EN belt
volume_up
{noun}

1. general

belt (also: pass, strap, strip, swath)
You know, this happens to be the asteroid belt of architectural garbage two miles north of my town.
Trzy kilometry na północ od mojego miasta znajduje się pas architektonicznego śmiecia.
It's all conveyor belt, and it makes a book.
To pas transmisyjny, który wytwarza książki.
Batman, fighting against bad guys, he has his utility belt, he has his grappling hook, he has all different kinds of gadgets.
Batman walczący ze złymi ludźmi, ma użyteczny pas, hak, całą masę gadżetów.
belt (also: strip)
Używał paska.
He had a belt because he had this warped perverted thing that Myesha was having sex with her little brother and they was fondling each other -- that would be his reason.
Wziął pasek, bo miał chorą, zboczoną wizję, że Myesha uprawiała seks ze swoim braciszkiem i że się pieścili – to miało być jego uzasadnienie.
− No injections should be given in areas where the patient will be exposed to pressure, e. g. around the belt or waistband or close to the ribs.
Nie należy dokonywać wstrzyknięć w miejscach, które będą narażone na uciskanie, np. w – okolicy miejsca przylegania paska lub w pobliżu żeber.

2. sports

belt
You know, this happens to be the asteroid belt of architectural garbage two miles north of my town.
Trzy kilometry na północ od mojego miasta znajduje się pas architektonicznego śmiecia.
It's all conveyor belt, and it makes a book.
To pas transmisyjny, który wytwarza książki.
Batman, fighting against bad guys, he has his utility belt, he has his grappling hook, he has all different kinds of gadgets.
Batman walczący ze złymi ludźmi, ma użyteczny pas, hak, całą masę gadżetów.

3. automotive

Synonyms (English) for "belt":

belt

Synonyms (Polish) for "bełt":

bełt

Context sentences for "belt" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith these two victories under our belt, I can vote in favour of this report.
Z tymi dwoma zwycięstwami za pasem mogę śmiało głosować za tym sprawozdaniem.
EnglishIf Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Jeżeli Bruksela nie potrafi zarządzać pieniędzmi, jakimi dysponuje, musi zacisnąć pasa.
English(DE) Mr President, as we all know, the European Union is having to tighten its belt.
(DE) Panie Przewodniczący! Jak nam wszystkim wiadomo, Unia Europejska musi zacisnąć pasa.
EnglishHe has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
Mugabe sprawił, że jego kraj, swoisty spichlerz Afryki, stał się nieustającym źródłem złych wiadomości.
EnglishWhich authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Jaki organ właściwie dopuścił stosowanie dla małych dzieci tego tzw. loop belt, tych dodatkowych pasów?
EnglishHe poureth contempt upon princes, And looseth the belt of the strong.
Wylewa wzgardę na książęta, a mdli siły mocarzów.
EnglishWith the erosion of the green belt separating animals from humans, we live in each other's viral environment.
Z erozji pasa zieleni oddzielającego zwierzęta od ludzi, żyjemy w jeden drugiego wirusowym środowisku.
English. ~~~ And there is a gypsum belt running below it.
Pod nią znajduje się warstwa gipsu, stworzona przez wielką matkę Ziemię, jakieś 3 miliony lat temu.
English. - (DE) The EU needs to tighten its belt.
na piśmie - (DE) Unia Europejska musi zacisnąć pasa.
EnglishWhen I was a kid, no one wore a seat belt.
Kiedy byłem dzieckiem, nikt nie zakładał pasów bezpieczeństwa.
EnglishInvesting in education is the solution to the perennial problems of the EU, even in a time of belt-tightening.
Inwestowanie w kształcenie stanowi rozwiązanie odwiecznych problemów UE, nawet teraz, gdy konieczne jest zaciskanie pasa.
EnglishEven the green belt is under threat.
Zagrożona jest nawet strefa zielonego pierścienia.
EnglishSeventeen per cent of accidents are caused by failure to wear a seat-belt, and approximately 4% by jumping red lights.
Przyczyną 17% wypadków jest niestosowanie pasów bezpieczeństwa, a około 4% - niezatrzymanie się na czerwonym świetle.
EnglishYou cannot ask a skeleton to tighten its belt.
EnglishWe have the southern areas of Europe, of course, and also the Alpine belt, where the effects are very different and very significant.
Mamy oczywiście południowe obszary Europy, a także strefę Alp, gdzie skutki są bardzo odmienne i bardzo znaczące.
Englishto have sth under one's belt
EnglishThe medicine will be administered continuously from a pump either implanted into your abdominal wall or placed externally in a belt pouch.
Lek będzie podawany ciągle z pompy wszczepionej do ściany jamy brzusznej lub umieszczonej na zewnątrz ciała w kieszonce na pasku.
EnglishThe gap between lip-service in government strategies and delivery on the ground is widening with every tightening of the fiscal belt.
Różnice między treścią rządowych strategii a ich realizacją w praktyce pogłębiają się przy okazji każdego zaciśnięcia fiskalnego pasa.
EnglishI feel that it is a great pity that Mrs Gräßle obviously feels it necessary to make personal attacks which really are below the belt.
Uważam, że to wielka szkoda, że pani poseł Gräßle oczywiście uważa, że należy stosować ataki personalne, które są naprawdę poniżej pasa.
EnglishNorth Belt Highway, St.