EN badly
volume_up
{adverb}

badly (also: amiss, wrong, illy, half-assedly)
volume_up
źle {adv.}
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
Została ona źle przeprowadzona przez spółkę Greencore i naszego ministra rolnictwa.
Indeed, the instruments are there but they are utilised particularly badly.
Są bowiem po temu instrumenty, są wyjątkowo źle wykorzystywane.
The European Union acted too slowly, and the humanitarian aid was obviously badly coordinated.
Unia działała zbyt wolno, a pomoc humanitarna była ewidentnie źle skoordynowana.
badly (also: dimly, faintly, feebly, lightly)
volume_up
słabo {adv.}
The fact remains, however, that more and more jobs fit the description of menial jobs, in other words unskilled, badly-paid work.
Jednak fakt faktem - coraz więcej stanowisk pracy pasuje do definicji pacy pomocniczej, służebnej, innymi słowy niewymagającej wysokich kwalifikacji i bardzo słabo płatnej.
badly (also: wrong, not well)
This is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
To jest bardzo zły zbieg okoliczności, ten proces szedł bardzo niedobrze.
badly (also: poorly)
volume_up
krucho {adv.}
Byłem poważnie poparzony.
Last week several Slovenian provinces were badly affected by a natural disaster - the worst flooding in living memory.
W zeszłym tygodniu słoweńskie prowincje poważnie ucierpiały na skutek klęski żywiołowej - najgorszej powodzi od niepamiętnych czasów.
I feel that it would be inappropriate to create yet another additional tax burden for hauliers, who have been badly affected by the financial crisis.
Uważam za niewłaściwe wprowadzanie kolejnego dodatkowego obciążenia dla przewoźników, którzy zostali poważnie dotknięci kryzysem finansowym.
Kolejnych dziewięć osób zostało ciężko rannych.
Serbia, however badly affected by the financial and economic crisis, is rapidly returning to political stability.
Serbia, jakkolwiek ciężko dotknięta kryzysem finansowym i gospodarczym, szybko odzyskuje stabilność polityczną.
We have provided the European motor industry, especially badly hit by the credit crunch as it was, with access to financing.
Daliśmy europejskiej branży motoryzacyjnej, szczególnie ciężko doświadczonej przez kryzys kredytowy, dostęp do źródeł finansowania.
badly (also: acutely, keenly)
The developing countries are suffering particularly badly from the effects of the crisis, and they are least able to do anything about it.
Kraje rozwijające się szczególnie dotkliwie odczuwają skutki kryzysu, ale przynajmniej mogą coś z tym zrobić.
This sector has been particularly badly affected by changes in the structure of world trade and is the victim of cheap textile imports.
Sektor ten szczególnie dotkliwie odczuł zmiany strukturalne w światowym handlu i jest ofiarą przywozu tanich tekstyliów.
Unfortunately, that leadership was badly watered down when the French Presidency referred the decision for consensus by the Member States.
Niestety przywództwo to zostało dotkliwie osłabione, kiedy francuska prezydencja zostawiła podjęcie tej decyzji państwom członkowskim w drodze konsensusu.
badly (also: wretchedly)
volume_up
marnie {adv.}
badly
volume_up
kiepsko {adv.} [coll.]

Context sentences for "badly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis forum should become the starting point for the debate which is so badly needed.
Forum powinno stać się punktem wyjścia dla debaty, która jest tak bardzo potrzebna.
EnglishThe Commission and the Member States manage taxpayers' money badly and illegally.
Komisja i państwa członkowskie nieprawidłowo i nielegalnie zarządzają pieniędzmi podatników.
EnglishHowever, we badly need a business plan, and that is what I am asking you for.
Bardzo potrzebujemy jednak biznes planu, i bardzo państwa o to proszę.
EnglishThat badly affected the image of the European Union in my country.
Fakt ten negatywnie wpłynął na sposób postrzegania Unii Europejskiej w Bułgarii.
EnglishIt is good for health and provides a badly-needed energy supplement.
Jest to dobre dla zdrowia oraz zapewnia tak bardzo potrzebną dawkę energii.
EnglishStrong European support is badly needed to moderate groups in Iraq.
Umiarkowane grupy w Iraku bardzo potrzebują silnego wsparcia europejskiego.
EnglishThe Roma minority has been particularly badly affected by these injustices.
Mniejszość romską szczególnie często dotyka taka niesprawiedliwość.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Z tego właśnie względu Irlandczycy byli bardzo poruszeni niedawną akcją ratunkową UE i MFW.
EnglishWhen extracting raw materials, it is important that the ecological system is not too badly affected.
Istotne jest jednak, aby przy wydobyciu surowców zbytnio nie ucierpiał ekosystem.
EnglishSo far we do not have the information on this case in the 100% form that we badly need.
Dotychczas nie dysponujemy niezbędnymi informacjami na ten temat.
EnglishAll EU Member States have, of course, been badly affected by the economic crises and unemployment.
Nie ma wątpliwości, że kryzys i bezrobocie dotknęły wszystkie państwa członkowskie UE.
EnglishTo this end, we are to help bring about the badly needed diversification of energy suppliers.
Pomoże to osiągnąć jakże potrzebną dywersyfikację dostawców energii.
EnglishThen we can have the legislation that Europe so badly needs.
W ten sposób możemy uchwalić prawo, którego tak bardzo potrzebuje Europa.
EnglishThat is why Mr Andersson's report is badly needed and why I will support it.
Dlatego właśnie bardzo potrzebujemy sprawozdania pana Anderssona, które w związku z tym poprę w głosowaniu.
EnglishThe Ombudsman's criticism regarding a lack of transparency is necessary and badly needed criticism.
Krytyka ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca braku przejrzystości jest niezbędna.
EnglishYou can want something to happen - you can want something to happen very badly - but you need to see the reality.
Można czegoś chcieć - można czegoś bardzo chcieć - lecz trzeba patrzeć realnie.
EnglishWe are well aware of how badly the Lisbon strategy turned out.
Doskonale wiemy, jaką porażką okazała się strategia lizbońska.
EnglishYes, the objectives of the report are right, but I am afraid that it fails very badly in addressing the core problem.
Mimo że cele sprawozdania są słuszne, obawiam się, że pomija ono sedno problemu.
EnglishI want to stop it for a second because the movie is very badly made.
Zatrzymamy się na chwilę, bo to nienajlepsze nagranie.
EnglishThe people of Haiti badly need our help, especially now that the cholera epidemic is taking its toll.
Haitańczycy zdecydowanie potrzebują naszej pomocy, zwłaszcza teraz, gdy epidemia cholery zbiera żniwo.