"before" translation into Polish

EN

"before" in Polish

PL

EN before
volume_up
{adverb}

before (also: ahead, already, beforehand, earlier)
There followed a long period of peace and prosperity such as has never been seen before.
Nastąpił długi jak nigdy przedtem okres pokoju i dobrobytu.
The two will have to be aligned with each other as never before.
Polityka w obu dziedzinach musi być wzajemnie powiązana jak nigdy przedtem.
And for the first time, Africa mattered more to me than ever before.
I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
Of course, I have said it often before, I am no lover of capitalism.
Oczywiście jak często wcześniej mówiłem, nie jestem zakochany w kapitalizmie.
That means that we have now more food available than ever before in human history.
Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.
Never before, however, has so much depended on the process of implementation.
Jednak nigdy wcześniej tak wiele nie zależało od procesu wdrożenia.

Synonyms (English) for "before":

before

Context sentences for "before" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
Jeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
EnglishThe end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.
EnglishWe were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.
Czekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
EnglishThis means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.
Oznacza to, że państwa członkowskie muszą ją transponować do 1 stycznia 2013 roku.
EnglishIt is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.
EnglishOne of the pillars of the proposal before us is the 'polluter pays' principle.
Jednym z filarów przedstawionego nam wniosku jest zasada "zanieczyszczający płaci”.
EnglishAnd it upset me on a profound level that I wasn't bothered as much the night before.
Poczułem głębokie przygnębienie, że nie przejąłem się tak w tą poprzednią noc.
EnglishAs I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
Jak już powiedziałam, potrzebujemy silnej Europy, w centrum której znajdą się ludzie.
EnglishIn the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
Każdego roku w Unii Europejskiej zabijamy ponad półtora miliona nienarodzonych dzieci.
EnglishWill we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?
EnglishI am well aware that there have to be 40 Members before a quorum may be requested.
Wiem, że wniosek o stwierdzenie kworum może być złożony przez co najmniej 40 posłów.
EnglishSecond injection 35 days thereafter (corresponding to 10 days before the expected
drugą dawkę szczepionki po upływie 35 dni od podania pierwszej dawki (co odpowiada 10
EnglishThen was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.
Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.
EnglishNicodemus saith unto them (he that came to him before, being one of them),
I rzekł do nich Nikodem, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jeden z nich:
Englishto shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
by wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -
EnglishWith this in mind, I can therefore fully support the text before us today.
Mając to na uwadze, w pełni popieram dokument, który nam dzisiaj przedstawiono.
EnglishI was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
Chowałem moje zdjęcia pod ' Markowski ', a akurat " L " jest tuż przedtym.