"be full of" translation into Polish

EN

"be full of" in Polish

PL
EN

be full of {adverb}

volume_up
be full of
It's full of history, and also full of underground bunkers and ruins from the war.
Pełno w nim historii, podziemnych bunkrów i pozostałości po wojnie.
The draft constitution is full of democratic shortcomings.
W projekcie konstytucji pełno jest uchybień wobec demokracji.
This text contains positive elements, but it is full of traps and spanners in the works.
Ten dokument obejmuje pozytywne elementy, ale pełno jest pułapek w tej pracy.

Context sentences for "be full of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishWe are tormented by the fact that our little Madeleine... is so full of hate.
Jesteśmy dręczeni faktem, iż nasza mała Madeleine... jest taka pełna nienawiści.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
EnglishExcipient:7.5 mg benzyl alcohol For a full list of excipients, see section 6.1.
7, 5 mg alkoholu benzylowego Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.
English4. a declaration of a clear political commitment to the full emancipation of women.
4. deklaracja wyraźnego politycznego zobowiązania do pełnej emancypacji kobiet.
EnglishYou mentioned one particular matter with regard to which you have our full support.
Wspomniał Pan o pewnej szczególnej sprawie, w której ma Pan nasze pełne poparcie.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
EnglishHe was brash, irreverent -- he was full of macho, a kind of macho one-upmanship.
Był bezczelny, zuchwały, był prawdziwym macho, macho, który zawsze chciał zabłysnąć.
Englishmaximized because the full area and resolution of the camera’s image sensor is
pokrycie oraz rozdzielczość przetwornika obrazu kamery nie są wykorzystywane.
EnglishOn the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
Englishfull list of all side effects reported with Quixidar, see the Package Leaflet.
przypadku enoksaparyny (w leczeniu DVT), dalteparyny lub heparyny niefrakcjonowanej.
EnglishFor the full list of all side effects reported with ZIMULTI, see the Package Leaflet.
Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po zastosowaniu preparatu ZIMULTI
EnglishFull details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
Pełne dane informujące o tym, jak obliczać dawki, znajdują się w ulotce dla pacjenta.
EnglishToday President Medvedev is playing a full part in the G20 meeting in London.
Dziś prezydent Miedwiediew odgrywa pierwszoplanową rolę na szczycie G20 w Londynie.
EnglishBoth cases concern a dispute over the full implementation of the Treaty of Lisbon.
Obydwie kwestie dotyczą sporu wokół pełnego wdrożenia traktatu lizbońskiego.
EnglishI have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
EnglishIn times of crisis, full harmonisation is extremely urgent for two reasons.
W czasach kryzysu pełna harmonizacja jest niezwykle pilną sprawą z dwóch powodów.