"to be on the road to" translation into Polish

EN

"to be on the road to" in Polish

EN to be on the road to
volume_up
{verb}

1. figurative

to be on the road to
volume_up
być na drodze do {ipf. v.} [fig.]
być na drodze do
to be on the road to
volume_up
zmierzać {ipf. v.} [fig.] (do)
In a few weeks' time the Commission will present its views on the road towards building a state-of-the-art supervisory framework in Europe.
Za kilka tygodni Komisja przedstawi swój pogląd na działania zmierzające do stworzenia najnowocześniejszych ram nadzoru w Europie.
Commissioner, colleagues, I welcome the efforts of European institutions to reduce road accidents and casualties.
(BG) Panie przewodniczący, panie komisarzu, koledzy posłowie! Cieszą mnie starania europejskich instytucji zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych.
However, all the other countries in Europe also have the right to proceed along the road to a more democratic, more transparent Europe that is more capable of taking action.
Jednakże wszystkie pozostałe kraje w Europie mają także prawo zmierzać ku bardziej demokratycznej i przejrzystej Europie, która będzie w stanie podejmować działania.

Similar translations for "to be on the road to" in Polish

to be verb
BE noun
on adjective
on adverb
on preposition
the article
the conjunction
Polish
road noun
road adjective
Polish
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "to be on the road to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
English. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.
na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.
English., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlandia
EnglishBristol-Myers Squibb Company 6000 Thompson Road, East Syracuse New York 13057 USA
Bristol- Myers Squibb Company 6000 Thompson Road, East Syracuse New York 13057 USA
EnglishI have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
Muszę powiedzieć sprawozdawcy, panu posłowi Krahmerowi, że droga nie była łatwa.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishSerbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishThat is why Lisbon is a road, but it is a road that we still have to travel.
Dlatego traktat lizboński jest drogą, lecz to droga, którą wciąż musimy podążać.
EnglishIt's the pathfinder that shows us a simple road through an impenetrable moral maze.
Jest sondą pokazującą nam prostą drogę, poprzez nieprzedarty labirynt moralności.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (
English(Chanting) Jennifer: A soldier walked onto the road, asking where we'd been.
(skandowanie) Jennifer: Żołnierz pojawił się na drodze i spytał nas skąd idziemy.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.
EnglishS-P Veterinary Ltd Breakspear Road South Harefield Uxbridge UB9 6LS United Kingdom
S- P Veterinary Ltd Breakspear Road South Harefield Uxbridge UB9 6LS United Kingdom
EnglishThis has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
Pomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
EnglishVery few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
Dzisia niewielu Hindusów chciałoby, żeby Indie poszły drogą Mahatmy Gandhi'ego.
EnglishIn many EU Member States, road infrastructure is in need of further development.
W wielu państwach członkowskich UE infrastruktura drogowa potrzebuje dalszego rozwoju.
EnglishAllergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport County Mayo Ireland
Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport County Mayo Irlandia
English. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
Głosujemy przeciw sprawozdaniu w sprawie dostępu do transportu drogowego.