we do not adopt a bolder approach.
Panie komisarzu, panie przewodniczący! Nasze dzieci będą nam zadawać kłopotliwe pytanie, jeśli nie przyjmiemy bardziej śmiałego podejścia.
EnglishI feel a little awkward doing this, because it is not only my group's request; several other groups support this idea.
Czyniąc to, czuję się nieco niezręcznie, ponieważ nie jest to jedynie wniosek naszej grupy; pomysł ten popiera też kilka innych grup.
EnglishIt is always awkward setting targets for energy production and use, and it has to be based on reliable science.
Wyznaczanie celów w zakresie wytwarzania i wykorzystania energii zawsze rodzi trudności i musi to zostać zrobione w oparciu o wiarygodne dane naukowe.
EnglishPeople are dying in droves, the death penalty is widely applied and those whose existence is viewed as awkward by certain groups are being secretly murdered.
Masowo giną ludzie, szeroko stosowana jest kara śmierci, po cichu mordowani są ludzie niewygodni dla pewnych grup.