"beforehand" translation into Polish

EN

"beforehand" in Polish

EN beforehand
volume_up
{adverb}

beforehand (also: ahead, already, before, earlier)
Do not forget that both of these flights ended up totally enveloped by dust from volcanoes which had erupted only shortly beforehand and which were relatively nearby.
Proszę nie zapominać, że oba te loty zostały w całości otoczone przez pył z wulkanów, które wybuchły tuż przedtem i które były stosunkowo niedaleko.
However, I use the word 'reaction' because, if that reaction was disproportionate, it is because an entirely inappropriate act had taken place beforehand.
Niemniej jednak używam słowa "reakcja”, ponieważ jeśli reakcja była nieproporcjonalna, to dlatego, że przedtem miało miejsce zupełnie niewłaściwe działanie.
Now this I say: A covenant confirmed beforehand by God, the law, which came four hundred and thirty years after, doth not disannul, so as to make the promise of none effect.
To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą.
beforehand (also: early, up front, in good time)
Wiesz to już zawczasu.
Steps must be taken beforehand to ensure that the Member States concerned have fully mastered the task of protecting their external borders.
Należy zawczasu podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że zainteresowane państwa członkowskie w pełni opanują zadanie ochrony swoich granic zewnętrznych.
It was in that very report on the Treaty of Amsterdam that we proposed that any amendment to Treaties be prepared beforehand by a Convention.
To właśnie w przedmiotowym sprawozdaniu na temat traktatu amsterdamskiego zaproponowaliśmy, by wszelkie nowelizacje traktatów przygotowywał zawczasu konwent.

Synonyms (English) for "beforehand":

beforehand

Context sentences for "beforehand" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
Dlatego też parlamenty obydwu krajów powinny z góry ratyfikować wynik arbitrażu.
EnglishIf you need to have any vaccinations, please inform your doctor beforehand.
Jeżeli zachodzi konieczność szczepienia, należy wcześniej poinformować lekarza.
EnglishThe problems with the Schengen Information System II must also be resolved beforehand.
Należy również rozwiązać problemy z zakresu systemu informacyjnego Schengen II.
EnglishHowever, there was a separate vote beforehand, and paragraph 16 was amended.
Jednak wcześniej odbyło się głosowanie odrębne i ustęp 16 został zmieniony.
EnglishAll candidates had agreed beforehand the ground rules of the election.
Wszyscy kandydaci uzgodnili uprzednio podstawowe zasady rządzące wyborami.
EnglishSettle it therefore in your hearts, not to meditate beforehand how to answer:
Przetoż złóżcie to do serc waszych, abyście przed czasem nie myślili, jako byście odpowiadać mieli.
EnglishCheck beforehand if you need to be sure what services are available.
Zawsze lepiej upewnić się, jakie usługi będą w tych dniach dostępne.
EnglishWe also need to meet the following requirements beforehand.
Po pierwsze, stworzyć stabilną strukturę demokratyczną w rozwijających się krajach.
EnglishAll visitors are required to register beforehand. more
Wszyscy zainteresowani proszeni są o dokonanie wcześniejszej rezerwacji. więcej informacji
EnglishMany thanks, Mr Barón Crespo, for recognising this task as well as the many other tasks beforehand.
Bardzo dziękuję, panie pośle Crespo, za uznanie z góry tego zadania, jak również wielu innych zadań.
EnglishBut take ye heed: behold, I have told you all things beforehand.
Wy tedy strzeżcie się; otom wam wszystko przepowiedział.
EnglishIt would be ideal, therefore, were the Member States to be granted authorisation beforehand.
Dlatego idealnym rozwiązaniem mogłoby być przyznanie państwom członkowskim prawa do wydawania uprzedniej zgody.
EnglishBlühende Landschaften, that must be said beforehand, is not a sad or lachrymose book; on the contrary.
Trzeba bowiem przyznać, że Blühende Landschaften nie jest książką smutną lub łzawą – wręcz przeciwnie.
EnglishDemocracy does not mean continuing to ask a question until you get the answer you had anticipated beforehand.
Demokracja nie polega na ciągłym zadawaniu pytania, aż do uzyskania wcześniej oczekiwanej odpowiedzi.
EnglishWe said clearly beforehand that this started with the Italian case, but we do not want to concentrate on that.
Wcześniej jasno powiedzieliśmy, że zaczęło się to od sprawy włoskiej, lecz nie chcemy się na tym koncentrować.
EnglishThe agreement had been reached long beforehand.
Porozumienie zostało osiągnięte o wiele wcześniej.
EnglishInstead, it is to be quickly ticked off the list a few hours beforehand and signed with the United States.
Zamiast tego zostało ono szybko usunięte z porządku obrad na kilka godzin przed i podpisane ze Stanami Zjednoczonymi.
EnglishIs it really possible to cut off a supply just like that, in a couple of minutes, without notifying the user beforehand?
Czy to naprawdę możliwe, że odcięto dostawy, ot, tak sobie, w kilka minut, nie informując wcześniej odbiorcy?
EnglishToday, these same MEPs have submitted an alternative resolution without proposing any consultation beforehand.
A dziś ci sami posłowie do PE przedłożyli alternatywny projekt rezolucji, nie proponując żadnych wcześniejszych konsultacji.
EnglishIt is not enough for inspections to be carried out when the products are already in the shops; they must be made beforehand.
Prowadzenie inspekcji wówczas, gdy produkt już jest w sklepie, jest niewystarczające; należy robić to wcześniej.