EN beginning
volume_up
{noun}

This is only the beginning, and it is the beginning of a very long road.
To dopiero początek, ale początek bardzo długiej drogi.
This declaration on the consensus is but the beginning of a process.
Ta deklaracja w sprawie konsensusu stanowi dopiero początek całego procesu.
The accession of Croatia marks the beginning of the change of that situation.
Przystąpienie Chorwacji oznacza początek zmiany tej sytuacji.
You have all confirmed that this is not about a completed process but rather about a beginning.
Wszyscy Państwo potwierdzili, że nie chodzi tutaj o zakończony proces, a o jego rozpoczęcie.
It is recommended that a diet and exercise programme is started before beginning treatment with alli.
Zaleca się zastosowanie diety i rozpoczęcie programu ćwiczeń fizycznych przed leczeniem preparatem alli.
We also invited the EU Council of Ministers to accept the beginning of accession talks with Macedonia in March.
Zwróciliśmy się również do Rady Ministrów UE, aby zgodziła się na rozpoczęcie w marcu rozmów o przystąpieniu z Macedonią.
beginning (also: nucleus, origin)
So I think it's clear we have the beginnings of a solution to this enormous problem.
Myślę więc, że mamy zaczątki rozwiązania tego olbrzymiego problemu.

Synonyms (English) for "beginning":

beginning

Context sentences for "beginning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Parliament is already beginning to criticise one of its Member States.
Parlament Europejski już zabiera się do krytykowania jednego z państw członkowskich.
EnglishToday marks the beginning of our collaboration, but certainly not the end.
Dzisiejszy dzień to pierwszy dzień naszej współpracy, ale z pewnością nie ostatni.
EnglishDavid Attenborough thinks it's significant, as the possible beginning of our bipedalism.
Tak uważa David Attenborough. ~~~ Możliwe, że stąd wzięła się nasza dwunożność.
EnglishNow, 250 years later, I think we're beginning to glimpse how this is done.
Sądzę, że obecnie, 250 lat później, jesteśmy bliżsi zrozumienia tego, jak powstają.
EnglishHuman trafficking is one of the greatest plagues of the beginning of this century.
Handel ludźmi jest jedną z największych plag początków obecnego stulecia.
EnglishSchuman’s proposal is considered to be the beginning of what is now the European Union.
Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.
EnglishWash your hands thoroughly with soap and water before beginning this process.
Przed przystąpieniem do tego procesu dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishBut, in many ways, we're still at the very beginning with Wolfram Alpha.
Niemniej jednak, w wielu dziedzinach, nadal jesteśmy w pierwszej fazie Wolfram Alpha.
Englishwe knew that at the beginning. ~~~ So, I actually went to some people I knew
Wspaniałe jest w tym to, że formy kosztują zaledwie kilkaset dolarów.
EnglishThey are beginning to do something that neither would have done without the play signals.
Robią coś, czego żadne z nich by nie zrobiło bez rozpoznania oznak zabawy.
EnglishThe Conservative government in Lithuania is incapable of beginning building insulation.
Konserwatywny rząd Litwy nie jest w stanie uruchomić programu izolacji cieplnej budynków.
EnglishAnd this has been a smooth progression since the beginning of the genome project.
Ilość danych DNA, które zsekwencjonowaliśmy, podwaja się z roku na rok, a koszt spada o połowę.
EnglishBut one thing is true: we are at the beginning of a mighty struggle for control of the Internet.
Ale jedno jest prawdą: jesteśmy u progu wielkiej walki o kontrolę nad Internetem.
EnglishIn addition, we managed to set the EU budget at the first attempt from beginning to end.
Dodatkowo zdołaliśmy w pierwszym podejściu ustanowić budżet UE w jego całej rozciągłości.
EnglishYou may not see an immediate improvement in your asthma after beginning Xolair therapy.
Po rozpoczęciu leczenia lekiem Xolair pacjent może nie stwierdzić natychmiastowej poprawy.
EnglishIn some asymptomatic patients, hot flushes may occur upon beginning therapy.
U niektórych pacjentek bez objawów uderzenia gorąca mogą one wystąpić po rozpoczęciu terapii.
EnglishThis is what Mr Florenz states in his report at the beginning of his conclusions.
To właśnie stwierdza pan poseł Florenz jako początkowy wniosek.
English. ~~~ The end of the 19th century, beginning of the 20th century,
We wszystkich tych przykładach konstrukcja jest siłą determinującą.
EnglishAt the beginning the father also took care of that young boy or girl.
Początkowo ojciec także zajmował się tym małym chłopcem czy dziewczynką.
EnglishSo there better be a nine at the beginning of my death number.
Tak więc mam nadzieje, że będę mieć co najmniej 90 lat w chwili mojej śmierci.