"to be subject" translation into Polish

EN

"to be subject" in Polish

EN to be subject
volume_up
{verb}

to be subject
volume_up
podpadać {ipf. v.}
to be subject (also: to underlie)
volume_up
podlegać {ipf. v.}
Only computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
I believe that all Member States need to be subject to common surveillance.
Moim zdaniem wszystkie państwa członkowskie powinny podlegać wspólnemu nadzorowi.
The Russians must be subject to the same rules on competition as everyone else.
Rosjanie muszą podlegać tym samym zasadom dotyczącym konkurencji, co inni.

Similar translations for "to be subject" in Polish

to be verb
BE noun
subject noun
subject adjective

Context sentences for "to be subject" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Dotyczy: programu likwidacji jednej trzeciej sektora połowów głębiela w Irlandii
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Kończąc powiem, że uważam, że w tej debacie nie zwróciliśmy uwagi na jeden aspekt.
EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Dotyczy: proponowanego zwiększenia modulacji w kontekście oceny funkcjonowania WPR
EnglishThis subject of equal treatment is the focus of Chapter III of the directive.
W rozdziale III omawianej dyrektywy skupiono się na temacie równego traktowania.
EnglishMany commentators have said that death is the forbidden subject of our generation.
Wielu interpretatorów twierdziło, że śmierć jest w naszej generacji tematem tabu.
EnglishThis is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
EnglishWhile we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
Skoro jesteśmy przy temacie dzieci, dlaczego mają one być dzielone na kategorie?
EnglishFor animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription
Stosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.
EnglishOn the other hand, it is obvious that the subject of cabotage is more problematic.
Z drugiej strony, kwestia kabotażu jest niewątpliwie bardziej problematyczna.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
English- (PL) Madam President, I would also like to speak on the subject of this directive.
- (PL) Pani przewodnicząca! Chcę również wypowiedzieć się w kwestii tej dyrektywy.
EnglishSubject: Information and Communication Technologies (ICT) and Information Society
Przedmiot: Technologie teleinformatyczne (ICT) i społeczeństwo informacyjne
EnglishWe already have a number of binding international instruments on this subject.
Mamy już w tej sprawie pewną liczbę wiążących instrumentów międzynarodowych.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Takie właśnie jest i takie być musi ze względu na znaczenie tego szczególnego tematu.
EnglishSubject: Serious infringements of the rules of the common fisheries policy in 2005
Dotyczy: poważnych naruszeń zasad wspólnej polityki rybołówstwa w 2005 roku.
EnglishThe summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.
Na szczycie powinien zostać również omówiony temat wzajemnego ruchu bezwizowego.
EnglishThe European Parliament has been working constructively and is united on this subject.
W tej kwestii Parlament Europejski jest zgodny i podjął konstruktywne działania.
EnglishI would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
Przy całym moim doświadczeniu nie śniłbym o próbach regulacji tej kwestii.
EnglishMedicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
na Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz Aneks I:
EnglishThe social economy ensures job stability as it is not subject to delocalisation.
Gospodarka społeczna daje stabilność zatrudnienia i opiera się relokacji.