EN

to behold [beheld|beheld] {verb}

volume_up
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
W tej historii widzimy głębokie konsekwencje wzajemnego wyobcowania ludzi.
And as these went their way, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to behold?
A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie: Coście wyszli na puszczę widzieć?
The Pharisees therefore said among themselves, Behold how ye prevail nothing: lo, the world is gone after him.
Tedy mówili Faryzeuszowie między sobą: Widzicie, że nic nie sprawicie; oto świat za nim poszedł.
sorrowing most of all for the word which he had spoken, that they should behold his face no more.
Smucąc się bardzo, najwięcej tych słów, które im rzekł, że już więcej nie mieli oglądać oblicza jego.
Only with thine eyes shalt thou behold, And see the reward of the wicked.
Tylko to oczyma twemi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz.
Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold a land that reacheth afar.
Króla w piękności jego oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleką.
For Jehovah is righteous; he loveth righteousness: The upright shall behold his face.
Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego.
My beloved is like a roe or a young hart: Behold, he standeth behind our wall; He looketh in at the windows; He glanceth through the lattice.
Miły mój podobny jest sarnie, albo młodemu jelonkowi; oto on stoi za ścianą naszą, wygląda z okien, patrzy przez kraty.
And it came to pass, when I, even I Daniel, had seen the vision, that I sought to understand it; and, behold, there stood before me as the appearance of a man.
A gdym ja Danijel patrzył na to widzenie, i pytałem się o wyrozumieniu jego, tedy oto stanął ktoś podle mnie, na wejrzeniu jako mąż.
Just behold the beauty throughout the year.
Kontemplować jego piękno przez cały rok.
to behold (also: to observe)

Context sentences for "to behold" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd now, behold, Adonijah reigneth; and thou, my lord the king, knowest it not:
A oto, już Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.
EnglishAn end is come, the end is come; it awaketh against thee; behold, it cometh.
Koniec przychodzi, przychodzi koniec, ocknął się przeciwko tobie, oto przychodzi.
EnglishAnd Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
EnglishFor, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
EnglishThen said the king to Ziba, Behold, thine is all that pertaineth unto Mephibosheth.
Zatem rzekł król do Syby: Oto twoje jest wszystko, cokolwiek miał Mefiboset.
EnglishLook unto the heavens, and see; And behold the skies, which are higher than thou.
Spojrzyj w niebo, a obacz; przypatrz się obłokom, jako są wyższe nad cię.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
Później próbowaliśmy wyciągów teraz potrafimy prowadzić owady do różnych miejsc!
EnglishAnd behold, a man named Joseph, who was a councillor, a good and righteous man
A oto mąż, imieniem Józef, który był senatorem, mąż dobry i sprawiedliwy,
EnglishThen said Saul to his servant, But, behold, if we go, what shall we bring the man?
Tedy odpowiedział Saul słudze swemu: Więc pójdziemy; ale cóż przyniesiemy onemu mężowi?
EnglishAnd he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.
Który mu rzekł: Oto ty ujrzysz oczyma twemi; ale tego jeść nie będziesz.
EnglishThe eye which saw him shall see him no more; Neither shall his place any more behold him.
Oko, które go widziało, nie ogląda go więcej, i nie ujrzy go więcej miejsce jego.
EnglishAnd behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
A oto niektórzy z nauczonych w Piśmie mówili sami w sobie: Ten bluźni.
EnglishA little while, and ye behold me no more; and again a little while, and ye shall see me.
Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię; bo ja idę do Ojca.
EnglishAnd, behold, seven ears, thin and blasted with the east wind, sprung up after them.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishAnd he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.
A on mu rzekł: Oto ty ujrzysz oczyma twemi, ale tego jeść nie będziesz.
EnglishFor Jehovah is righteous; he loveth righteousness: The upright shall behold his face.
Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego.
EnglishI took thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast blessed them altogether.
Na przeklinanie nieprzyjaciół moich przyzwałem cię, a oto, błogosławiąc błogosławiłeś im.
EnglishAnd as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.
A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od dyjabła.
EnglishBehold, even the moon hath no brightness, And the stars are not pure in his sight:
Oto i miesiącby nie świecił i gwiazdyby nie były czyste w oczach jego:
EnglishAnd some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elijah.
A niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy mówili: Oto Elijasza woła.

Synonyms (English) for "beholder":

beholder